OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawozdanie z wykonania budżetu » Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2005 rok


 

Zarządzenie Nr 13/2006

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 13 marca 2006 r.


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005
Na podstawie artykułu 199 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ) zarządzam co następuje:
§ 1Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2005, stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przygotowała

M. Rolka


Wójt Gminymgr Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE

ZA 2005 ROK


Na planowane do uzyskania 16.338.974,- złote dochodów wpłynęła kwota 16.736.139,-złotych, co stanowi 102,4 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:


W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 34,- złote stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, z których nie planowano dochodów, w związku ze zmianą wymogów względem rolników przy sprzedaży zwierząt rzeźnych, kwotę 83.365,- złotych wpływy z opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej oraz 136.755,- złotych uzyskane ze środków SAPARD na zadanie wykonane w roku 2004. Łącznie w tej dziedzinie uzyskano 220.154,- złote, co, stanowi 98,6 % planu.


W dziale „Transport i łączność” wpływy w wysokości 5.412,- zł wypracował Zarząd Dróg Gminnych, stanowią one 67,7 % planu, który szacowano w oparciu o wykonanie zeszłoroczne.


W dziale „Turystyka” wykazane 28.667,- zł uzyskano jako wpłatę z zysku oraz przekazanie pozostałych środków przez Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo, w związku z jego likwidacją. Decyzja o likwidacji powstała z końcem roku, a więc w planie nie zakładano tak wysokich wpływów.


W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 115.592,- złote uzyskano z czynszów za mieszkania

i lokale w budynkach gminnych oraz wydzierżawiony grunt, 437.233,- zł ze sprzedaży mienia-raty za mieszkania, budynki mieszkalne, sprzedaż gruntu (działki i rolny) we Włoszakowicach, w Krzycku Wielkim, w Sądzi, w Jezierzycach Kościelnych, w Boszkowie oraz sprzedaż domków letniskowych w Dominicach, 69.023,- złote z opłat za użytkowanie wieczyste, 13.367,- złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego działek w Boszkowie, 3.802,- złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie wpłynęło 639.017,- złotych, co stanowi 103,5 % planu.


W dziale „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 162.635,- złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 43.433,- złote, wpływy z usług w kwocie 31.086,- złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, oświetlanie innych jednostek, za prywatne rozmowy telefoniczne oraz rozmowy innych jednostek, za przygotowanie specyfikacji przetargowych, wpływy ze sprzedaży książek i złomu to 10.201,- złotych, wpływy z darowizn na paliwo, motorower i kserokopiarkę dla Policji 49.422,- złote, z innych opłat ( przeterminowane drobne nadpłaty w podatku oraz środki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z urzędu pracy) 28.493,- złote. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 59.100,- złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 2.007,- złotych, przy planowanych 900,- złotych. Poza tym, na wykonanie ogółem wyższe niż planowano wpływ wywarły nieprzewidziane w planie wpłaty z nadpłat, wyższe odsetki bankowe, wyższe niż w roku ubiegłym ( co było podstawą planu ) wpływy z usług i sprzedaży. Łącznie w dziale tym uzyskano 223.742,- złote.


W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.260,- złotych stanowią środki uzyskane na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, 22.319,- złotych to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i 13.938,- złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Łączna kwota wpływów to 37.517,- złotych.


W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wpłynęło 400,- zł tytułem dotacji Wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej.Następny dział „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem ” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 5.828.566,- złotych składają się następujące wpływy:

- podatek rolny 250.971,-

   • podatek leśny 69.025,-

   • podatek od nieruchomości 1.636.483,-

   • podatek od środków transportowych 223.632,-

   • podatek od spadków i darowizn 187.616,-

   • opłata skarbowa 37.892,-

   • podatek w formie karty podatkowej 26.886,-

 • udział w podatku doch.od osób fiz. 1.965.829,-

 • udział w podatku doch. od osób prawn. 349.879 ,-

 • podatek od czynności cywilnoprawnych 115.226,-

 • opłata miejscowa 31.375,-

 • opłata targowa 29.605,-

 • opłata administracyjna od czynności urzęd. 8.245,-

 • opłata eksploatacyjna 1.211 ,-

 • opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu120.551,-

 • dotacje z funduszy celowych 747.665,-

 • wpływy z różnych opłat 6.828,-

 • podatek od posiadania psa 80,-

- odsetki za zwłokę 19.567,-

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 107,3 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy, poniżej 90 %, wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, w opłacie eksploatacyjnej oraz odsetkach. Wielkości te są trudne do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca ich spodziewane wpływy. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu ( powyżej 110 % ) w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, w podatku dochodowym od osób prawnych, w opłacie administracyjnej za czynności urzędowe oraz wpływów z różnych opłat. Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu.


