OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

Numer dokumentu: I
Rok: 2014

Protokół Nr I/2014

z I Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 1 grudnia 2014 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 13.00 do 14.30.

Otwarcia I Sesji Rady Gminy Włoszakowice kadencji 2014 - 2018 dokonała Irena Przezbór (najstarszy wiekiem radny obecny na sesji), która poinformowała, że sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lesznie zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tj. w ciągu 7 dni po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. Obwieszczenie PKW zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. pod pozycją 1640.
Również 24 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1642 zostało opublikowane Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.

Następnie prowadząca obrady powitała wszystkich zebranych na sesji: państwa radnych, pana wójta, panie i panów kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i publiczność.

Ślubowanie radnych.
Następnie przystąpiono do ceremonii ślubowania radnych. Prowadząca sesję Irena Przezbór zaproponowała, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób: pierwsze zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie radny Paweł Marcinek odczyta z listy kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy wypowiedzą wg swojego wyboru słowo "Ślubuję" lub zwrot "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Prowadząca sesję Irena Przezbór odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” - a wyczytywani radni dokonywali ślubowania.

Po ceremonii ślubowania prowadząca obrady stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego gminy Włoszakowice.

W przypadku Rady Gminy Włoszakowice ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Prowadząca obrady stwierdziła że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Nieobecna usprawiedliwiona Mirosława Urbaniak ślubowanie złoży na najbliższej sesji.

Ślubowanie wójta
Następnie prowadząca obrady Irena Przezbór poprosiła p. Stanisława Waligórę o złożenie „ślubowania wójta”, który złożył wobec Rady Gminy Włoszakowice ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, ze dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” - „Tak mi dopomóż Bóg.”

Po ślubowaniu, prowadząca sesję Irena Przebór, stwierdziła, że pan Stanisław Waligóra objął obowiązki Wójta Gminy Włoszakowice.


Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Prowadząca obrady poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. W związku z tym przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
1) Pawła Marcinka
2) Zofię Strzymińską
3) Hannę Michalską
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na wybór do komisji, a Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących się od głosowania zaakceptowała jej skład.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rady.
Radna Zofia Strzymińska zaproponowała kandydaturę Ireny Przezbór, a radna Aniela Poloszyk popierając ww. kandydaturę uzasadniła zgłoszoną propozycję. Radna Irena Przezbór wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym prowadząca obrady zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.

W związku z koniecznością przygotowania kart do głosowania przez komisję skrutacyjną prowadząca obrady zarządziła przerwę od pięciu do piętnastu minut w zależności od czasu niezbędnego komisji skrutacyjnej na przygotowanie kart do głosowania. Jednocześnie poinformowała, że radni mogą w czasie przerwy zapoznawać się z protokołem z poprzedniej sesji, gdyż podlega on przyjęciu zgodnie ze statutem na następnej sesji.

Po przerwie komisja skrutacyjna przedstawiła sposób głosowania polegający na postawieniu znaku „x” w kratce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” przy nazwisku kandydata. Za nieważny uznaje się głos, w którym znak „x” postawiono w więcej niż jednej kratce lub w żadnej z wymienionych kratek.
Rada Gminy przedstawiony sposób głosowania przyjęła jednogłośnie.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po przeprowadzonym przez radnych głosowaniu dokonała przeliczenia głosów. Wyniki głosowania przedstawił przewodniczący komisji Paweł Marcinek.
Radna Irena Przezbór otrzymała bezwzględną większość głosów (12 głosów „za”; 1 głos „przeciw”; 1 głos „wstrzymujący” przy 14 głosujących) i została wybrana przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice.
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, w związku z czym:
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
UCHWAŁĘ Nr I/1/2014
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu


Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór podziękowała za wybór przedstawiła proponowany porządek obrad I Sesji, składając wniosek o włączenie do obrad informacji Wójta o stanie gminy.
Z taką zmianą porządek przedstawia się następująco:
1. Złożenie ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Włoszakowice.
2. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
W tym miejscu przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że ta część porządku została już zrealizowana.
4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Powołanie stałych komisji Rady i ich składów osobowych.
8. Sprawa diet radnych Gminy Włoszakowice i wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: nabycia nieruchomości położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki) i w Krzycku Wielkim.
10. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
11. Informacja Wójta o stanie gminy.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

Radny Zbysław Drożdżyński zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany budżetu gminy na 2014 r. Projekt uchwały radni otrzymali na sesji i jest to za obszerny materiał, aby można było się z nim zapoznać na sesji.
Wniosek radnego został poddany pod głosowanie. Za usunięciem z porządku obrad punktu: zmiany budżetu na 2014 r. głosowało dwóch radnych. Wniosek niniejszy nie został przyjęty.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poddała pod głosowanie wcześniej przedstawiony porządek wraz z informacją Wójta o stanie gminy. Porządek został przyjęty przy dwóch głosach przeciwnych.


