OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.Uchwała Nr V/37/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXIII/185/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna – zwany dalej planem, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice dnia 15.12.2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice dnia 06.12.2013 r.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1, obowiązuje na obszarze położonym w obrębie ewidencyjnym Bukówiec Górny i Dłużyna, w granicach określonych na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały.
§ 3. Integralną część planu stanowi:
1) załącznik nr 1 do uchwały – rysunek planu w skali 1:2000 obejmujący obszar, o którym mowa w § 2;
2) załącznik nr 2 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
3) załącznik nr 3 do uchwały – rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym mowa w § 2.
§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie oddzielające poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu,
2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej zabudowy,
4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
5) symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe i cyfrowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające,
6) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia terenu.
2. Pojęcia użyte, a nie zdefiniowane w niniejszej uchwale należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 6. Zakres planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 7. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) linie zabudowy,
3) oznaczenia literowe i kolorystyczne przeznaczenia terenów, zgodnie z legendą rysunku planu,
4) pozostałe oznaczenia liniowe.
§ 8. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zgodnego z planem dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, o ile jest to zgodne z przepisami szczególnymi i obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

§ 9. Dla terenu określonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się następujące przeznaczenie:
1) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolami R1-12,
2) tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną – oznaczone na rysunku planu symbolami EW 1-5,
3) tereny lasów – oznaczone na rysunku planu symbolami ZL1-4,
4) tereny zadrzewień – oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 1-2,
5) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolami WS1-5,
6) tereny dróg publicznych klasy L - lokalnych – oznaczone na rysunku planu symbolami KDL 1-2,
7) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolami KDW 1-16,

§ 10. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nakaz ochrony walorów krajobrazowych: gruntów rolnych, zadrzewień śródpolnych, obszaru archeologicznego i stanowisk archeologicznych
2) dopuszcza się:
a) lokalizację ogrodzeń wyłącznie ażurowych, w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, o wysokości do 1,5 m:
─ wynikających z prowadzenia gospodarki rolnej,
─ wynikających z funkcjonowania systemu melioracyjnego,
─ wynikających z konieczności ogrodzenia terenów lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną,
─ wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz infrastruktury technicznej;
b) lokalizację tablic informacyjnych, szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 oraz wysokości nie wyższej niż 4,0 m;
3) zakazuje się:
a) reklam,
b) ogrodzeń, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a,
c) prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych.
§ 11. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) ustala się:
a) ochronę powietrza, wód i powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w sposób, który nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) zachowanie istniejących zadrzewień, poza konieczną wycinką w przypadku kolizji w trakcie realizacji robót, zgodnie z przepisami odrębnymi;
d) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych podczas robót budowlanych na terenie inwestora, bądź ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;
e) gromadzenie i segregacja odpadów odbywać się będzie w miejscach ich powstawania, oraz dalsze zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie i przepisami odrębnymi;
f) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na teren nieutwardzony.
2) zakazuje się wydobywania kopalin.
§ 12. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej: przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie konserwatorskiej są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące świadectwo życia i działalności człowieka,
2) na obszarze określonym jako strefa „W”, zwanym dalej obszarem zlokalizowane są stanowiska archeologiczne: AZP 62-22/9, AZP 62-22/10, AZP 62-22/11. Ustala się że:
a) działalność inwestycyjna prowadzona w granicach stanowisk archeologicznych wymaga przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych,
b) na pozostałym obszarze wszelkie zamierzenia inwestycyjne naruszające strukturę gruntu wymagają prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno-zabezpieczających,
c) pozwolenie na badania archeologiczne należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę.
§ 13. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń ze względu na brak określenia obszarów przestrzeni publicznej
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru objętego planem.
§ 14. 1. Przyjmuje się następujące ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od R1 do R12 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się użytkowanie rolnicze,
2) ustala się zachowanie zadrzewień śródpolnych w szczególności wzdłuż istniejących dróg i cieków wodnych,
3) ustala się powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 5, lit. g,
4) zakazuje się lokalizacji zabudowy z wyłączeniem budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych o wysokości zabudowy do 10 m, dowolnej geometrii dachów, intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4, nie określa się powierzchni biologicznie czynnej,
5) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeń wodnych i melioracyjnych,
b) wprowadzenia zalesień niekolidujących z projektowanymi turbinami,
c) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym sieci projektowanego gazociągu, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych, a także łopat wirników siłowni wiatrowych, których lokalizacja może nie uwzględniać nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
e) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości do 100 m nad poziomem terenu,
f) lokalizację obiektów budowlanych telekomunikacji – masztów i wież antenowych o wysokości do 100 m nad poziomem terenu,
g) lokalizację stacji i rozdzielni elektroenergetycznych na działce budowlanej o powierzchni do 50 m2,
h) lokalizację dróg śródpolnych,
i) lokalizację tymczasowych dróg wewnętrznych, przejazdów, zjazdów i placów przeznaczonych do rozbiórki wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją siłowni wiatrowych.
6) nie ustala się minimalnej liczby miejsc parkingowych.
