OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IV/2015 z IV Sesji z dnia 31 marca 2015 r.

Protokół Nr IV/2015 z IV Sesji z dnia 31 marca 2015 r.

Numer dokumentu: IV
Rok: 2015

Protokół Nr IV/2015

z IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 31 marca 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 13.30 do 15.30.

Otwarcia IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Irena Przezbór, informując, że w sesji uczestniczy cały 15 osobowy skład Rady w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przedstawiony projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:

1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Grotniki).
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.
5. Wprowadzenie nazewnictwa ulic w Jezierzycach Kościelnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
9. Zmiana budżetu na 2015 r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy.
11. Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy, sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
12. Interpelacje oraz wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.


Przewodnicząca Irena Przezbór poinformowała o zgłoszeniu przewodniczącemu Rady powstanie klubu radnych pn. „Samorząd dla Mieszkańców”.

ad 1. Informacja wójta.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Nawiązując do przedstawionej wyżej informacji przewodnicząca poprosiła radnych, aby przy zgłaszaniu swoich interpelacji i wniosków odnosili się do możliwości finansowych gminy i uchwalonego przez Radę Gminy budżetu na 2015 r.

W związku z pozostałymi wnioskami złożonymi na ostatniej sesji podjęto następujące ustalenia:
1. wniosek radnego Zbysława Drożdżyńskiego w sprawie zaproszenia radnych przez prezesa zarządu Spółki Hermes sp. z o.o.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór w ramach uszczegółowienia odpowiedzi udzielonej na ostatniej sesji, poinformowała, że zaproszenie zostało przekazane przewodniczącej 13 stycznia 2015 r. Sprawę zaproszenia poruszono z radnymi Komisji Rewizyjnej na jej posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. oraz na spotkaniach organizacyjnych klubu radnych. Niektórzy radni uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami, zarządem czy prezesem Spółki.
W związku z pytaniami kierowanymi drogą telefoniczną do biura rady przez radcę prawnego Spółki Hermes: - „czy zaproszenie będzie tematem sesji” - poinformowano Spółkę, aby zamiast spotkania złożyła swoje uwagi i wnioski na piśmie, do których Rada Gminy ustosunkuje się.
Do dnia sesji takie wnioski nie zostały przekazane, również radni po spotkaniach wniosków nie złożyli.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że zaproszenie nie posiada wagi pism w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Natomiast przygotowywanie porządku obrad należy do kompetencji przewodniczącego (według zapisów w Statucie Gminy)
Następnie Rada Gminy ponownie ustaliła stanowisko w powyższej sprawie, w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych przyjęto za właściwy pisemny sposób kontaktowania się z firmą - zgodnie z informacją przekazaną telefonicznie radcy prawnemu Spółki.
Przed głosowaniem przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała: że od głosowania mogą wyłączyć się radni, których głosowanie można by było uznać za interesowne, oraz poinformowała o możliwości indywidualnych spotkań radnych z wyborcami przytaczając treść art. 23 ustawy o samorządzie gminnym „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.”


2. wniosek radnego Zbysława Drożdżyńskiego o pisemne powiadamianie radnych o posiedzeniach wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami poświęconymi danej komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad jak i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o terminach obrad wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że żądanie radnego wywiedzione zostało z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym posiedzenia komisji są jawne, co oznacza że uczestniczyć w nich mogą także radni niebędący członkami danej komisji, jak również osoby trzecie (z wyjątkiem posiedzeń komisji rewizyjnej, na których przeprowadzane są kontrole). Zaś z art. 21 ust. 4 wskazanego we wniosku wynika, że w podejmowaniu rozstrzygnięć mogą uczestniczyć wyłącznie jej członkowie.
Żaden z przywołanych przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego przepisów ustawy, czy zapisy statutu Gminy Włoszakowice nie nakładają na zwołującego posiedzenia komisji jakiegoś określonego sposobu powiadamiania o posiedzeniach komisji, ani nie określają terminu w jakim takie powiadomienie powinno nastąpić.

Na potwierdzenie przedstawiła fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sygnatura akt: I SA/Łd 6/14, w którym oddalono skargę na unieważnienie rozstrzygnięć komisji przez radnego w związku z niewłaściwym, zdaniem radnego, powiadomieniem go o posiedzeniu komisji, której nie był członkiem.
Sąd podkreślił, że „(...) nawet gdyby wcale nie został zawiadomiony o mającym się odbyć (…) posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie doszłoby (…) do naruszenia prawa (...)”.