W dziale „ Różne rozliczenia” na dochód składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 7.362.340,- złotych, w tym część oświatowa 5.934.857,- złotych, część rekompensująca utracone dochody 5.712,- złotych, część wyrównawcza subwencji 1.265.411,- złotych oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 156.360,- złotych.


W dziale „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 83.496,- złotych składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 2.077,- złotych, na przeprowadzenie konkursu na stopień awansu nauczycieli 300,- złotych, za naukę zawodu dla pracodawców 382,- złote, na remont szkoły w Bukówcu Górnym przeprowadzony w roku 2004 23.209,-złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez jednostki oświatowe (odsetki bankowe, czynsze, opłaty za wynajem itp.) 9.925,- złotych, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano 44.003,- złote oraz z dofinansowania Gminy Święciechowa do dzieci sześcioletnich z jej terenu uczęszczających do przedszkola w Krzycku Wielkim 3.600,- złotych. Ogólnie wobec planu dochody zrealizowano w 89 %, co jest wynikiem niższego niż planowano wykorzystania środków z dotacji oraz środków z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.


W dziale „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej jako wykonywanie zadania zleconego Wojewoda Wielkopolski przekazał 1.428.623,- złote, z czego 1.412.007,- złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 4.614,- złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 12.002,- złote na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy. Ponadto kwota 59.277,- złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 72.500,- złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 6.820,- zł dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto uzyskano dofinansowanie do uruchomionego Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 16.750,- złotych. Z odsetek na rachunkach bankowych uzyskano 582,- złote. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 1.584.552,- złote i zostały wykonane w 95 %. Wszystkie dotacje zostały przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 72.247,- złotych, na zasiłki obligatoryjne w kwocie 14.620,- złotych i na składki zdrowotne w kwocie 186,- złotych. Środki uzyskane z odsetek w ŚDS nie były planowane, zaś w OPS w wysokości wykonania w roku ubiegłym.


W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano 47.497,- złotych tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy, którą zrealizowano względem planu w 100 procentach.


W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 663.898,- złotych. Środki od ludności wnoszone jako udział w dalszej budowie kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za podłączenie się do wybudowanej już sieci kanalizacyjnej wyniosły 145.479,- złotych, środki przekazane z SAPARD-u jako dofinansowanie budowy kanalizacji w roku 2004 wyniosły 506.345,- złotych, a wpływy z opłaty produktowej 12.074,- złote. Ogólna realizacja względem planu wyniosła 101 %.


W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 10.880,- złotych wpłynęło na zakup książek dla biblioteki tytułem dotacji na podstawie porozumienia gminy z organami administracji rządowej, którą zrealizowano w 100 %.


Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 102,43 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo, plan dochodów to prognoza ich wielkości i odchylenia w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są do przyjęcia jako przewidziane prawidłowo. Występują jednak pozycje, gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. W roku 2005, na osoby posiadające zaległości w podatkach i opłatach wystawiono 1.904 upomnienia, 84 tytuły wykonawcze, 127 wezwań do zapłaty oraz dokonano 12 wpisów hipotecznych obciążających nieruchomości i przeprowadzono 2 licytacje z nieruchomości. Działania te spowodowały utrzymanie się ogólnej kwoty zaległości na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Na koniec roku 2004 wynosiły one 198.797,- złotych, zaś na koniec 2005 195.677,- złotych, a więc nastąpił 2 % spadek. Na kwotę zaległości roku 2005 składają się zaległości w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Gminy i Urząd Skarbowy oraz opłatach należnych Gospodarstwu Pomocniczemu Boszkowo z tytułu świadczonych usług. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1.


Z dochodów uzyskanych według wyżej wymienionych źródeł powiększonych o środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.068.200,- złotych zrealizowano w 2005 roku wydatki w kwocie 16.313.989,- złotych, co stanowi 93,72 % planu, który wynosił 17.407.174,- złote. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego zestawienia.


