OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 22
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 22/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 212.881,65 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 204.900,65 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.073.384,65 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.271.501,65 złotych, w tym dochodów bieżących 28.899.101,65 złotych i dochodów majątkowych 372.400,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 212.881,65 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 212.881,65 złotych, które ogółem wynoszą 26.603.323,65 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 204.900,65 złotych i wynoszą 21.497.399,65 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3.283,85 złotych i wynoszą 13.774.094,65 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 201.616,80 złotych i wynoszą 7.723.304,80 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.426.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.981,00 złotych i wynoszą 3.309.633,00 złote,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota wzrasta o 204.900,65 złotych i ogółem wynosi 3.073.384,65 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.380.673,65 złote, w tym wydatków bieżących 26.603.323,65 złote i wydatków majątkowych 3.777.350,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:

1. Dochody - dotacje Wojewody Wielkopolskiego ( załacznik Nr 1 i 2 ) 212.881,65 złotych
1) przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 204.900,65 złotych,
2) przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budzetu państwa 1.527,00 złotych,
3) przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 6.454,00 złote.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 ) 212.881,65 złotych
Środki otrzymane z dotacji wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem według rozbicia jak wyżej.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06