OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice

Uchwała Nr II/12/2006 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 2
Rok: 2006

 

U C H W A Ł A   NR II/12/2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia  6 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych  w Gminie Włoszakowice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6  i  8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 710) Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1
Ustala się dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice  w  wysokości  1.200  zł .

§  2
Ustala się jednorazową dietę za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji rady oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy w wysokości:
1)posiedzenia rady:
a)wiceprzewodniczący      220 zł
b)radni         200 zł
2)posiedzenia komisji
a)przewodniczący komisji      220 zł
b)radni         200 zł
3)udział w innych zlecanych czynnościach     200 zł

§  3
1.Za udział w pracach wymienionych w § 2 nie otrzymuje diety Przewodniczący Rady Gminy.
2.Podstawę do wypłacenia diety radnemu stanowi podpis na liście obecności lub innym dokumencie urzędowym potwierdzającym uczestnictwo radnego w czynnościach o jakich mowa w § 2.

§  4
Traci moc uchwała Nr III/30/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych  w Gminie Włoszakowice.

§  5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§  6
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

   
Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
    
(-) Irena Przezbór

 

 U Z A S A D N I E N I E
 do Uchwały Nr II/12/2006
 z dnia 6 grudnia 2006 r.

 

Planowana działalność Rady Gminy i jej Komisji w ciągu miesiąca jak i uchwalone wysokości diet radnych uwzględniają zasady zawarte w  art. 25 ust. 6 ustawy  o samorządzie gminnym i w §  3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

 

 

 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06