OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie: zmiany budżetu

Numer dokumentu: 7
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 7/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami-) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Przesunięcia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;
1) przesunięcia w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
2) przesunięcia między środkami na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia
3. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 26.006.950,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększają się o 500,00 złotych i wynoszą 20.943.907,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o 47.774,00 złote i wynoszą 13.693.463,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększają się o 48.274,00 złote i wynoszą 7.250.444,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.418.300,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o 500,00 złotych i wynoszą 3.274.952,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) kwota wydatków majątkowych nie zmieniła się i wynosi 3.308.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmienia się i wynosi 29.315.300,00 złotych, w tym wydatków bieżących 26.006.950,00 złotych i wydatków majątkowych 3.308.350,00 złotych złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz na wnioski złożone przez ZSO we Włoszakowicach, ZDG we Włoszakowicach oraz Urząd Gminy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06