Ad 4. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy, odbywa się na podobnych zasadach jak wybór przewodniczącego i należy dokonać wyboru komisji skrutacyjnej. Jednocześnie zaproponowała skład komisji skrutacyjnej jak w poprzednim głosowaniu. Uwag nie było.
Radni: Paweł Marcinek, Zofia Strzymińska i Hanna Michalska wyrazili zgodę na wybór do komisji, a Rada Gminy przy dwóch głosach wstrzymujących się od głosowania zaakceptowała jej skład.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczącego rady.
Radny Leszek Jagodzik zaproponował kandydaturę Anieli Poloszyk. Zgłoszona radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym przewodnicząca zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice.
W związku z koniecznością przygotowania kart do głosowania przez komisję skrutacyjną prowadząca obrady zarządziła pięciominutową przerwę na ich przygotowanie.

Po przerwie komisja skrutacyjna przedstawiła sposób głosowania polegający na postawieniu znaku „x” w kratce „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” przy nazwisku kandydata. Za nieważny uznaje się głos, w którym znak „x” postawiono w więcej niż jednej kratce lub w żadnej z wymienionych kratek.

Rada Gminy przedstawiony sposób głosowania przyjęła jednogłośnie.
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po przeprowadzonym przez radnych głosowaniu komisja dokonała przeliczenia głosów. Wyniki głosowania przedstawił przewodniczący komisji Paweł Marcinek.
Radna Aniela Poloszyk otrzymała bezwzględną większość głosów (13 głosów „za”; 1 głos „przeciw” przy 14 głosujących) i została wybrana wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włoszakowice.
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, w związku z czym:
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
UCHWAŁĘ Nr I/2/2014
-----------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołuAd.5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisja Rewizyjna jest komisją, której powołanie jest obligatoryjne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, wnosząc o zgłaszanie kandydatur do składu komisji. Ze swej strony zaproponowała powołanie radnych: Hannę Michalską, Pawła Marcinka, Arkadiusza Pawlaka.
Radna Hanna Michalska zaproponowała kandydaturę Marka Wąsowicza.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Proponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
W związku z tym, że zgodnie ze Statutem Gminy, skład komisji jest trzyosobowy kandydatury zostały kolejno przegłosowywane. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1) Hanna Michalska - „za” głosów 12
2) Paweł Marcinek - „za” głosów 12
3) Arkadiusz Pawlak - „za” głosów 13
4) Marek Wąsowicz – „za” głosów 8

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr I/3/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołuAd.6. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. W związku z powyższym poprosiła o zgłaszanie propozycji.
Radna Aniela Poloszyk na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowała Pawła Marcinka.
Innych propozycji nie było.
Zgłoszony radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym

UCHWAŁĘ Nr I/4/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołuAd.7. Powołanie stałych komisji Rady i ich składów osobowych.
Przewodnicząca Irena Przezbór wyjaśniła, że Rada Gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy.
Po czym zaproponowała powołanie takich stałych komisji jakie funkcjonowały w ubiegłej kadencji, a mianowicie:
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli, kultury, sportu, rekreacji, turystyki i zdrowia
i
Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów, utrzymania i budowy dróg, rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego.
Ponadto złożyła wniosek o powołanie w skład komisji następujących radnych:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia; Aniela Poloszyk; Zofia Strzymińska, Leszek Jagodzik, Krzysztof Kasperski, Marzena Ratajczak, Marek Wąsowicz.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Zenon Poloch, Dorota Langner; Irena Rakowska; Zbysław Drożdżyński.
Innego wniosku nie było. Proponowani radni wyrazili zgodę na powołanie do ww. komisji.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

UCHWAŁĘ Nr I/5/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ponadto przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Komisje wybierają przewodniczących na swoich pierwszych posiedzeniach.

