OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 98/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 98
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 98/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz paragrafu 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 294,58 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększwnie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 294,58 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.567.494,84 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.582.637,84 złote, w tym dochodów bieżących 27.576.749,84 złotych i dochodów majątkowych 1.005.888,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 294,58 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 294,58 złotych i ogółem wynoszą 25.793.443,84 złote, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 3.805,42 złotych i ogółem wynoszą 20.526.841,84 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 26.860,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 12.795.248,49 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 23.054,58 złotych i ogółem wynoszą 7.731.593,35 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.428.955,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 4.100,00 złotych i ogółem wynoszą 3.516.935,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zwiększenie i przeniesienia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota wzrasta o 294,58 złotych i ogółem wynosi 3.567.494,84 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Łączna kwota wydatków po zmianie wynosi 29.415.700,84 złotych, w tym wydatków bieżących 25.793.443,84 złote i wydatków majątkowych 3.622.257,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:


Dochody budżetu zwiększa się w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 294,58 złotych
Zwiększenie wydatków powiązane jest ze zwiększeniem dochodów uzyskanych z dotacji oraz wprowadza się przesunięcia wnioskowane przez Urząd Gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06