Rada Gminy Włoszakowice w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym ustaliła, że jest za utrzymaniem dotychczasowego sposobu powiadamiania radnych o posiedzeniach komisji.


ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Projekt protokołu z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej stąd przewodnicząca zaproponowała jego przyjęcie bez czytania. Protokół przyjęto w sposób wskazany wyżej przy jednym głosie przeciwnym.
Uwagi do protokołu złożył radny Zbysław Drożdżyński (załącznik nr 2 do protokołu). Uwag nie przyjęto (głosowanie: dwa głosy za; trzynaście głosów przeciwnych).ad 3. Nabycie nieruchomości gruntowych w Boszkowie-Letnisku.
Działki wymienione w projekcie uchwały stanowią drogi i położone są w Boszkowie – Letnisku:
- działki nr 135/5, 134/9 ul. Czereśniowa, Śliwkowa, Jabłkowa, Orzechowa, Porzeczkowa, ul. Gruszkowa
- działka nr 73/3 ul. Różana,
-działka nr 50 część ul. Sosnowej,
- działki nr: 952/5, 952/6, 952/7, 952/8, 953/3, 954/3, 960/2, 969/1, 117/2, 117/7, 117/18, 117/25 część ul. Kanałowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/26/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad 4. Nabycie nieruchomości gruntowej w Dominicach.
Działka będąca przedmiotem propozycji nabycia stanowi drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych i łączy się z drogą gminną w miejscowości Dominice. Dokładną lokalizację tej drogi w terenie przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/27/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

