OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice.

Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice.

Numer uchwały: 36
Numer sesji: V
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr V/36/2015 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje: § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice – zwany dalej planem, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne § 2. Plan, o którym mowa w § 1, obowiązuje na obszarze położonym w obrębie ewidencyjnym Dominice, w granicach określonych na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały. § 3. Integralną część planu stanowi: 1) załącznik nr 1 do uchwały – rysunek planu w skali 1:2000 obejmujący obszar, o którym mowa w § 2; 2) załącznik nr 2 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 3) załącznik nr 3 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. § 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania dla obszaru, o którym mowa w § 2, dla terenu wolnego od zabudowy. § 5.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu, 2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 4) symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe albo literowe i cyfrowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające, 5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony literowym lub literowym i cyfrowym symbolem przeznaczenia terenu. 2. Pojęcia użyte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. § 6. Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy. § 7. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) oznaczenia literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenu, zgodnie z legendą rysunku planu; 3) pozostałe oznaczenia liniowe. § 8.Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi. Rozdział 2 Przepisy szczegółowe § 9. Dla terenu określonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie: 1) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolami 1-3R, 2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolami 1-5WS, 3) teren na poszerzenie cieku wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczony na rysunku planu symbolami 1-3WSP, 4) teren drogi publicznej klasy L - lokalnej – oznaczony na rysunku planu symbolem KDL. § 10. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się: a) nakaz ochrony walorów krajobrazowych: gruntów rolnych, zadrzewień śródpolnych; 2) dopuszcza się: a) lokalizację ogrodzeń wyłącznie ażurowych, w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, o wysokości do 1,5 m: ─ wynikających z prowadzenia gospodarki rolnej, ─ wynikających z funkcjonowania systemu melioracyjnego, ─ wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz infrastruktury technicznej; b) lokalizację tablic informacyjnych, szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 oraz wysokości nie wyższej niż 4,0 m; 3) zakazuje się: a) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, b) reklam, c) prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych; § 11. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ustala się: a) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi, b) ochronę przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności: Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowskiego i kompleksu leśnego Włoszakowice, Obszarów Natura 2000 (Pojezierze Sławskie – kod PLB300011, Ostoja Przemęcka – kod PLH300041). 2) zakazuje się: a) lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; b) lokalizacji elektrowni wiatrowych i paneli fotowoltaicznych; c) wydobywania kopalin. § 12. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na nie występowanie takich obiektów na obszarze objętym planem. § 13. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń ze względu na brak określenia obszarów przestrzeni publicznej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru objętego planem. § 14. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-3R obowiązują następujące ustalenia: a) ustala się użytkowanie rolnicze, ogrodnicze i sadownicze, b) ustala się nakaz zachowania zadrzewień śródpolnych w szczególności wzdłuż istniejącej drogi, c) zakazuje się lokalizacji zabudowy, d) zakazuje się lokalizacji budowli rolniczych, e) dopuszcza się lokalizację rowów, f) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, g) dopuszcza się lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-5WS obowiązują następujące ustalenia: a) ustala się lokalizację wód powierzchniowych śródlądowych, cieków naturalnych, kanałów, rowów wraz z urządzeniami, b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, c) dopuszcza się lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, d) dopuszcza się lokalizację przejść i przejazdów, 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-3WSP obowiązują następujące ustalenia: a) ustala się rezerwę terenu na poszerzenie cieku (kanału) wód powierzchniowych śródlądowych o całkowitej szerokości (wraz z poszerzanym terenem wód powierzchniowych śródlądowych) do 12 m, b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, c) dopuszcza się lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, d) dopuszcza się lokalizację przejść i przejazdów; 4)dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL obowiązują następujące ustalenia: a) ustala się lokalizację budowli drogowych, b) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, c) dopuszcza się lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, d) dopuszcza się lokalizację zjazdów, e) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, f) zakazuje się zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową. § 15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się: a) ochronę przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności: Przemęckiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowskiego i kompleksu leśnego Włoszakowice, Obszarów Natura 2000 (Pojezierze Sławskie – kod PLB300011, Ostoja Przemęcka – kod PLH300041). b) nie podejmuje się ustaleń w zakresie obszarów występowania niebezpieczeństwa powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem. § 16. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości, wymagających wszczęcia procedury w rozumieniu przepisów odrębnych. § 17. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,obowiązują ustalenia jak w § 14. § 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) w zakresie komunikacji: a) ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem przez drogę gminną klasy lokalnej, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL. 2) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na teren nieutwardzony. 3) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej; 4) dopuszcza się budowę innych elementów infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach odrębnych. § 19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń. Rozdział 3 Ustalenia inne § 20. Określa się stawkę procentową na podstawie której pobiera się opłatę o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy dla następujących terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1) 1-3R – 1%, 2) 1-5WS – 1 %, 3) 1-3WSP – 1%, 4) KDL – 1 %, Rozdział 4 Przepisy końcowe § 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice. § 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Włoszakowic z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice. ROZSTRZYGNIĘCIE Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Włoszakowice rozstrzyga co następuje: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.02.2015 r. do 02.03.2015 r. Do dnia 18.03.2015 r., nie wpłynęły uwagi. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Włoszakowic z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY WŁOSZAKOWICE o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Rada Gminy Włoszakowice określa następujący sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zadania własne gminy. § 2. Finansowanie inwestycji w zakresie ewentualnej budowy sieci wodociągowej realizowane będzie wg zasad przyjętych w Planie Inwestycyjnym Gminy Włoszakowice lub na podstawie porozumienia z innymi podmiotami. § 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1) wydatki z budżetu gminy, 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) kredytów i pożyczek bankowych, d) innych środków zewnętrznych; 1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. § 4. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami). § 5. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór

Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06