OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Numer uchwały: 35
Numer sesji: V
Rok: 2015

U C H W A Ł A NR V/ 35 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2015 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2015 – 2023 w związku ze:
1. zmianą budżetu na rok 2015 w zakresie:
1) kwoty dochodów i wydatków bieżących,
2) kwoty dochodów i wydatków majątkowych,
3) wyniku budżetu oraz sposobu sfinansowania deficytu,
4) kwoty przychodów i rozchodów,
5) zmniejszenia zadłużenia,
2. zmianą kwoty kredytu planowanego do pobrania w roku 2015 oraz jego spłaty,
3. uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów i wydatków planowanych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. W informacji o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2015 –2020 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie ulega kwota długu w latach 2015 - 2019 oraz kwota spłaty w latach 2017 - 2018.

§ 3. Zmienia się kwoty wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór
Uzasadnienie - objaśnienie:

1. Dane wykazane w załączniku Nr 1 zostały zaktualizowane w zakresie danych dotyczących budżetu roku 2015, w związku z jego zmianami wprowadzonymi do dnia dzisiejszego. Aktualizacja dotyczy zwiększenia dochodów, wydatków, deficytu, przychodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty planowanego do pobrania kredytu oraz zmniejszenia rozchodów i kwoty zadłużenia, co jest wynikiem nie pobrania kredytu w roku 2014, ponieważ nie było takiej potrzeby, czego następstwem jest odstąpienie od planowanych rat spłaty w latach następnych. W związku ze zmniejszeniem kwot spłaty kredytu w dalszych latach dokonano zwiększenia limitu na wydatki bieżące, co spowodowało zbilansowanie się budżetu w tych latach.
2. W załączniku Nr 2 uaktualniono zakresy kosztów na realizowane od roku 2014 zadania:
1) na budowę remizy w Boszkowie dokłada się 68.000,00 złotych w związku z rozszerzeniem zakresu prac II etapu,
2) na wykonanie projektu dotyczącego budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie zwiększa się środki roku 2015 o niewykorzystane środku z roku 2014, w związku z przesunięciem w terminie zakresu prac.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06