Ad.8. Sprawa diet radnych Gminy Włoszakowice i wynagrodzenia Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła obowiązującą od 2010 r. uchwałę w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych proponując pozostawienie diet w dotychczasowej wysokości.
Radny Zbysław Drożdżyński zaproponował obniżenie zarówno diet radnych jak i wynagrodzenia wójta o 20% motywując to zadłużeniem gminy. Radna Aniela Poloszyk wnioskowała o pozostawienie diet radnych bez zmian. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wnioski przyjęła i poddała pod głosowanie propozycji „kto jest za utrzymaniem diet w wysokościach dotychczas obowiązujących”. Wniosek został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciwnym.
Dieta radnych ustalona została w dotychczasowej wysokości.
Sposób ustalania wynagrodzenia wójta wyjaśniła sekretarz Gminy Monika Klemenska, proponując wynagrodzenie w wysokości jakie obowiązywało dotychczas tj. 11.710,00 zł na które składają się:
wynagrodzenie zasadnicze - 5.900 zł
dodatek funkcyjny – 1.900 zł
dodatek za wysługę lat 20% - 1.180 zł
dodatek specjalny – 2.730 zł

Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o obniżenie wynagrodzenia wójta o 20%.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy dwóch głosach przeciwnych

UCHWAŁĘ Nr I/6/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Wynagrodzenie wójta zostało przyjęte w dotychczas obowiązującej wysokości.

Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia nieruchomości położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki)
Wyjaśnień dotyczących nabywanych dróg w Boszkowie-Letnisku i kosztów związanych z nabyciem przedstawił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński informując, że działki będące przedmiotem nabycia stanowią ul. Morelową w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i docelowo stanowić będą połączenie ul. Starkowskiej w Boszkowie – Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie, zatem zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę. Nabycie ww dróg jest kontynuacją wcześniej przeprowadzonych wykupów w celu umożliwienia obejścia jeziora. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr I/7/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


nabycia nieruchomości położonych w Krzycku Wielkim
Radni przyjęli wyjaśnienia pracownika Urzędu Mateusza Mrozińskiego w sprawie nabycia działek stanowiących drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych przy ul. Adamowo w Krzycku Wielkim.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr I/8/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad 10. Zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że zgodnie z informacją przekazaną radnym wraz z materiałem sesyjnym zmiana budżetu dotyczy:
zwiększenia środków o 65.000 zł dla Zespołu Szkól w Jezierzycach Kościelnych, w celu umożliwienia funkcjonowania placówki do końca grudnia 2014;
zwiększenia środków na dopłatę do ścieków o 51.730 zł (dopłata w wysokości 1,50 zł do każdego m3 ścieków komunalnych odprowadzanych przez gospodarstwa domowe ustalona przez Radę Gminy). Zrzucono więcej ścieków niż planowano;
zwiększenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Włoszakowicach w przedszkolach na terenie innych gmin o 1.600 zł.
Budowa uchwały w sprawie budżetu gminy wymaga, aby te zmiany wprowadzić w różnych załącznikach, które w rezultacie składają się na dokument jaki przekazano radnym przed sesją. Innych zmian nie wprowadzono. Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że proponowane zwiększenia zostaną sfinansowane oszczędnościami z innych niewykonanych zadań, co jest konieczne dla zrównoważenia budżetu.
Do przedstawionego projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr I/9/2014
----------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad 11. Informacja Wójta o stanie gminy.
Wójt przestawił informację na temat stanu gminy.
Informację przyjęto. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy wróciła do sprawy przyjęcia protokołu z XXXIX sesji.
W związku z brakiem uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji) protokół przyjęto.

Ad 12. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o przestrzeganie Statutu Gminy a w szczególności § 24 pkt 7 który stanowi, że zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad winno być podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W innych gminach to jest publikowane w sołectwach.
Przewodnicząca wyjaśniła, że nie doczytał radny dokładnie statutu gdyż w §114 ust. 1 i 2 ustalono, że sposobem zwyczajowo przyjętym w Gminie Włoszakowice jest ogłaszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i tam takie zawiadomienia się znajdują zgodnie ze Statutem, ponadto jest informacja w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto radny wnioskował o imienne głosowanie i podawanie kto jak głosował do informacji publicznej. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że są głosowanie jawne i są głosowania imienne zgodnie z przepisami ustawy.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował również o podanie wysokości zadłużenia gminy i kosztów jego obsługi.

Ad 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła I Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Załączniki od Nr 1 do Nr 9 stanowią uchwały od Nr I/1/2014 do Nr I/9/2014 znajdujące się w zakładce Uchwały Rady


zał Nr 10 - sprawozdanie wójta
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06