W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 1.008.348,- zł. Na sprawy geodezyjne – szacunki, mapy zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i sprzedawanych działek, zmiany planu zagospodarowania 69.942,- złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wszystkich wsiach Gminy oraz na czyszczenie rowu odprowadzającego z oczyszczalni w Grotnikach wydatkowano 21.438,- złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 4.964,- złote, na zorganizowanie jarmarku rolniczego i inne wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 5.486,- złotych oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody w Bukówcu Górnym wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 906.518,- złotych.


W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 1.657.332,- złote. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 278.979,- złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.029,- złotych, na prace remontowe – odnowienie nawierzchni ( ul. Słoneczna w Grotnikach, ul. Zacisze, ul. Podgórna, ul. Myśliwska i ul. Krótka we Włoszakowicach, ul. Kaczmarka w Krzycku Wielkim, droga Dłużyna – Charbielin, droga Dłużyna – Bucz, droga Sądzia – Jezierzyce Kościelne i droga w Jezierzycach Kościelnych ) 866.258,- złotych, zakupiono i skruszono kamień polny za 61.728,- złotych, na budowę i przebudowę chodników ( Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny, Włoszakowice ) wydatkowano 128.429,- złotych, na inne prace ( sprzątanie przystanków autobusowych, terenów zieleni, wykonanie kanalizacji ulicznej na ulicy Łąkowej w Grotnikach, remonty dróg gruntowych, przeglądy mostów i wiaduktów, naprawy oraz wykonanie nowych znaków drogowych, opłacenie ubezpieczenia itp. ) wydatkowano 93.939,- złotych, na opracowanie dokumentacji technicznej 55.000,- złotych, na zimowe utrzymanie dróg 49.494,- złote oraz resztę na działalność bieżącą ( zakup narzędzi, paliw, oleju, części zamiennych, piasku i soli, wody, odzieży, środków BHP, naprawy sprzętu itp. ).


W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 35.281,- złotych, z czego 19.980,- złotych stanowi dotację do działalności Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy Włoszakowice i 15.301,- złotych to zwrot niesłusznie przekazanej zaliczki z tytułu zysku w roku 2004. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dominicach. Kwota 8.615,- złotych to wydatki osobowe, 4.480,- złotych przeznaczono na zakup węgla, gazu, lekarstw, środków czystości, materiałów do napraw i remontów oraz środków spożywczych na potrzeby wyżywienia w stołówce. Zakup energii to kwota 2.037,-złotych, na malowanie, remont łazienek, naprawę okien, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, pranie pościeli, wywóz szamba, śmieci, badanie wody, przegląd gaśnic, obsługę działalności obiektu oraz jego ubezpieczenie wydatkowano 3.541,- złotych. Kwota 1.307,- złotych to 7% podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego jako dofinansowanie usług krótkoterminowego zakwaterowania. Reszta została wydatkowana na tego samego typu działalność, gdyż środki z dotacji stanowią 38 % całości wydatków dotyczących Młodzieżowego Schroniska Szkolnego w Dominicach zrealizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo.


W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano 35.974,- złote, z czego na naprawy, materiały do nich i energię w budynkach gminnych, między innymi w Zbarzewie, Boguszynie i Krzycku 31.107,- złotych, a na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 4.867,- złotych.


W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.105.845,- złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 77.575,- złotych, koszty delegacji i ryczałtu 2.753,- złote, pozostałe wydatki jak zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, szaf, zorganizowanie spotkania jubilatów, ekwiwalent za materiały biurowe, szkolenie itp. stanowią kwotę 10.606,- zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.283,- złote. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 37.920,- złotych oraz koszty przejazdów i zakup artykułów różnych 6.951,- zł. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od płac, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) oraz ekwiwalentem i nagrodami jubileuszowymi i uznaniowymi, które wynoszą 1.104.527,- złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 22.120,- złotych, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów 19.874,- złote, opłaty za wodę i energię 43.226,- złotych, składki ubezpieczeniowe 2.933,- złote, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, druków, książek, czasopism, wyposażenia biur, znowelizowanych programów i sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego, opieki autorskiej, paliw dla samochodów, opału (olej i węgiel) dla budynków Urzędu, wyposażenia do biur, krzeseł, znaczków, pieczątek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego działania Urzędu wynosiły 391.438,- zł, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączności, za usługi kominiarskie, za telefony ( abonament, rozmowy ), za szkolenia, naukę, kursy, za naprawy samochodu i innego sprzętu np. maszyn i ksero, komputerów, drukarek, za pranie firan, opłat prowizji od wypłat gotówkowych, opłat za tłumaczenie, koszty egzekucyjne, remonty pomieszczeń i naprawy ( dach, okna i przyziemie pałacu ) zapłaciliśmy 348.686,- złotych. Wynagrodzenia sołtysów to wydatek rzędu 35.953,- złote (diety, prowizje od zebranych podatków wg ustalonych stawek oraz wypłaconych ryczałtów za dojazdy do Urzędu i korzystania z własnych telefonów).


