OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/9/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr I/9/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Numer uchwały: 9
Numer sesji: 1
Rok: 2006

UCHWAŁA NR I/   9   /2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U.  z  2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (  Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 170, poz. 1218    )  Rada Gminy uchwala co następuje:                                            

        
 § 1
 Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2006 określone w § 1 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 537.328 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 9.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 252.322 złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
     a)   wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o 9.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
     b)   wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszyć o 45.000 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

 § 2
 Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006  wynosi:
1 ) po stronie dochodów 18.568.413 złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 3.130.413 złotych, 
2 ) po stronie wydatków 21.924.311 złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 3.130.413 złotych.  

  § 3
 Zwiększa się  plan wydatków majątkowych określonych w  § 6 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” oraz w § 4 pkt 2 uchwały Nr XXXII /260/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w  “sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006” o kwotę 153.600 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 5.523.019 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
   
 § 4
 Zwiększa się  plan dotacji podmiotowych  dla instytucji kultury określonych w  § 4 uchwały Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” o 31.611 złotych i ogólna kwota dotacji wynosi 974.600 złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

 § 5
 Zmienia się klasyfikację w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określonych w  § 3 uchwały Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok”, jak w załączniku nr 6 do uchwały.
 
 § 6
 Zmniejsza  się deficyt, który pokryty zostanie przychodami z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków,  jak w  załączniku nr 7 do uchwały.
      
 § 7
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
                                                         
 § 8
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
   

 

 Przewodniczący Rady Gminy                                               
 (-)  Irena Przezbór

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice
dla instytucji kultury w roku 2006.


I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury   800.000,- zł

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   800.000,-
92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   800.000,-
2480    Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
 instytucji kultury      800.000,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej   174.600,- zł

921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   174.600,-
92116  Biblioteki                                                                          174.600,-
2480    Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
 instytucji kultury            174.600,-

 


  O G Ó Ł E M      974.600,- zł

Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006

I     Stan środków obrotowych na początku roku          500,-                                     

II    Przychody  ( opłaty, kary, środki z województwa)            32.000,-


900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  32.000,-
0690   Wpływy z różnych opłat                                                                    32.000,-
       
III  Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska)              32.000,-
  

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  32.000,-
4300 Wpływy z usług pozostałych      32.000,-

IV   Stan środków na koniec roku           500,-                             

 

Przychody i rozchody budżetu gminy
na 2006 rok
 


                                                                                                    Plan           

I      Przychody            3.769.673,-

952  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
                    na rynku krajowym       1.500.000,-

955   Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
         ( wolne środki )           427.715,-

            957  Nadwyżki z lat ubiegłych      1.841.958,-                           

 II     Rozchody            413.775,-

 992  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           413.775,-


Uzasadnienie do planowanej zmiany budżetu:
 

1.W dochodach budżetu wprowadza się:
1) rekompensatę utraconych dochodów wynikającą ze zwolnień ustawowych dotyczących zakładów pracy chronionej oraz pod jeziorami w kwocie 382.735 złotych,
2) wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 26.489  złotych,
3) środki na uzupełnienie dochodów Gmin w kwocie 118.978 złotych,
4) wzrost dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 126 złotych,
5) wzrost dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 9.000 złotych.  ( załącznik nr 1 )

2.W wydatkach  uzyskane środki przeznacza się na dodatkowe  zadania lub dofinansowanie już planowanych wykonywanych w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych ( szkoły, przedszkole, ŚDS,  ZDG ), a uzyskane w formie dotacji zgodnie z określeniem ( załącznik  nr 2 )

3.Ponadto w wydatkach  dokonuje się przeniesień w jednostkach organizacyjnych Gminy na ich wnioski w ramach przydzielonych środków ( Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkól w Dłużynie, Zespół Szkól w Jezierzycach Kościelnych i Zespół Szkół w Krzycku Wielkim ) -  załącznik nr 2.

4.Środki pochodzące z dotacji na zadania zalecone w kwocie 9000 złotych, poz.5 z punktu 1, zwiększają dotacje oraz ich wydatkowanie  w  załączniku nr 3.

5.W wydatkach majątkowych wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne ( budynek w Boguszynie, grunt w Krzycku Wielkim, nieruchomość w Bukówcu Górnym, piec c.o. dla ZS i sali w Bukówcu Górnym, wózka do wyciągania łodzi i na prace inwestycyjne na drogach oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy i ZDG, łącznie w kwocie 153.600 złotych. ( załącznik nr 4 )

6.Zwiększa się dotację dla GOK z przeznaczeniem na prace na sali w Jezierzycch Kościelnych ( podłoga ) i Skarżyniu ( dach ) łącznie w kwocie 31.611 złotych. ( załącznik nr 5 )

7.W związku z decyzją o rekompensowaniu, a nie dotowaniu zadań z zakresu GFOŚiGW wykonywanych przez GZK Sp.z o.o. zmienia się klasyfikację prowadzonych wydatków. ( załącznik nr 6 )

8.W związku z niewykorzystaniem wszystkich wprowadzonych dochodów zmniejsza się deficyt budżetu o 285.006 złotych – załącznik nr 7.

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06