OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia

Numer uchwały: 17
Numer sesji: II
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr II/17/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 83 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Włoszakowice bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 83 ze zmianami) dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa A.A.F., położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem geodezyjnym działki 986, o powierzchni 0,1225 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026708/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Bonifikaty udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec Gminy Włoszakowice z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
2) opłata za przekształcenie jest uiszczana jednorazowo.

§ 3

Ustala się wysokość bonifikaty na 5 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr II/17/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2011 r. Nr 187 poz. 1110) w bardzo znaczny sposób zmieniła zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 83 ze zmianami). Przyjęte zmiany wprowadziły większy zakres podmiotowy (osób uprawnionych) i przedmiotowy (nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie) do występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz.U z 2012r. poz. 83 ze zmianami) organ właściwy do wydania decyzji (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.
Zgodnie z art. 4 ust. 11a przytaczanej wyżej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w uchwale rady gminy określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06