OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr III/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr III/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

Numer dokumentu: III
Rok: 2015

Protokół Nr III/2015

z III Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 16 lutego 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 13.00 do 15.30.

Otwarcia III Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Irena Przezbór, informując, że w sesji uczestniczy cały 15 osobowy skład Rady w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym, realizacji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
7. Pojęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.
10. Sprawozdania: z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.
11. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
12. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

ad 1. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
Informacje z pracy Komisji złożyli:
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przewodniczący Komisji Zenon Poloch,
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przewodniczący Komisji Aniela Poloszyk,
z posiedzenia Komisja Rewizyjnej Paweł Marcinek.
W związku ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła fragmenty wyroków tj:
w sprawie dot. referendum, konsultacji społecznych itp. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygnatura akt III SA/Wr 668/13. Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że wnioskował o plebiscyt pełniący funkcję doradczą. Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na tym etapie nie jest możliwe ingerowanie w procedurę planistyczną jakąkolwiek opinią społeczeństwa, taką opinię wyraziło społeczeństwo w 2008 r. przed przystąpieniem do planu i to był czas właściwy. Wypis z w/w wyroku sądu wydano radnym.
w sprawie udziału wójta w sesjach z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygnatura akt III SA/Wr 369/09, sygnatura akt III SA/Wr 476/09,

Ponadto przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przejść do punktu 11 porządku obrad w celu załatwienia pozostałych wniosków skierowanych do Rady Gminy.
Propozycję przyjęto przy dwóch głosach przeciwnych

W związku z wnioskiem w sprawie głosowania imiennego przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragmenty wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygnatura akt II SA/Wa 30/06), z którego wynika „(...) że rada gminy nie jest upoważniona do wprowadzania w statucie gminy generalnej reguły głosowania jawnego imiennego (...)”.
Rada Gminy w związku z powyższym wniosek załatwiła negatywnie w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych.

W związku z wnioskiem w sprawie uwagi do zastosowanego sposobu zwrotu zasądzonej kwoty w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, przewodnicząca przedstawiła fragment wyroku w części wskazanej we wniosku stwierdzając, że realizacja jest zgodna z ww wyrokiem sygnatura akt II SAB/Po 79/13.”(...) zasądza od Wójta Gminy Włoszakowice na rzecz skarżącego kwotę 100,- (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. (...)”. Rada Gminy wniosek załatwiła negatywnie w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych.

W związku z wnioskiem w sprawie udzielenia informacji dotyczącego oferty pracy na stanowisko urzędnicze przedstawione na sesji - przedstawione zostało stanowisko Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia. „ (...) W związku z jawnością naborów do pracy w Urzędzie Gminy wniosek o dodatkowe wyjaśnienie jest bezpodstawny i zdaniem komisji winien zostać załatwiony negatywnie (...)”. Rada Gminy wniosek o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie informacji wójta o ofercie na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy załatwiła negatywnie w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się od głosowania.

W związku z wnioskami: o podanie błędów popełnionych w kadencji 2010-2014 i w sprawie oceny wyborców/obywateli – przedstawione zostało stanowisko Komisji jw. Zdaniem Komisji wnioski nie zasługują na uwzględnienie Rada Gminy w głosowaniu postanowiła o negatywnym załatwieniu wniosków przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.
Treść drugiego wniosku przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy, gdyż wpłynął do Rady po przekazaniu materiałów radnym. (załącznik Nr 1 do protokołu). W/w wnioski czy pisma nie stanowią wniosków w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przewodnicząca Rady Gminy przytoczyła treść art. 241 kpa.

ad 2. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym, realizacji uchwał i wniosków.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.


ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z II sesji Rady Gminy odczytała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aniela Poloszyk. Radni nie wnieśli uwag do proponowanych zmian w treści protokołu zgłoszonych przez Zbysława Drożdżyńskiego (załącznik Nr 3 do protokołu). Rada Gminy postanowiła przyjąć protokół ze zgłoszonymi zmianami.