W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” oraz sądownictwa wydatkowano 1.260,- złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 22.319,- złotych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z czego 13.770,- zł na diety komisji oraz 8.549,- zł na pozostałe, czyli wyposażenie lokali, zakup materiałów, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, koszty przejazdów i inne związane z przygotowaniem lokali i obsługą komisji. Wybory do Sejmu i Senatu kosztowały 13.938,- złotych, z czego na diety przeznaczono 8.370,- złotych. Reszta to wydatki organizacyjne. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 37.517,- złotych.


W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, tzn. ryczałty kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 11.282,- złote, ubezpieczenia pojazdów i ludzi 5.021,- złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 7.596,- złotych, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, nagród na zawody, umundurowania, wyposażenia ( fantom ), środków czystości, na remonty obiektów strażackich ( Krzycko Wielkie, Włoszakowice, Dłużyna ) gaśnic, samochodów ( Bukówiec Górny ) i sprzętu p-poż, wydatkowano 100.682,- złote. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 738,- złotych, na zakup paliwa i sprzętu dla Policji 20.864,- złote i na zakup samochodu – drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lesznie dołożono 5.000,- złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 151.183,- złote.


W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 3.733,- złote, na odnowienie wyposażenia, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki oraz koszty komornicze.


W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 728,- zł tytułem spłaconych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 6.739.597,- złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano 173.910,- zł. Na prowadzenie liceum wydatkowano 541.715,- zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 464.090,- zł oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 22.484,- złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 21.751,- złotych, na zakup pomocy 498,- złotych oraz na drobne naprawy oraz remonty 21.607,-złotych, na podróże służbowe 3.385,- zł, na zakup energii i wody 6.900,- złotych oraz na składki ubezpieczeniowe 1.000,- złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 1.850.553- złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.679.710,- złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 62.652,- złote, na prace inwestycyjne w Bukówcu Górnym ( budowa ogrodzenia ) 18.444,-złote, na zakup energii i wody 9.977,- złotych, pomocy dydaktycznych 2.824,- złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 74.524,-złote i podróże służbowe 2.422,- złote. W szkołach podstawowych utrzymanie personelu kosztowało 2.725.049,- złotych, opłata za energię i wodę 27.288,- złotych, podróże służbowe i ryczałty 10.821,- złotych, składki ubezpieczeniowe 3.534 ,- złote, zakup pomocy naukowych 9.369,- złotych, na zakup opału, środków czystości, remonty ogrzewania, naprawy, wymiana okien, telefony, internet, abonament, zakupy wykładzin, komputerów mebli, malowanie i inne sprawy bieżące wydatkowano 214.839,- złotych, na remonty i modernizację 63.032,- złote, na dofinansowanie zakupu podręczników dla pierwszoklasistów 2.077,- złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynosi 144.860,-zł i na zakupy inwestycyjne w Dłużynie ( centralny odkurzacz ) 10.060,- złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i od września w Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 75.287,- złotych, z czego wydatki osobowe to kwota 65.538,- złotych, odpis na FŚS 2.370,- złotych i koszty utrzymania i prowadzenia 7.379,- złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 859.039- złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 523.207,- złotych, na wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 294.007,- złotych, na zakup energii i wody 5.383,- złote, pomocy dydaktycznych 6.423,-złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 23.315,- złotych, na podróże służbowe 168,- złotych, na ubezpieczenie 159,- złotych i na zakupy inwestycyjne w Bukówcu Górnym ( centralny odkurzacz ) 6.377,- złotych. Koszty przeprowadzenia komisyjnego przekwalifikowania nauczycieli 300,- złotych. Na dokształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 27.482,-złote i 382,- złote wypłacono za wyszkolenie ucznia w zawodzie.


