OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 32
Numer sesji: IV
Rok: 2015

UCHWAŁA NR IV/32/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 224.392,00 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie:
1) dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46.080,00 złotych, co daje ogólną kwotę dotacji 102.880,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.609,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 2.868.484,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.930.392,00 złotych, w tym dochodów bieżących 28.588.992,00 złote i dochodów majątkowych 341.400,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 224392,00 złote oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 47.392,00 złote i ogółem wynoszą 26.068.042,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 33.192,00 złote i wynoszą 20.990.099,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 78.154,00 złote i wynoszą 13.770.081,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 44.962,00 złote i wynoszą 7.220.018,00 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 8.200,00 złotych i wynoszą 1.426.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.000,00 złotych i wynoszą 3.281.652,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 177.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały i ogółem wynoszą 3.472.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie:
1) wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 46.080,00 złotych, co daje ogólną kwotę tych wydatków w wysokości 102.880,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2) wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.609,00 złotych, co daje kwotę ogólną tych wydatków w wysokości 2.868.484,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.540.392,00 złote, w tym wydatków bieżących 26.068.042,00 złote i wydatków majątkowych 3.472.350,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną określoną w § 11 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 42.068,00 złotych, co aktualnie daje kwotę do wykorzystania 36.576,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06