Ponadto przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby protokół z sesji zawierał wymagane statutem dane z uwzględnieniem treści wystąpień, tekstów zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków – bez opisu prowadzonej dyskusji. Propozycję Rada Gminy przyjęła przy dwóch głosach przeciwnych (w głosowaniu nie uczestniczyła radna Aniela Poloszyk).


ad 4. Interpelacje radnych.
Radny Paweł Marcinek zgłosił interpelacje w sprawie instalacji dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Bukówcu Górnym na ul. Pawłowskiego i ul. Drzymały (2 punkty) oraz kilka punktów świetlnych na ścieżce rowerowej pomiędzy Włoszakowicami a Bukówcem Górnym np. oświetlenie solarne. Interpelacje stanowią załączniki Nr 4 i 5 do protokołu.
Radna Dorota Langner wnioskowała o dodatkowe oświetlenie uliczne w Krzycku Wielkim na ulicach: Adamowo, Gołanicka i Przerackiego. Ulice te oświetlone są tylko w częściach.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o oznakowanie ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi z nazwą ulicy; oznaczenia pierwszeństwa przejazdu na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym. Ponadto wnioskował o wyjaśnienie możliwości dopłaty do wody dla mieszkańców Janówka w Bukówcu Górnym. Przysiółek ten podłączony jest do sieci wodociągowej gminy Śmigiel. Interpelacje stanowią załączniki Nr 6 - 8 do protokołu.
Radna Irena Rakowska wnioskowała o zagospodarowanie placu przed salą wiejską w Skarżyniu (ławki i urządzenia rekreacyjne) - załącznik Nr 9 do protokołu.
Radny Krzysztof Kasperski wnioskował o wyrównanie drogi na ul. Drzymały w Bukówcu Górnym - załącznik Nr 10 do protokołu.

ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dotyczących szczególnie gospodarowania odpadami komunalnym proponowane jest podjęcie uchwały, w której metoda i stawki pozostają bez zmian do obowiązujących zasad na terenie gminy Włoszakowice (selektywna zbiórka – 8 zł miesięcznie od osoby; nieselektywna zbiórka – 15 zł miesięcznie od osoby). Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/20/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 11 do protokołu

ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Zaproponowano następujące kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych):
1) kandydaci, których obydwoje rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 10 pkt.,
2) kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym – 4 pkt.,
3) kandydaci posiadający rodzeństwo kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 3 pkt.,
4) kandydaci, którzy z uwagi na organizację pracy rodziców bądź prawnych opiekunów będą korzystali z pełnej oferty przedszkola, powyżej podstawy programowej – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko przedszkola),
5) kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 2 pkt. (kryterium dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej).
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/21/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 12 do protokołu

ad 7. Pojęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy. Zarządzenie wyborów dotyczy wszystkich sołectw w gminie Włoszakowice. Terminy zebrań wyborczych ustalono w uzgodnieniu z sołtysami. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/22/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 13 do protokołu


ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy. Proponowana do zbycia działka w drodze bezprzetargowej to 0,0022 ha gruntu we Włoszakowicach przy ul. J.Otto. Przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania działki – miejsce na ustawienie pojemników na odpady komunalne. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/23/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 14 do protokołu

ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy. Proponowana do nabycia działka nr 1123/13 o powierzchni 0,0654 ha stanowi drogę dojazdową do nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp w Bukówcu Górnym. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/24/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 15 do protokołu


ad.10. Sprawozdania: z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.
Rada Gminy powyższe sprawozdania przyjęła do wiadomości. Stanowią one załączniki Nr 16 i Nr 17 do protokołu.

ad. 11. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
Powyższy punkt załatwiono w pkt 1 porządku obrad.

ad.12. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
Wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian budżetu udzieliła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Budżet gminy na 2015 r. planuje się zwiększyć po stronie dochodów i wydatków o 700 zł. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr III/25/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku Nr 18 do protokołu