W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 111.897,- złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych dla różnych grup społecznych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym ( festyny ), zakup sprzętu dla zorganizowanych grup terapeutycznych.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne wraz z obsługą, zasiłki oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych ze środków Wojewody wydatkowano 1.487.901,- złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 162.125,- złotych, na pomoc sąsiedzką 3.600,- zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 129.661,- złotych, na delegacje 845,- złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.200,- złotych, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na konserwację ksero i sprzętu wydatkowano 6.670,- złotych, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 6.820,- zł oraz ze środków własnych 6.274,- złote, dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 45.403,- złote. Łącznie GOPS wydatkował 1.851.499,- złotych. Na dalsze prace modernizacyjne i uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 139.022,- złote, a na prowadzenie go od września 97.507,- złotych. Na kwotę tą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 67.190,- złotych, odpis na FŚS w wysokości 2.475,- złotych, koszty podróży 592,- złote i pozostałe koszty dotyczące prowadzenia działalności 27.250,- złotych. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej przeznaczono 2.088.028,- złotych.


W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono i wypłacono 48.493,- złote. Prowadzenie świetlicy szkolnej w szkole we Włoszakowicach kosztowało 27.365,- złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 23.741,- złotych i 3.624,- złote na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków rzeczowych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 75.858,- złotych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.433.427,- zł, z czego

na zakup krzewów, kwiatów, trawy, nawozu, wykaszanie trawy, wycinkę drzew, frezowanie pni oraz prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach i w parku przeznaczono 36.772,- zł, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego pochłonął 104.070,- zł, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw to wydatek rzędu 31.322,-złote, na prace z zakresu dalszej budowy sieci kanalizacyjnej w Bukówcu Górnym wydatkowano 1.228.262,- złote oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy 33.001,- złotych.


Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która była prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną funkcjonujące jako samodzielne instytucje kultury. Do zadań GOK należy wydawanie gazety, organizowanie imprez kulturalnych, nauka gry na instrumentach muzycznych, opieka nad salami, opieka nad zespołami artystycznymi itd., na co przeznaczono dotację 483.307,- złotych. W środkach tych znajduje się kwota 14.100,- złotych ze środków funduszu przeciwalkoholowego wydatkowana na prowadzone zajęcia terapeutyczne z dziećmi. Wydatki Biblioteki ( Włoszakowice oraz filie w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim) to zakup książek, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii i wody, podróże służbowe, zakupy środków czystości, materiałów, wyposażenia, prasy, opłaty za telefony, usługi kominiarskie, prowizje, abonament radiowo-telewizyjny, drobne naprawy itp., na co przeznaczono dotację w wysokości 182.980,-złote, w tym dotacja z Ministerstwa na zakup książek w wysokości 10.880,- złotych. Łączne wydatki na kulturę wyniosły 666.287,- złotych.


W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 162.955,- zł na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim oraz innych prac na placu zabaw, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, petard, kwiatów, itp. do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, mecze piłkarskie oraz inne imprezy sportowe, ogrodzenie boiska w Grotnikach, Dłużynie, zakup barierek.


Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Ponadto różnicę w kwocie dotacji otrzymanych i ich wydatkowaniu, tak po stronie planu jak i wykonania, stanowi kwota 23.209,- złotych uzyskana jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na remont szkoły w Bukówcu Górnym.


Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2005 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 16.313.989,- zł wykorzystano środki z dochodów uzyskanych w roku bieżącym w kwocie 16.736.139,- zł i uzyskano nadwyżkę w kwocie 422.150,- złotych. Ponadto zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 1.068.200,- złotych, której spłata stanowi zobowiązanie na lata następne. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.


Na zadania inwestycyjne, tzn. na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym, przebudowę stacji uzdatniania wody w Bukówcu Górnym, budowę sieci wodociągowej łączącej Włoszakowice z Bukówcem, dokończenie adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy, odgrodzenie boiska w Dłużynie, ogrodzenie placu przy Szkole w Bukówcu Górnym, instalację centralnego odkurzacza w Zespole Szkół w Dłużynie i w Przedszkolu w Bukówcu Górnym oraz zakupy inwestycyjne dla posterunku Policji ( motorower i kserokopiarka ), dla ŚDS ( wyposażenie ) i dla Urzędu Gminy ( sprzęt komputerowy i audiowizualny ) wydatkowano łącznie 2.355.350,- złotych co stanowi 14,44 % całości wydatków i 97,45 % planu, co przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań mają też swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych, załącznik nr 7 i 8. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 7.348.026,- złote co stanowi 45,04 % całości wydatków. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranej pożyczki w kwocie 728,- złotych i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 483.307,- złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 182.980,- złotych, załącznik nr 9 oraz udzielono dotację przedmiotową do Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo w wysokości 19.980,- złotych. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 125.997,- złotych, co stanowi 98,90 % planu oraz 104,52 % środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, załącznik nr 10.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspominano wyniosło 93,72 %. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 % . Należałoby się jednak przyjrzeć tym podziałkom klasyfikacyjnym, w których jest ono niższe niż 90 % i zastanowić co spowodowało taki wynik. Śledząc kolejno rozdziały, wykonanie takie spowodowały następujące okoliczności:

 • 01005; odstąpiono od wykonania niektórych zadań nie przenosząc środków na inne,

 • 01008; płatność za regulację kanału między jeziorami boszkowskimi przeniesiono na rok następny,

 • 01095; wydatki różne z zakresu rolnictwa zrealizowano na poziomie wynikającym z zapotrzebowania, odstępując od realizacji niektórych zadań,

 • 70005; wykorzystane środki okazały się wystarczające na realizację planowanych zadań,

 • 70095; wydatki dotyczące utrzymania miejsc pamięci zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb,

 • 75023; wydatki dotyczące prowadzenia urzędu zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb,

 • 75414; zadania z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w zakresie niższym niż planowano, zgodnie z występującymi potrzebami,

 • 75647; w związku z wyodrębnieniem nowego rozdziału wydatków dotyczących poboru podatków, niektóre z nich ujęto jeszcze jednak w wydatkach urzędu,

 • 75702; odsetki od pożyczki spłacono w wymagalnej wysokości,

 • 75818; nie uruchomiono środków z rezerwy, ponieważ nie było takiej potrzeby,

 • 80146; plan w zakresie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli stanowi 1 % od wynagrodzeń, realizacja zaś nastąpiła w zakresie wynikającym z zapotrzebowania,

 • 80195; nie wykorzystano środków przeznaczonych na wypłaty dla pracodawców, rzemieślników - nauczycieli zawodu, jest to nowa sprawa i trudno było przewidzieć ile wpłynie wniosków o wypłatę,

 • 85153; wydatki na zwalczanie narkomani zrealizowano w ¾ wysokości, jednak ogólnie wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zrealizowano w wysokości wyższej niż uzyskane środki,

 • 85203; plan opiewał wydatki półrocza, jednak Środowiskowy Dom Samopomocy zaczął funkcjonować dopiero w IV kwartale i to nie w pełnym wymiarze,

 • 85214, 85219 85228 i 85295; wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami, a niektóre sytuacje, na które winny być zabezpieczone środki, w ogóle nie wystąpiły,

 • 90003; nie dokonano żadnych planowanych zakupów z tego zakresu,

 • 92695; zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w zakresie niższym niż planowano, jednak zgodnie z występującymi potrzebami.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.


Zbiorcze wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 11, natomiast analizę wykonania budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej w latach 2004 i 2005 – załącznik nr 12.


Prowadzące wyodrębnioną działalność Gospodarstwo Pomocnicze Boszkowo obejmuje swym zasięgiem zakres działalności turystycznej w ośrodkach wypoczynkowych w Boszkowie, w schronisku w Dominicach oraz ogólne utrzymanie porządku w miejscowościach turystyczno – wypoczynkowych. Z najmu i dzierżawy gruntu pod prowadzenie działalności handlowej uzyskano 129.827,- złotych, ze świadczonych usług turystycznych 63.125,- złotych oraz 650,- złotych z odsetek. Ponadto Gmina przekazała dotację w wysokości 19.980,- złotych oraz zwróciła niesłusznie przekazaną zaliczkę na konto zysku w roku 2004 w kwocie 15.301,- złotych. Środki te wydatkowano w wysokości 168.824,- złote, z czego 85.399,- złotych na wynagrodzenia wraz pochodnymi, 1.591,- złotych na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3.335,- złotych na koszty podróży służbowych, 6.283,- złote na zakup żywności dla wyżywienia uczestników organizowanych koloni, 17.490,- złotych na opłacenie energii elektrycznej i wody, 21.339,- złotych na zakupy środków czystości, materiałów, wyposażenia, opału, kwiatów, materiałów do napraw i remontów oraz sprzątania itp., na prace remontowe wydatkowano 26.068,- złotych, a na usługi 7.897,- złotych ( naprawy, pranie, sprzątanie, malowanie itp. ) i na ubezpieczenie majątku oraz inne różne opłaty i składki związane z prowadzeniem działalności 1.143,- złote, załącznik nr 13.


