OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023

Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023

Numer uchwały: 11
Numer sesji: II
Rok: 2014

U C H W A Ł A NR II/11/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015-2023 zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 –2020 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/250/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2014-2023.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie - objaśnienie:

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015-2023
1. uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc:
1) uzupełniono treść uchwały o wskazania wynikające z art. 226 ust.6a u.f.p,
2) poprawiono brzmienie paragrafu 7 określając wejście w życie uchwały na dzień 1 stycznia 2015 roku
3) w załączniku nr 1 w zakresie wydatków ujęto prawidłowe kwoty z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( poz. 11.1 ),
4) w załączniku nr 1 w zakresie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ujęto poprawne kwoty ( poz. 12.1.1 i 12.3.1).
2. uaktualniono dane dotyczące roku
1) 2014 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w okresie po złożeniu projektu,
2) 2015 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu, które okazały się konieczne po złożeniu projektu,
3) 2016 w związku z napiętymi wskaźnikami przewidywaną do spłaty ratę kredytu planowanego do pobrania w roku 2015 przesunięto na rok 2020, co spowodowało wprowadzenie zmiany kwoty zadłużenia w poszczególnych latach


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06