OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 10
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 4 lutego 2015 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami, zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Dodaje sie do § 21 ust. 6 w brzmieniu "Stanowisko do spraw prowadzenia remontów i inwestycji przez urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy, do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1) Realizacja remontów i inwestycji zlecanych podmiotom zewnętrznym, prowadzonym przez urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy o wartości do 30.000,00 euro.
2) przygotowania opisu technicznego przedsięwzięcia,
3) wyceny inwestorskiej przedsięwzięcia,
4) ustalenia wymogów formalno-prawnych realizacji przedsięwzięcia,
5) uzyskania wymaganych zezwoleń i dokonania wymaganych zgłoszeń,
6) sprawdzenia umowy z wykonawcą przygotowanej przez Inwestora lub kierownictwo jednostki zlecającej roboty/usługi,
7) sprawdzenia sposobu wyboru wykonawcy dokonanego przez kierownictwo jednostki zlecającej roboty/usługi,
8) systematycznego prowadzenia elektronicznego harmonogramu zleceń,
9) nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót/usług,
10) przygotowania protokołów odbioru robót/usług,
11) udziału w odbiorach robót/usług,
12) powiadamiania odpowiednich służb o rozpoczęciu i zakończeniu robót,
13) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją robót/usług i ich przekazywania
kierownikowi jednostki po zakończeniu realizacji zadania,
14) prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizowanego zadania i jej systematyczne przekazywanie redakcji miesięcznika Nasze Jutro."

2. Dodaje się w § 21 ust. 7. w brzmieniu " Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1) okresowe analizy stanu BHP,
2) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
3) badania zdrowotne pracowników,
4) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
5) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
6) przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji dotyczących BHP,
7) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, oraz wyników badan środowiska pracy,
8) udział w dochodzeniach powypadkowych,3. Dodaje się w § 21 ust 8. w brzmieniu " Stanowisko d/s urządzeń informatycznych do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1) utrzymanie w sprawności komputerów, sieci informatycznej i urządzeń z nimi współpracujących,
2) instalowanie programów,
3) administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
4) opieka autorska nad programami,
5) zapewnienie ochrony sieci informatycznej.


§ 2


1. Dodaje się do § 25 ust. 5. w brzmieniu "Stanowisko do spraw zagospodarowanie odpadami komunalnymi wymiar i pobór" do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1) wysyłanie, odbieranie deklaracji, sprawdzanie poprawności wypełnienia, rejestracja deklaracji składanych.
2) prowadzenie bazy płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) prowadzenie postępowania - wezwanie do złożenia deklaracji,
4) prowadzenie kartoteki deklaracji, decyzji i opłat,
5) wydawanie decyzji w sprawie wysokości opłaty, zmiany wysokości opłaty, prowadzenie procedury odwoławczej,
6) przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie obowiązku składania deklaracji i wywiązywanie się z obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych,
7) sporządzanie informacji i sprawozdań,
8) załatwianie wszystkich innych spraw związanych z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9)dokonywanie rozliczeń,
10) prowadzenie ewidencji osób w zakresie należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) księgowanie opłaty,
12) wystawianie upomnień, wezwań zapłaty oraz tytułów wykonawczych i ich ewidencji,
13) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych z tytułu
opłaty,
14) załatwianie wniosków o odroczenie terminu płatności i o umorzenie należności,
15) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
16) prowadzenie postępowania zabezpieczającego.”
.


§ 3

Zmienia sie treść § 27 ust 2 który po zmianie brzmi: "Stanowisko ds. Ochrony Środowiska do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

2) zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych,

3) ochrona zwierząt,

4) ochrona przyrody a w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
5) ochrona środowiska a w tym Gminny Program Ochrony Środowiska, oraz prowadzenie postępowania w przedmiocie wydawania tzw. decyzji środowiskowych, ochrona środowiska przed hałasem,

6) sprawy z zakresu obejmującego prawo wodne w tym prowadzenie rejestru kąpielisk ,

7) prowadzenie postępowań i wydawanie zezwoleń na świadczenie usług : zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

8) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

9) umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach,

10) sprawy grzebowisk i spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

11) prowadzenie wszystkich spraw związanych z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Włoszakowice: ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych,

12) wzywanie mieszkańców do przedłożenia dowodów płatności za wywóz odpadów i ścieków,
13) prowadzenie spraw związanych z porządkiem na działkach i usuwanie dzikich wysypisk,
14)kierowanie wniosków do policji o ukaranie mandatem właścicieli nieruchomości uchylających się od obowiązków wynikających z ustawy i regulaminu,

15) prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,

16) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu,
17) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z współpracą Gminy Włoszakowice z MZO sp. z o.o. w Lesznie".

