OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmiany budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2005

w sprawie zmiany budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2005

Numer uchwały: 2005/24/199
Numer sesji: 24
Rok: 2005Uchwała Nr XXIV/ 199 /2005


Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 145.595- złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 145.595,- złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:

 1. po stronie dochodów 14.994.999,- złotych,

 2. po stronie wydatków 16.848.294,- złote.


§ 3

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 7 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o kwotę 90.000,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 3.214.951,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005. Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/199/2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 czerwca 2005 roku


Wydatki inwestycyjne w roku 2005
Plan
I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym
wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 1.274.200,-
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.274.200,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacja wsi 1.274.200,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.274.200,-
II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy
we Włoszakowicach 125.000,-
852 Pomoc społeczna 125.000,-
85203 Ośrodki wsparcia 125.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125.000,-
III Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym 1.725.883,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.725.883,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.725.883,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.725.883,-
IV Zakup wyposażenia dla posterunku policji 9.868,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa 9.868,-
75403 Jednostki terenowe Policji 9.868,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.868,-
V Zakup sprzętu komputerowego i autowizualnego dla urzędu 52.000,-
750 Administracja publiczna 52.000,-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.000,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 52.000,-
VI Zakup odkurzacza centralnego dla Zespołu Szkół w Dłużynie 10.000,-
801 Oświata i wychowanie 10.000,-
80101 Szkoły podstawowe 10.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,-
VII Zakup odkurzacza centralnego dla Przedszkola w Bukówcu G. 6.000,-
801 Oświata i wychowanie 6.000,-
80104 Przedszkola 6.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,
VIII Zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim 12.000,-
801 Oświata i wychowanie 12.000,-
80101 Szkoły podstawowe 12.000,
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,-


O G Ó Ł E M 3.214.951,-

Uzasadnienie:


I Na zmianę dochodów ( załącznik nr 1 ) składają się:

 1. Środki z darowizny na zakup skutera dla Policji 5.000,- zł,

 2. Środki z kosztów za wysłane upomnienia 5.000,- zł,

 3. Dotacja Wojewody na zasiłki z pomocy społecznej 11.800,- zł,

 4. Dotacja Wojewody na wyprawki dla pierwszoklasistów 2.468,- zł,

 5. Środki z PEFRON-u (dochody utracone - zakłady pracy chronionej 91.327,- zł,

 6. Środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne 30.000,- zł.


II Na zwiększenie wydatków ( załącznik nr 2 ) składają się:

 1. Środki dla Szkół 73.350,- zł,

- Krzycko Wielkie (wymiana grzejników na sali gimnastycznej, sporządzenie audytu,
rozebranie ogrodzenia i uporządkowanie terenu oraz zakup komputerów 42.000,- zł),
- Jezierzyce Kościelne (urządzenie boiska, ogrodzenie i przejście 10.350,- zł ),
- Bukówiec Górny ( ogrodzenie przy czerwonej szkole 9.000,- zł ),
- Dłużyna ( instalacja odkurzacza centralnego i naprawa posadzki 12.000,- zł ).

 1. Środki dla Przedszkoli 61.130,- zł,

- Włoszakowice ( remont poddasza 30.000,- zł ),
- Krzycko ( wymiana grzejników, również w pomieszczeniach ośrodka,
naprawa dachu 25.130,- zł ),
- Bukówiec Górny ( instalacja odkurzacza centralnego 6.000,- zł ).

 1. Środki na pomoc z OPS-u 11.800,- zł,

 2. Środki na zakup wyprawki dla pierwszoklasistów 2.468,- zł,

 3. Środki dla Zarządu Dróg Gminnych 30.550,- zł,

 4. Środki wydatkowane w urzędzie 74.000,- zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników interwencyjnych 30.000,- zł,
- zakup sprzętu i koszty podróży 13.000,- zł,
- zakup usług i energii dla jednostek OSP 14.600,- zł,
- zakup skutera dla Policji 5.000,- zł,
- odnowienie pomnika 1.400,- zł,
- środki na utrzymanie porządku 10.000,- zł.

III Przeniesienie między paragrafami wydatków ( załącznik nr 2 )

1. Wydatki w jednostkach budżetowych ( Zarząd Dróg Gminnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim, Przedszkole w Dłużynie na oddział przy szkole, Przedszkole w Jezierzycach Kościelnych, Urząd Gminy - wydatki z Funduszu Przeciwalkoholowego, wydatki z zakresu kultury i sportu, wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne ).

IV Umniejszenie wydatków ( załącznik nr 2 )

1. Na prowadzenie Domu Samopomocy w związku z przesuwającym się terminem prowadzenia działalności - 107.703,- złote.

V Wzrost wydatków inwestycyjnych ( załącznik nr 3 )

1. Środki na zakup skutera dla Policji 5.000,-zł
2. Środki na zakup rzutnika multimedialnego 7.000,-zł.
3. Zwiększenie środków na Środowiskowy Dom Samopomocy 50.000,-zł,
4. Środki na zakup odkurzacza centralnego dla Szkoły w Dłużynie 10.000,-zł
5. Środki na zakup odkurzacza centralnego dla Przedszkola w Bukówcu 6.000,-zł,
6. Środki na zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Krzycku W. 12.000,-zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06