OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr III/20/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Numer uchwały: 20
Numer sesji: III
Rok: 2015


UCHWAŁA NR III/20/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Metoda ustalenia opłaty określona w ust. 1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Włoszakowice nr XX/159/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06