OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2020

Numer uchwały: 14
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 - 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 pkt. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach na lata 2014 - 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/255/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Włoszakowice do roku 2020.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie:

Zadaniem każdego samorządu jest prowadzenie takiej strategii gospodarczej, aby ten mógł się rozwijać w sposób optymalny i sprzyjający jego społeczeństwu, a jednym z najważniejszych czynników gwarantujących prawidłowy rozwój gminy jest właściwa organizacja usług komunalnych i dbanie o dobro środowiska naturalnego, bowiem znacząco oddziałuje to na standard i warunki życia mieszkańców.
Strategicznym kierunkiem działań władz samorządowych stały się właśnie działania
z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dużą wagę przywiązuje się tutaj do ciągłej poprawy jakości wody pitnej i modernizacji systemów dystrybucji wody i oczyszczania ścieków.
Pierwotna wersja Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej dla Gminy Włoszakowice do roku 2015 została opracowana w 2005 roku i przyjęta uchwałą
Nr XXVI/210/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Włoszakowice na lata 2006 – 2015, a następnie została zaktualizowana w roku 2010 – stosowny dokument został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/255/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2010 roku.
Ze względu na fakt, iż przedmiotowy dokument wymaga ponownego zaktualizowania Zarząd Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach, na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedłożył Radzie Gminy Włoszakowice dokument pn.: „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2020”, który określa szczegółowy harmonogram zadań i inwestycji z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Realizacja przedsięwzięć określonych w przedmiotowym opracowaniu jest niezbędnym czynnikiem mającym wpływ na zachowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Włoszakowice.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2020 jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Planem Rozwoju Lokalnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafał Jagodzik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06