Istniejące w latach ubiegłych środki specjalne przestały funkcjonować z końcem roku 2004.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy nie prowadzi rachunku dochodów własnych.


Ponadto środki otrzymano jeszcze w ramach Funduszu Ochrony Środowiska. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy wyniosły 9.520,- złotych, przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty 26.544,- złote. Łącznie uzyskano 36.064,- złote. Ze środków uzyskanych oraz pozostałych z lat ubiegłych wydatkowano 36.305,- złotych, jako dotację do Gminnego Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 35.074,- złote oraz na zadania z tego zakresu wykonywane bezpośrednio 1.231,- złotych, załącznik nr 14.


Tabelaryczne zestawienie gospodarki finansowej powyższych podmiotów przedstawia załącznik nr 15.


Włoszakowice, dnia 2006-03-09

Załącznik nr 5
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

w 2005 rokuPlan Wykonanie


I Przychody 1.068.200,- 1.068.200,-


952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym 1.068.200,- 1.068.200,-


Załącznik nr 6Wydatki inwestycyjne w roku 2005

Plan Wykonanie

I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym

wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 914.200,- 906.519,-

010 Rolnictwo i łowiectwo 914.200,- 906.519,-

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacja wsi 914.200,- 906.519,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914.200,- 906.519,-

II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy

we Włoszakowicach 154.600,- 139.022,-

852 Pomoc społeczna 154.600,- 139.022,-

85203 Ośrodki wsparcia 154.600,- 139.022,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123.500,- 107.989,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.100,- 31.033,-

III Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.230.000,- 1.228.261,-

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.230.000,- 1.228.261,-

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.230.000,- 1.228.261,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.230.000,- 1.228.261,-

IV Zakup wyposażenia dla posterunku policji 9.868,- 9.868,-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 9.868,- 9.868,-

75403 Jednostki terenowe Policji 9.868,- 9.868,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.868,- 9.868,-

V Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla urzędu 52.000,- 27.465,-

750 Administracja publiczna 52.000,- 27.465,-

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.000,- 27.465,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52.000,- 27.465,-

VI Zakup odkurzacza centralnego dla Zespołu Szkół w Dłużynie 10.061,- 10.060,-

801 Oświata i wychowanie 10.061,- 10.060,-

80101 Szkoły podstawowe 10.061,- 10.060,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.061,- 10.060,-

VII Zakup odkurzacza centralnego dla Przedszkola w Bukówcu G. 6.377,- 6.377,-

801 Oświata i wychowanie 6.377,- 6.377,-

80104 Przedszkola 6.377,- 6.377,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.377,- 6.377,-

VIII Zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim 12.000,- 0,-

801 Oświata i wychowanie 12.000,- 0,-

80101 Szkoły podstawowe 12.000,- 0,-

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,- 0,-

IX Budowa boiska sportowego w Dłużynie 9.500,- 9.334,-

926 Kultura fizyczna i sport 9.500,- 9.334,-

92695 Pozostała działalność 9.500,- 9.334,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.500,- 9.334,-

X Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym 18.450,- 18.444,-

801 Oświata i wychowanie 18.450,- 18.444,-

80110 Gimnazja 18.450,- 18.444,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.450,- 18.444,-


O G Ó Ł E M 2.417.056,- 2.355.350,-

Załącznik nr 7

Wieloletni program inwestycyjny


Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice 1. Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy, w roku 2006 nastąpi kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice ( w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach ).


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 – 2006.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 6.186.203,-złote.


 1. Wydatki do poniesienia

 • w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,

 • w roku 2003 ogółem wynoszą 1.173.450,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych,

- w roku 2004 ogółem wynoszą 1.140.300,-złotych w tym środki

zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych (SapardII),

        • w roku 2005 ogółem wynoszą 1.230.000,- złote, w tym środki zabezpieczone przez Gminę, wraz z pożyczkami 1.230.000,- złote,

        • w roku 2006 ogółem wynoszą 2.638.953,- zł, w tym środki wnioskowane z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynoszą 2.210.810,- złotych, reszta w kwocie 428.143,- złotych zabezpieczona przez Gminę.Realizacja w 2005 roku


Plan Wykonanie


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.230.000,- 1.228.261,-

90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.230.000,- 1.228.261,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.230.000,- 1.228.261,-


Załącznik nr 8

Wieloletni program inwestycyjnyModernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej. 1. Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim, budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo, modernizację stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym

wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami i budowę sieci wodociągowej łączącej Krzycko Wielkie z Jezierzycami Kościelnymi.