ad 5. Wprowadzenie nazewnictwa ulic w Jezierzycach Kościelnych.
Z wnioskiem o wprowadzenie nazewnictwa ulic w Jezierzycach Kościelnych wystąpiło Zebranie Wiejskie podając jednocześnie propozycje nazw ulic. W związku z rozbieżnością nazwy ulicy w tekście uchwały i na szkicu do uchwały uzyskano wyjaśnienie od insp. Bogusława Olejnika po zastosowaniu przerwy. Dla spójności protokołu nazewnictwo ulic w Jezierzycach Kościelnych w całości zostało zawarte w niniejszym punkcie.
W miejscowości Jezierzyce Kościelne wprowadzono następujące nazwy ulic:
1) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 236 stanowiącej własność Powiatu
Leszczyńskiego nazwę ulicy “Leszczyńska”
2) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 147/23 i 104 stanowiących własność
Gminy Włoszakowice nazwę ulicy „Szkolna”
3) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 155 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nazwę ulicy “Osiedlowa”
4) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 145 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nazwę ulicy “Podlesie”
5) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 120/8 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli, na której jest ona zlokalizowana nazwę ulicy “Boczna”
6) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 353/1, 353/3 stanowiących własność
Gminy Włoszakowice nazwę ulicy “Rolna”
7) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 153 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice
nazwę ulicy “Kościelna”
8) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 231 i części działki nr 82/4 stanowiącej
własność Gminy Włoszakowice nazwę ulicy “Leśna”
9) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 242 i części działki nr 357/1 stanowiącej
własność Gminy Włoszakowice nazwę ulicy “Powstańców Wielkopolskich”
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/28/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że według ustawy - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten i sposoby jego realizacji w drodze ustawy narzucił na gminy ustawodawca, nie przekazując na ten cel żadnych środków. Aby wypełnić ten obowiązek rady gmin muszą corocznie do 31 marca określić w drodze uchwały ”programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Na ten cel w budżecie gminy na 2015 r. Rada Gminy uchwaliła kwotę w wysokości 38 tys. zł. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że jest to kwota wysoka, ale za niska aby zrealizować wymogi jakie gminie narzucił ustawodawca. Stąd zwróciła się do radnych o rozważenie gdzie i komu umniejszyć wydatki, aby realizować program.
Problem bezdomnych zwierząt wynika z nieodpowiedzialności ludzkiej i ich beztroski. Na wsiach generalnie nie ma bezdomnych zwierząt. Największy problem wynika z zagubionych lub pozostawionych zwierząt w Boszkowie-Letnisku.
Zaproponowała, aby program realizować w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom sanitarnym oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców i w tym celu program uchwalić jak w przedłożonym projekcie i ewentualnie wprowadzić zmiany jeśli dojdzie do nowych ustaleń.
Przedstawiała także postępowanie, jakie było i jest podejmowane, aby podpisać umowę ze schroniskiem dla zwierząt i gospodarstwami rolnymi które ewentualnie przyjęłyby zwierzęta w różnych sytuacjach jakie mogą mieć miejsce. Na ten moment możliwa jest realizacja programu jak w przedłożonym projekcie.
Radny Zbysław Drożdżyński negował projekt przedłożony w związku z jego niezgodnością z prawem jak również programów podejmowanych w latach ubiegłych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że jak dotąd to organ nadzoru jakim jest dla gmin Wojewoda nie uchylił gminie Włoszakowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami …. .” Radny Zbysław Drożdżyński powiedział że póki wojewodzie nie zwróci się uwagi to akceptuje to. Powołał się także na gminę Wijewo, która realizuje program zgodnie z prawem za 10.000 zł.
Szczegółowe rozliczenie wydatków na program przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński w rozliczeniu na koszty stałe (czyli gotowość) oraz koszty zmienne. Zabezpieczenie klatki i opieki w schronisku tzw. jeden udział to obecnie ok. 21.000 zł – jednorazowo + 400 zł miesięcznie; opieka weterynaryjna 300 zł miesięcznie; oraz wyłapywanie zwierząt to koszty stałe tzw. koszty pogotowia, dyżuru itp. i do tego dochodzą koszty zmienne w zależności od ilości zwierząt jakie trafią do schroniska, usług weterynaryjnych bieżących i ewentualne koszty leczenia, zabiegów. Wszystkie te koszty pokrywa gmina, przy czym schronisko nie podpisuje nowych umów i nie planuje rozbudowy schroniska, a rolnicy nie są zainteresowani podpisaniem umów w obawie przed np. wprowadzeniem do swoich gospodarstw chorób.
Pomimo tych wyjaśnień radny Zbysław Drożdżyński wnioskował, aby w programie była zgodnie z prawem zawarta informacja o podpisanych umowach: ze schroniskiem, z gospodarstwem rolnym i z podmiotem wyłapującym zwierzęta.
Po dyskusji, w którą włączyli się inni radni przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr IV/29/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zniesienie formy ochrony przyrody dotyczy drzewa, które ma ślady murszu i pęknięć w konarach i stanowi zagrożenie dla budynku leśniczówki Koczury. Ponadto przedstawiła postępowanie jakie w tej sprawie przeprowadzono. Wyjaśnień udzielił również Marek Wąsowicz przedstawiając stosowne zdjęcia stanu drzewa, na które nałożona została forma ochrony.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/30/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła postępowanie związane z funduszem sołeckim z przygotowanymi danymi kwotowymi dotyczącymi Gminy Włoszakowice wynikających z wyliczeń skarbnika Gminy:
1) na kolejny rok budżetowy należy wydzielić i zabezpieczyć na rzecz funduszu środki w wysokości ok. 240 tys.zł
2) po prawidłowym ich wydatkowaniu można liczyć na zwrot w wysokości do 30%
3) np. Skarżyń na wydatkowane ogółem środki w wysokości ok. 8.000 zł może liczyć na zwrot w wysokości 2.300 zł (proszę to przeliczyć na koszty budowy drogi we wsi, do której również uzyskano dofinansowanie i to w wysokości ok. 50%)
4) wsie, które ze względu na swoją wielkość mogłyby ubiegać się o znaczniejszy zwrot środków tj. Bukówiec Górny, Krzycko Wielkie i Grotniki są ograniczone górną granicą środków od jakich ustala się zwrot tj. od środków równych 10 krotności tzw. „kwoty bazowej” czyli maksymalny zwrot możliwy jest w wysokości do ok. 9.000 zł. Mimo, że jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców to Bukówiec jest 25 razy większy od Skarżynia.
5) te wyliczenia nie uwzględniają znacznego wkładu pracy:
- zarówno po stronie sołectw - głównie sołtysów
- jak i prowadzenia przez księgowość budżetów oddzielnych dla poszczególnych sołectw i rozdziałem zadań sołeckich wg klasyfikacji budżetowej.

Na spotkaniu dnia 11 marca 2015 r. sołtysi negatywnie odnieśli się do tworzenia funduszu sołeckiego. Sołtysi uznali, że korzystniejsze jest wykorzystywanie środków na konkretne zadania, czy większe inwestycje wiejskie, bez rozdrabniania środków.
Na poparcie realizacji większych inwestycji przewodnicząca poinformowała o uzyskaniu na 2015 r z FOGR-u środków na budowę dróg do gruntów rolnych przez Gminę Włoszakowice w wysokości150 tys. zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w przypadku funduszu sołeckiego można uzyskać maksymalnie 63 tys. zł. zwrotu nie licząc wkładu pracy po stronie sołectw i urzędu i warunku jego prawidłowego rozliczenia przed zwrotem.
Radny Zbysław Drożdżyński mimo tych wyjaśnień wnioskował utworzenie funduszu sołeckiego.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr IV/31/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Włoszakowice podjęła decyzję o nietworzeniu w budżecie roku 2016 funduszu sołeckiego.

