OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie budżetu na 2015 rok

Numer uchwały: 10
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.705.300,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 28.363.900,00 złotych,
2) dochody majątkowe w kwocie 341.400,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.675,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.315.300,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.006.950,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.943.407,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.741.237,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.202.170,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.418.300,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.275.452,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 2.500,00 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 3.308.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.853.675,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
3) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 2.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 610.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.060.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.450.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.438.300,00 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 32.900,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy w kwocie 610.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.390.000,00 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.000.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 78.644,00 złote,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:
W przedkładanej uchwale uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące opiniowanego projektu, tzn.
1) w paragrafie 9 doprowadzono do zgodności kwoty limitu zobowiązań z sumą kwot planowanego kredytu długoterminowego oraz kredytu krótkoterminowego, zmieniając kwotę 3.450.000,00 zł na 4.000.000.00 złotych,
2) wyeliminowano wpływy z opłaty produktowej, ponieważ od roku 2015 przedmiotowe wpływy nie stanowią już źródła dochodów gmin,
3) poprawiono błędnie wskazaną kwotę ogółem w kolumnie 5 załącznika Nr 4 na 2.500,00 złotych, co jest kwotą prawidłową i wynika z podliczenia,
4) doprowadzono do zgodności paragrafu w załącznikach Nr 5 i Nr 6 w pozycji 900 - 90095, poprzez dokonanie zmiany w załączniku Nr 6 określającym wydatki majątkowe z paragrafu 6050 na 6230.
Ponadto uwzględniono przesunięcia wynikające z przedłożonych przez jednostki planów finansowych, co spowodowało:
1) zmianę kwot w poszczególnych paragrafach,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o 700 złotych kosztem wydatków bieżących, w związku z wprowadzeniem dwóch zadań, które nie zostaną zrealizowane w roku 2014 i odstąpieniem od innego, które z kolei już wykonano.
W związku z otrzymaniem informacji po uchwaleniu projektu budżetu z Gminy Świeciechowa:
1) zmieniono kwotę dotacji celowej na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jej wydatkowania ( załącznik Nr 3 i Nr 8 ) z kwoty 55.200,00 na 56.800,00 złotych,
2) dokonano przesunięcia kwoty 3.200,00 w wydatkowaniu dotacji zwiększając środki dla Gminy Święciechowa oraz zmniejszając dla Gminy Przemęt ( załącznik Nr 11).Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06