ad 13. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o pisemne powiadamianie radnych o posiedzeniach wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami oraz o publikowanie w BIP informacji dotyczącej terminów posiedzeń wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad, co najmniej 7 dni przed posiedzeniami. Wniosek załącznik nr 19 do protokołu.
Swoje stanowiska w sprawie przedstawili radni: Leszek Jagodzik, Zofia Strzymińska, Hanna Michalska stwierdzając, że powiadomienie o posiedzeniu komisji powinno przede wszystkim być skuteczne, a opierając się na doświadczeniu wypracowanym w poprzednich kadencjach za takie uznano - powiadamianie telefoniczne. Ten sposób pozwala na bieżąco uzgadniać termin jaki odpowiada wszystkim lub znacznej większości. Uznano, że zamiarem wnioskującego jest wprowadzanie swoich reguł i podporządkowanie sobie rady.
W głosowaniu radni odrzucili wniosek o pisemne powiadamianie radnych o posiedzeniach komisji.
Wniosek o informację w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącą terminów posiedzeń komisji w związku z faktem, że taki zwyczaj jest w innej gminie, według radnych uczestniczących w dyskusji nie można uznać za wykładnię postępowania. Wnioskujący Zbysław Drożdżyński w swoich wnioskach często odnosi się do jednostkowych sytuacji występujących w innych gminach np. mówi -oni nie mają długów - ale w związku z tym nie mają też np. kanalizacji sanitarnej. Takie wystąpienia/wnioski radnego to przysłowiowe „dmuchanie balonów” - jak podsumował jeden z radnych z uczestniczących w dyskusji.
Ogłaszać można ostatecznie uzgodnione terminy posiedzeń. Skuteczną formą uzgodnienia i jest sposób telefoniczny. O ile wiadomo, ostatnie posiedzenie komisji również było dostosowywane do radnego Zbysława Drożdżyńskiego, gdyż proponowany termin posiedzenia miał zajęty. Podany we wniosku termin co najmniej 7 dni przed posiedzeniem komisji nie wynika z żadnych przepisów.
Radni otrzymali mandat zaufania od wyborców, działają w ich imieniu i jeśli wyborcy zwrócą się o informację o terminie posiedzenia komisji, to taką informację od radnego uzyskają. W posiedzeniach tych mają prawo uczestniczyć. Stwierdzono również, że posiedzenia rady i komisji nie są miejscem gdzie publiczność ma prawo przedstawiać swoje stanowiska, uwagi i wnioski czy brać udział w dyskusji.
Radny Zbysław Drożdżyński ponadto złożył wniosek w sprawie zaproszenia radnych przez prezesa zarządu Spółki Hermes sp. z o.o. składając pytania: kiedy zaproszenie dotarło do przewodniczącej, kto i w jakim celu blokuje przepływ informacji, kiedy zamierza przedstawić zaproszenie radnym. Wniosek stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wnioskującemu informację jaka została udzielona radcy prawnemu Spółki Hermes na skutek pytań kierowanych drogą telefoniczną do urzędu a dotyczących powyższego zaproszenia. Między innymi poinformowano, radcę prawnego, aby spółka przedstawiła zamiast spotkania wnioski na piśmie odnoszące się do celu spotkania.
Radny nawiązał, także do sprawy nieudzielenia mu głosu na posiedzeniu Komisji Oświaty. W związku z wielością uwag dotyczących sposobu zawiadamiania, ogłaszania, prowadzenia obrad, negowania procedur itp. przewodnicząca Rady Gminy poruszyła sprawę wywieszania przed wyborami samorządowymi plakatów, w których anonimowy autor nawoływał do niegłosowania na radnych wymienionych z imienia i nazwiska, gdyż jak twierdził głosowali wbrew woli mieszkańców Bukowca Górnego. Radny Zbysław Drożdżyński odpowiedział na zadane pytania potwierdzając, że jest autorem plakatu i część z nich wywieszał. Powiedział, że prawda umieszczona na plakatach jest prawdą, pomimo braku podpisu, gdyż radni głosowali wbrew woli mieszkańców Bukówca Górnego.
Radne Aniela Poloszyk i Irena Przezbór na powyższą wypowiedź oświadczyły, że radni głosują według własnego uznania i sumienia zgodnie ze złożonym ślubowaniem radnego.

Radny Leszek Jagodzik podsumował zawody narciarskie w Sanov z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Radny Paweł Marcinek zaprosił na jubileuszowy Bieg Sokoła.
Radna Zofia Strzymińska wnioskowała o informację na temat opiekunek społecznych.
W czasie sesji radny Paweł Marcinek poruszył sprawę zaśmiecania przydrożnych rowów, a radna Irena Przezbór sprawę sprzątania po psach wyprowadzanych na spacery.

ad.14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zamknęła III Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

załączniki: od Nr 11 do Nr 15 i Nr 18 stanowiące Uchwały Nr III/20-24/2015 i Uchwała Nr III/25/2015 zamieszczono w zakładce "Dokumenty i informacje"-"Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06