OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 27
Rok: 2015

Zarządzenie Nr 27/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 7 maja 2015 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, zarządzam co następuje:


§ 1

1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.

§ 3

Powołuję komisję do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, w składzie:
1) Monika Klemenska – przewodnicząca,
2) Monika Ławecka – członek,
3) Albert Cygan – członek,

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Albertowi Cygan – referentowi w Urzędzie Gminy Włoszakowice

§ 5

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Załącznik do
Zarządzenia Nr 27/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 7 maja 2015 r.


Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

1. Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie kotły c.o. w których jest możliwe spalanie tylko paliw wymienionych powyżej. Dofinansowaniem nie będą w szczególności objęte kotły c.o. zasilane ekogroszkiem wyposażone w dodatkowy ruszt umożliwiający spalanie innych paliw (np. drzewa, węgla, makulatury itd.).

2. Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

3. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest właściciel nieruchomości będącym osobą fizyczną lub wspólnota mieszkaniowa, na której realizowana będzie inwestycja o której mowa w ust. 1 lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości.

4. Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2015 r. tj. złożenie zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji wraz z załącznikami.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
2) kosztorys inwestorski, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia, faktury, rachunki lub ofertę wykonawcy przedsięwzięcia (co najmniej jeden z wymienionych dokumentów),
3) kopię zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli są wymagane.

6. Faktury lub rachunki, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, mogą być wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie dofinansowania.

7. Wymogi formalne i terminy:
1) wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
2) wniosek musi być kompletny, zgodny z § 2 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

8. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

9. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w poprzednim naborze ze względu na wyczerpanie środków w budżecie, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, a warunkiem dofinansowania jest spełnienie przesłanek do jego przyznania w naborze w którym nie wystarczyło środków w budżecie.

10. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

11. Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

12. Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części poniesionych kosztów inwestycyjnych na podstawie załączonych do wniosku lub zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji, faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.

13. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do 30% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 1 800,00 zł.

14. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

15. Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

16. Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora.

17. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa – pok. 116, tel. 65 525 29 94, e-mail: gmina@wloszakowice.plWójt
(-) Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06