Ad.9. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że przekazany radnym projekt zmiany budżetu został uzupełniony o dane z informacji Wojewody Wielkopolskiego: na realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny”, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, umniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i zwiększenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Ponadto Zarząd Dróg Gminnych wystąpił o przeniesienie środków bieżących na inwestycyjne w związku z zakupem zewnętrznych siłowni do Bukówca Górnego i Włoszakowic oraz zjeżdżalni na plac zabaw w Krzycku Wielkim. W sprawie przeniesień budżetowych wystąpiły również zespoły szkół.
Powyższe informacje wpłynęły do Urzędu po przesłaniu materiałów sesyjnych radnym, a ich uwzględnienie w budżecie zapewni terminowość realizacji zadań.
Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr IV/32/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

ad 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy.
Rada Gminy przyjęła w głosowaniu jednogłośnie plany pracy:
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawili plany pracy
Komisji Rewizyjnej
Plany stanowią załącznik nr 10 do protokołu.
Ponadto Rada Gminy przekazała (głosowanie: przy dwóch głosach przeciwnych) do Komisji Rewizyjnej pismo Jakuba Mąkowicza przekazane według właściwości Radzie Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w sprawie realizacji programu opieki nad zwierzętami (…).
Ponadto przewodnicząca przedstawiła i przekazała Komisji Rewizyjnej pismo w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli skierowane do Rady Gminy przez Jakuba Mąkowicza.

ad 11. Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy, sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór w związku z wizytą radnych przed sesją w Środowiskowym Domu Samopomocy zaproponowała przyjąć sprawozdanie jednostki bez czytania.
Streszczenie ze sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie przygotował na piśmie radny Marek Wąsowicz. Postanowiono zapoznać się z jego treścią i ewentualnie zgłosić wątpliwości na kolejnej sesji. Materiał stanowi załączniki nr 11 i nr 12 do protokołu.

ad 12. Interpelacje oraz wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Poloch – złożył interpelację o remont drogi Krzycko Wielkie - Boguszyn (załącznik nr 13)
Radna Aniela Poloszyk – złożyła interpelację o wyrównanie drogi Dłużyna - Bucz i wykarczowanie rosnących wzdłuż drogi akacji. Pomoc swoją oferują mieszkańcy tego rejonu, którzy twierdzą, że droga jest nieprawidłowo równana.
Ponadto wnioskowała o dodatkowy punkt oświetlenia ulicznego przy drodze Dłużyna – Bukówiec Górny.
Radny Marek Wąsowicz – złożył interpelację o wykonanie przejść dla pieszych we Włoszakowicach na ul.Powstańców Wlkp. w rejonie skrzyżowania z ul. Wolsztyńską i w rejonie marketu „Biedronka” (załącznik nr 14).
Radna Irena Rakowska - złożyła interpelację o ułożenie krawężnika przy drodze w Skarżyniu (załącznik nr 15)
Radna Marzenia Ratajczak – wniosła o rozważenie możliwości pobierania opłat od prowadzących handel obwoźny po gminie (załącznik nr 16)
Radny Krzysztof Kasperski – złożył interpelację o dodatkowe oświetlenie uliczne na ul. Dłużyńskiej w Bukówcu Górnym (załącznik nr 17)
Radny Leszek Jagodzik - wniósł o naprawę drogi na moście przy ul. Zachodniej we Włoszakowicach oraz o zagospodarowanie terenu przy rzeźbie w Dominicach (załącznik nr 18)
Radny Zbysław Drożdżyński – złożył wniosek dotyczący gazety „Dzień Dobry” i udostępnienia projektu przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Dominickiego (załącznik nr 19). Ponadto wnioskował o podawanie w protokołach przy głosowaniach imienia i nazwiska radnych (załącznik nr 20). Wniosek odrzucono w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących.
Radny złożył również wniosek w sprawie plebiscytu w Bukówcu Górnym i Dłużynie (załącznik nr 21).
Wniosek odrzucono w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących.
ad 13. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła IV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-29
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06