§ 4

Dodaje się do § 29 ust. 2 w brzmieniu „ Stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pożytku publicznego i wolontariatu oraz udzielanie informacji publicznych" do którego należą w szczególności następujące sprawy:
1)prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością pożytku publicznego i wolontariatu,
2) przygotowywanie programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
3) ogłaszanie konkursów,
4) budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami i innymi podmiotami służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb mieszkańców Gminy.
5) prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznych oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski o informację publiczną ”.
§ 5

1. Złącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 79/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice nr 79/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 6

Wykreśla się w §22 ust.5 i ust.6.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Załącznik NR 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice


WYKAZ ETATÓW DLA URZĘDU

§ 1 Referat Finansowy – 9 etatów, a w tym:
Skarbnik Gminy – 1 etat;
Biuro Księgowości Budżetowej – 3 etaty:
1. Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej – 1,5 etatu;
2.Stanowisko ds. Płac – 1 etatu;
3.Stanowisko ds Planowania i Kontroli – 0,50 etatu
Biuro Księgowości Podatkowej – 5 etaty:
1. Stanowisko ds. Wymiaru Zobowiązań Podatkowych – 1etat;
2. Stanowisko ds. Opłat i Windykacji Należności – 1 etat;
3 .Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej – 1 etat;
4 .Stanowisko ds. Prowadzenia Kasy – 1 etat;
5. Stanowisko ds. zagospodarowania odpadów komunalnych wymiar i pobór opłaty – 1 etat

§ 2 Biuro Ogólne – 4,75 etatu:
1. Sekretarz Gminy – 1 etat;
2. Stanowiska pracy - 3 , 50 etaty, a w tym:
1) Stanowisko ds. Sekretariatu – 1 etat;
2) Stanowisko ds. Oświaty – 0,50 etatu;
3) Stanowisko ds. Kadr – 0,50 etatu;
4) Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia – 0,25 etatu;
5) Stanowisko ds. Promocji – 0,25 etatu;
6) Stanowisko ds. remontów i inwestycji - 1 etat.
7) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny(bhp) - 0,125 etatu; (umowa - zlecenie);
8)Stanowisko ds. Urządzeń Informatycznych - 0,125 etatu, (umowa- zlecenie).

§ 3 Biuro Spraw Obywatelskich – 3,50 etatu: 3,50 etatu + informatyk umowa zlecenie
1. Urząd Stanu Cywilnego – 1,00 etat;
2. Stanowisko ds. Obywatelskich – 1,00 etat;
3. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – 0,875 etatu;
4. Stanowisko ds. Ochrona Danych Osobowych i Ochrony Informacji Niejawnej – 0,125 etatu;
5. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – 0,50 etatu

§ 4 Biuro Nieruchomości i Budownictwa – 5,75 etatu +4 etaty obsługi
1. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami – 0,25 etatu;
2. Stanowisko ds. Ochrony Środowiska – 1.00 etatu;
3. Stanowisko ds. Rolnictwa – 0,25 etat;
4. Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 0,50 etatu;
5. Stanowisko ds. Spółki Melioracyjnej – 0,25 etatu;
6. Stanowisko Geodety – 0,50 etatu;
7. Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego – 2 etat;
8. Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji – 0,25 etatu;
9. Stanowisko ds. Realizacji Zamówień Publicznych – 0,25 etatu;
10. Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej – 0,50 etatu;
11.Stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych – 1 etat;
1) Stanowisko dozorcy – 2 etaty;
2.)Stanowisko robotnika gospodarczego – 1,5 etat;
3.)Stanowisko sprzątaczki – 1 etat;

§ 5 Biuro Obsługi Organów Gminy – 2 etaty:
1. Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej i Organizacyjnej Rady, jej komisji i Wójta – 0,750 etatu;
2. Stanowisko Radcy Prawnego – 0,75 etatu oraz Adwokat - 0,25 etatu (umowa zlecenie);
3. Stanowisko ds. Jednostek Pomocniczych Gminy i Wyborów – 0,125 etatu.
4. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz udzielania informacji publicznych – 0,125


§ 6 Kierownik Urzędu: 1,125 etatu:
1. Wójt - 1 etat;
2. Zastępca wójta – 0,125 etatu;

Razem obsadzone: 27,00 etaty w administracji oraz 4 etaty stanowisk obsługi.

