OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/25/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr III/25/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 25
Numer sesji: III
Rok: 2015

UCHWAŁA NR III/ 25 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 700,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200,00 zlotych, co daje kwotę ogólną dotacji 2.853.875,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.706.000,00 złotych, w tym dochodów bieżących 28.364.600,00 złotych i dochodów majątkowych 341.400,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 700,00 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200,00 złotych, co daje kwotę ogólną tych wydatków w wysokości 2.853.875,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
3. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 13.700,00 złotych i ogółem wynoszą 26.020.650,00 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 13.000,00 złotych i wynoszą 20.956.907,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 1.536,00 złotych i wynoszą 13.691.927,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 14.536,00 złotych i wynoszą 7.264.980,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.418.300,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 700,00 złotych i wynoszą 3.275.652,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 13.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem wynoszą 3.295.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.316.000,00 złotych, w tym wydatków bieżących 26.020.650,00 złotych i wydatków majątkowych 3.295.350,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06