 1. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności odpowiedniej ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


 1. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


 1. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 – 2006.


 1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.947.833,- złote.


 1. Wydatki do poniesienia

- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone

przez gminę 22.310,- złotych.

- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z

SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).

- w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 149.248,- złotych, przyznane z

SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).

   • w roku 2005 ogółem wyniosą 914.200,- złotych, całość zabezpieczona

przez Gminę,

   • w roku 2006 ogółem wyniosą 300.000,- złotych, całość zabezpieczona przez Gminę.Realizacja w 2005 roku

Plan Wykonanie


010 Rolnictwo i łowiectwo 914.200,- 906.519,-

01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 914.200,- 906.519,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 914.200,- 906.519,-
Załącznik nr 9


Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice

dla instytucji kultury w roku 2005.


Plan WykonanieI Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 483.307,- 483.307,-


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 483.307,- 483.307,-

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 483.307,- 483.307,-

2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 483.307,- 483.307,-


II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 182.980,- 182.980,-


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182.980,- 182.980,-

92116 Biblioteki 182.980,- 182.980,-

2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 182.980,- 182.980,-
O G Ó Ł E M 666.287,- 666.287,-


.
Załącznik nr 10


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2005Plan Wykonanie

I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- 120.551,-


 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 125.000,- 120.551,-

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 125.000,- 120.551,-

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,- 120.551


II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych 127.400,- 125.997,-


851 Ochrona zdrowia 113.300,- 111.897,-

85153 Zwalczanie narkomanii 200,- 150,-

4300 Zakup usług pozostałych 200,- 150,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113.100,- 111.747,-

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,- 2.342,-

4120 Składki na Fundusz Pracy 300,- 205,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72.500,- 72,217,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.100,- 21.927,-

4300 Zakup usług pozostałych 15.200,- 15.056,-


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.100,- 14.100,-

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14.100,- 14.100,-

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 14.100,- 14.100,-


Załącznik nr 13Plan przychodów i wydatków

Gospodarstwa Pomocniczego Boszkowo przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach

na rok 2005


Plan Wykonanie


I Przychody 249.881,- 228.883,-


630 Turystyka 249.881,- 228.883,-

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 249.881,- 228.883,-

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 73.500,- 129.827,-

0830 Wpływy z usług 141.000,- 63.125,-

0920 Pozostałe odsetki 100,- 650,-

0970 Wpływy z różnych dochodów 15.301,- 15.301,-

2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 19.980,- 19.980,-


II Wydatki 247.801,- 168.824,-


630 Turystyka 247.801,- 168.824,-

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 247.801,- 168.824,-

3020 Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,- 707,-

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.800,- 57.954,-

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.100,- 0,-

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16.300,- 10.449,-

4120 Składki na Fundusz Pracy 2.100,- 1.346,-

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,- 14.943,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.900,- 21.339,-

4220 Zakup środków żywności 7.500,- 6.283,-

4260 Zakup energii i wody 18.000,- 17.490,-

4270 Zakup usług remontowych 45.101,- 24.347,-

4300 Zakup usług pozostałych 15.000,- 7.897,-

4410 Podróże służbowe krajowe 3.400,- 3.335,-

4430 Różne opłaty i składki 1.600,- 1.143,-

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,- 1.591,-


III Podatek dochodowy od osób prawnych 400,- 7.353,-

IV Zysk (strata) 1.680,- 36.028,-

V Wpłata do budżetu z zysku gospodarstwa 840,- 16.014,-

VI Zwiększenie środków obrotowych 840,- 16.014,-

VII Stan środków obrotowych netto na koniec roku 0,- 26.131,-

Załącznik nr 14


Plan przychodów i wydatków Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2005
Plan Wykonanie


I Stan środków obrotowych na początku roku ,500,- 8.943,-


II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa) 37.000,- 36.064,-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.000,- 36.064,-

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 37.000,- 36.064,-

0690 Wpływy z różnych opłat 37.000,- 36.064,-

III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 37.000,- 36.305,-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.000,- 36.305,-

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 37.000,- 36.305,-

2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 35.000,- 35.074,-

4300 Zakup usług pozostałych 2.000,- 1.231,-


IV Stan środków na koniec roku 500,- 8.702,-Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawozdanie z wykonania budżetu
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06