ZAŁĄCZNIK NR 3
Regulamin Realizacji Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Włoszakowice
1. Pracownik Urzędu Gminy zwany dalej realizatorem, otrzymuje określone przez Wójta do wykonania zadania wynikające z budżetu Gminy.
2. Na podstawie otrzymanych zadań realizator wypełnia druk zamówienia publicznego. Po jego wypełnieniu zwraca się o pisemną akceptację do Głównego Księgowego Urzędu (Skarbnika Gminy), który podpisem potwierdza: zgodność zadania z budżetem Gminy oraz zabezpieczone środki finansowe na zapłatę. Następnie realizator zwraca się do Wójta o wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji zadania.
3. Tak wypełniony i podpisany druk zamówienia publicznego realizator przekazuje Inspektorowi ds. Zamówień Publicznych
4. Inspektor:
1)rejestruje druki zamówień publicznych,
2)określa, wspólnie z realizatorem wymagany na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, tryb realizacji zamówienia publicznego,
3) przygotowuje i przeprowadza - wspólnie z realizatorem - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO,
4) prowadzi w podziale na tryby rejestr udzielonych przez Urząd zamówień publicznych,
5) zamieszcza w miesięczniku gminnym i internecie, a gdy tak wymagają przepisy szczególne w biuletynie zamówień publicznych lub w innych publikatorach, wymagane prawem informacje,
6) sprawdza rachunki z wykonanych zamówień publicznych i pisemnie stwierdza ich zgodność z udzielonym zamówieniem, odnotowuje numery rachunków z zrealizowanego zamówienia publicznego na drukach zamówień publicznych a na rachunkach numer zamówienia publicznego,
7) przekazuje umowę do podpisu radcy prawnemu i Wójtowi a następnie Głównemu Księgowemu Urzędu ( Skarbnikowi Gminy ) celem dokonania kontrasygnaty,
8) do końca stycznia wykonuje za miniony rok sprawozdanie z udzielonych przez Urząd zamówień publicznych,
9) odpowiada za prawidłowo przeprowadzane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowe oraz za inne obowiązki nałożone tą ustawą na Urząd.
5. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
6. Umowa bez pisemnej akceptacji radcy prawnego nie może zostać przedstawiona do podpisu Wójtowi oraz Głównemu Księgowemu Urzędu (Skarbnikowi Gminy).
7. Podpisaną umowę przyjmuje do wykonania realizator, który osobiście lub poprzez inspektora nadzoru realizuje i dokonuje odbioru zadania. Rachunek za wykonane zadanie (dotyczy to wszystkich trybów) realizator przekazuje inspektorowi ds. zamówień publicznych, który podpisem stwierdza jego zgodność z udzielonym zamówieniem publicznym, wpisuje numer rachunku (rachunków) na druk zamówienia oraz podpisuje do wypłaty. Tak opisane rachunki do wypłaty podpisuje Główny Księgowy Urzędu ( Skarbnik Gminy ) i Wójt lub inna osoba przez niego upoważniona.
8. Realizator prowadzi odrębny segregator ds. zamówień publicznych w którym gromadzi w foliowych koszulkach dokumenty związane z poszczególnymi zamówieniami. W foliowej koszulce muszą się znajdować:
druk zamówienia publicznego z nadanym numerem przez inspektora ds. zamówień publicznych,
umowa i ewentualne aneksy,
dokumenty z odbioru, gwarancje i inne dokumenty,
ksero zapłaconej faktury,
9. Realizator odpowiada za prawidłowo przeprowadzone, zgodnie z ustawą, postępowanie przetargowe. W przypadku realizacji zadania przez dostawcę lub wykonawcę niezgodnie z udzielonym zamówieniem publicznym, realizator przekazuje sprawę inspektorowi ds. zamówień publicznych, który zadecyduje o sposobie dalszego postępowania.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06