OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 33
Numer sesji: V
Rok: 2015
U C H W A Ł A NR V/33/ 2015

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz.U. z 2012 r. poz.1356 ze zmianami/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Załącznik do Uchwały Nr V/33/2015
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

ROZDZIAŁ I

Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Alkoholizm powoduje straty nie tylko społeczne ale i ekonomiczne. Prowadzi do degradacji życia duchowego, moralnego, psychicznego i społecznego oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Włoszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Realizacja powyższego programu nastąpi poprzez:

1.Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
- przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
- podejmowania czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób
uzależnionych od alkoholu,
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracy
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych
możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach takich jak :
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne i turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania własne.

3.Dofinansowanie letnich i zimowych kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży z programem
profilaktyczno-terapeutycznym oraz z rodzin w których występują problemy alkoholowe i inne
problemy zagrażające życiu rodzinnemu i społecznemu.


4.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, zakładami opieki zdrowotnej,Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół.
5.Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,do
której zadań w szczególności należy :
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla osób z
problemami alkoholowymi,
- opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

6.Finansowe i organizacyjne wspieranie działań organizacji promujących bezalkoholowy sposób
spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych:
- festynów szkolnych,
- programów profilaktycznych,
- imprez sportowo – rekreacyjnych.

7. Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych,
- dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi,
młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych
dla nauczycieli, pedagogów lub rodziców,
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku
życia.
9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

10. Edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej, a w szczególności:
- rozpowszechnianie informacji o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych /,broszury, plakaty, ulotki/ związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych.

11. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; w tym w szczególności
prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

12. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się
z osobami nietrzeźwymi.

13. Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie; w tym w
szczególności zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

14. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06