OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie: zmiany budżetu

Numer uchwały: 12
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA NR II/12/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć dochodów budżetu na 2014 rok, określonych w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów nie zmieniła się i wynosi 28.582.637,84 złotych, w tym dochodów bieżących 27.713.349,84 złotych i dochodów majątkowych 869.288,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetu na rok 2014 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 50.000,00 złotych i ogółem wynoszą 25.843.443,84 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 52.720,00 złotych i ogółem wynoszą 20.579.561,84 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 6.080,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.801.328,49 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 46.640,00 złotych i ogółem wynoszą 7.778.233,35 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.428.955,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 2.720,00 złotych i ogółem wynoszą 3.514.215,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 50.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i ogółem wynoszą 3.572.257,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym w formie dotacji 527.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 29.415.700,84 złotych, w tym wydatków bieżących 25.843.443,84 złote i wydatków majątkowych 3.572.257,00 złotych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena Przezbór
Uzasadnienie:

Dochody budżetu zmieniono poprzez uaktualnienie pozycji realizowanych w urzędzie czego efektem jest zwiększenie dochodów bieżących i jednoczesne zmniejszenie dochodów majątkowych.
W wydatkach wprowadza się przesunięcia wnioskowane przez Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych Włoszakowice, Środowiskowy Dom Samopomocy Włoszakowice, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
Wynikiem powyższych przesunięć jest zwiększenie wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych oraz jednoczesne zmniejszenie dotacji przekazywanych przez Gminę.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06