OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 34
Numer sesji: V
Rok: 2015

UCHWAŁA NR V/ 34 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 128.228,00 złotych, z czego dochodów bieżących o kwotę 97.228,00 złotych i dochodów majątkowych o 31.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.058.620,00 złotych, w tym dochodów bieżących 28.686.220,00 złotych i dochodów majątkowych 372.400,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 627.400,00 złotych oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 322.400,00 złotych i ogółem wynoszą 26.390.442,00 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 302.400,00 złotych i wynoszą 21.292.499,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 730,00 złotych i wynoszą 13.770.811,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 301.670,00 złotych i wynoszą 7.521.688,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.426.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 20.000,00 złotych i wynoszą 3.301.652,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 305.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i ogółem wynoszą 3.777.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 złotych.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.167.792,00 złote, w tym wydatków bieżących 26.390.442,00 złote i wydatków majątkowych 3.777.350,00 złotych.
§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o 499.172,00 złote, ogółem wynosi 1.109.172,00 złote i zostanie sfinansowany przychodami:
1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 610.000,00 złotych,
2) z uzyskanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 499.172,00 złote.

§ 4. Przychody budżetu zwiększa się o 199.172,00 złote i ogółem wynoszą 2.259.172,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Rozchody budżetu zminiejsza się o 300.000,00 złotych i ogółem wynoszą 1.150.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się rezerwę ogólną określoną w § 11 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 18.850,00 złotych, co aktualnie daje kwotę do wykorzystania 55.426,00 złotych.

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 3.700.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 610.000,00 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.090.000,00 złotych.

§ 8. Zmienia się upoważnienie Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku poprzez zmniejszenie do wysokości 1.700.000,00 złotych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie:

I. Dochody ( załącznik nr 1 ) 128.228,00 zł
1. Zwrot podatku VAT za lata 2011 - 2014 odzyskany przez Zarząd Dróg Gminnych 90.900 zł
2. Nieplanowane lub planowane w niższej wysokości dochody zrealizowane w urzędzie
( opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, rozliczenie dotacji instytucji kultury za rok 2014, inne rozliczenia ) 37.328 zł

II Wydatki ( załącznik nr 2 ) 627.400,00 zł
1. Zwiększenie środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - koszty związane z utrzymaniem i umieszczeniem nowych osób w Domach Pomocy Społecznej 99.000,00 zł,
2. Zwiększenie środków dla Zarządu Dróg Gminnych ( opłata leasingowa za samochód, odtworzenie nawierzchni ul. Spokojnej we Włoszakowicach w związku z budową kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej, przebudowa drogi Krzycko Wielkie - Włoszakowice, budowa chodnika na ulicy Boszkowskiej w Grotnikach, budowa chodnika w Boguszynie od sali do boiska ) 370.000,00 zł,
3. Zwiększenie środków dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( zakup trawy i torfu na boisko w Dłużynie ) 4.800,00 zł,
4. Zwiększenie środków na zadania realizowane w urzędzie ( dokończenie budowy remizy w Boszkowie, dokończenie projektu budowy kanalizacji w miejscowościach letniskowych, zwiększenie środków wypłacanych strażakom za udział w akcjach, zakup nowej centrali telefonicznej dla urzędu, inne opłaty i zadania ) 134.750,00 zł,
5. Zwiększenie rezerwy ogólnej 18.850,00 zł,
6. Przesunięcia wydatków na wniosek złożony przez GOSiR

III Wydatki majątkowe ( załącznik nr 3 ) 305.000,00 zł
1. Zwiększenie wydatków majątkowych poprzez:
1) zwiększenia nakładów na budowę dróg przez ZDG 202.000,00 zł,
2) zwiększenie nakładów na remizę w Boszkowie 68.000,00 zł,
3) przesunięcie części płatności z roku ubiegłego na rok bieżący za wykonywany projekt sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych 25.000,00 zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania - montaż centrali telefonicznej w UG ( uszkodzenie poprzedniej w czasie burzy 31 marca br. ) 10.000,00 zł.

IV Przychody ( załącznik nr 4 ) 199.172,00 zł
1. Wprowadzenie wolnych środków uzyskanych za rok 2014 499.172,00 zł,
2. Zmniejszenie planowanego do pobrania kredytu -300.000,00 zł.

V Rozchody ( załącznik nr 5 ) -300,000,00 zł
Zmniejszenie planowanych do spłaty rat pobranych dotychczas kredytów w związku z nie pobraniem kredytu w roku ubiegłym, a którego spłatę pierwszej raty w wysokości 300.000,00 złotych zaplanowano na rok bieżący.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06