3.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od EW1 do EW5:
1) ustala się:
a) lokalizację obiektów budowlanych siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą,
b) lokalizację budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
c) lokalizację nie więcej niż jednej siłowni wiatrowej na poszczególnych terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami EW1-5,
d) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 2,5 MW,
e) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: w odległościach 15 m od linii rozgraniczającej tereny dróg wewnętrznych KDW2, KDW6, KDW7, KDW9, KDW11,
f) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m2,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% działki budowlanej,
h) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% działki budowlanej,
i) maksymalną wysokość budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych nie większą niż 10 m,
j) minimalną intensywność zabudowy – 0,01,
k) maksymalną intensywność zabudowy – 0,5,
l) dowolną geometrię dachów,
m) obsługę komunikacyjną działek budowlanych na których lokalizuje się siłownie wiatrowe drogami wewnętrznymi, skomunikowanymi z drogami publicznymi klasy lokalnej i zbiorczej, znajdującymi się na oraz poza terenem objętym planem,
n) maksymalną wysokość siłowni wiatrowych do 180 m n.p.t.,
o) jednolitą kolorystykę siłowni wiatrowych na całym obszarze objętym niniejszym planem,
p) ustala się minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 elektrownię wiatrową.
2) dopuszcza się:
a) lokalizację budynków i budowli niezbędnych do obsługi siłowni wiatrowych,
b) lokalizację dróg wewnętrznych, placów montażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
c) lokalizację tymczasowych dróg wewnętrznych, przejazdów, zjazdów i placów przeznaczonych do rozbiórki wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją siłowni wiatrowych,
d) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym sieci projektowanego gazociągu, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych w tym stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, a także urządzeń melioracyjnych,
e) lokalizację stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
f) wykonanie ochronnego ogrodzenia terenu wokół siłowni wiatrowych, oświetlenia terenu wokół wież siłowni wiatrowych oraz oświetlenia i oznakowania ochronnego zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
3) zakazuje się umieszczania reklam na konstrukcji siłowni wiatrowych za wyjątkiem oznaczenia, nazwy, logo i symbolu producenta, inwestora lub właściciela siłowni wiatrowych;
4.Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od ZL1 do ZL4:
1) ustala się zachowanie dotychczasowego użytkowania leśnego,
2) dopuszcza się :
a) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym sieci projektowanego gazociągu, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych,
b) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
c) lokalizację urządzeń wodnych i melioracyjnych,
d) lokalizację budynków, budowli i urządzeń związanych wyłącznie z produkcją leśną i prowadzeniem gospodarki leśnej wg. poniższych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 maksymalna wysokości zabudowy do 10 m,
 powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się,
 dowolna geometria dachów,
 minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
e) lokalizację obiektów małej architektury,
f) lokalizację wież widokowych, obserwacyjnych i przeciwpożarowych o wysokości do 50 m,
3) nie ustala się minimalnej liczby miejsc parkingowych.
5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1 do ZP2:
1) ustala się zachowanie dotychczasowego użytkowania,
2) zakazuje się lokalizacji zabudowy,
3) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych,
b) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
4) nie ustala się minimalnej liczby miejsc parkingowych.
6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od WS1 do WS5:
1) ustala się:
a) lokalizację wód powierzchniowych śródlądowych, urządzeń wodnych i melioracyjnych
b) pozostawienie cieków w formie otwartej;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych,
b) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
c) lokalizację przejść i przejazdów,
d) lokalizacje urządzeń melioracyjnych,
e) prowadzenie prac remontowych, melioracyjnych, odtworzeniowych oraz przebudowę.
7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od KDL1 do KDL2:
1) ustala się:
a) lokalizację budowli drogowych,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – do 10 m;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym sieci projektowanego gazociągu, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych,
b) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
c) lokalizację zjazdów – w tym przebudowę i rozbudowę istniejących,
d) lokalizację obiektów małej architektury,
e) utwardzenie nawierzchni, prowadzenie prac remontowych oraz przebudowę,
3) zakazuje się:
a) umieszczania reklam w pasie drogowym,
b) zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową.
8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od KDW1 do KDW16:
1) ustala się:
a) lokalizację budowli drogowych,
b) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – do 10 m;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym sieci projektowanego gazociągu, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, telesterowniczych,
b) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
c) lokalizację zjazdów – w tym przebudowę i rozbudowę istniejących,
d) lokalizację obiektów małej architektury,
e) utwardzenie nawierzchni, prowadzenie prac remontowych oraz przebudowę,
3) zakazuje się
a) umieszczania reklam w pasie drogowym,
b) zabudowy niezwiązanej funkcjonalnie z infrastrukturą drogową,
§ 15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.
§ 16. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie przewiduje się scalania i podziału nieruchomości, wymagających wszczęcia procedury w rozumieniu przepisów odrębnych.
§ 17. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) obowiązek zgłaszania lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości równej i większej niż 50,00 m n.p.t. właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym i cywilnym na zasadach określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.
2) granice strefy ochronnej związanej z ograniczeniami w zabudowie wyznaczono na rysunku planu.
§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie komunikacji:
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem drogą powiatową, drogami gminnymi i wewnętrznymi, oznaczonymi na rysunku planu odpowiednio symbolami: KDZ (oznaczenie informacyjne), KDL1-2, KDW1-16,
b) powyższe drogi mają połączenie z drogą publiczną – powiatową relacji Bukówiec Górny – Włoszakowice i Włoszakowice – Dłużyna,
2) w zakresie elektroenergetyki:
a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) przez teren objęty niniejszym planem przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia – dopuszcza się ich modernizację, rozbudowę i przebudowę zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w zakresie telekomunikacji: ustala się budowę sieci telekomunikacyjnej wg przepisów odrębnych z uwzględnieniem przepisów ustawy o wspieraniu i rozwoju usług telekomunikacyjnych;
4) w zakresie sieci gazowych:
a) dopuszcza się lokalizację projektowanego gazociągu wg rysunku planu,
b) z uwagi na orientacyjny przebieg gazociągu nie wyznaczono strefy ochronnej.
5) ustala się modernizację, rozbudowę i budowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi,
6) szczegółowe ustalenia odnośnie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej określono w § 14.
§ 19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów został określony w § 8.
Rozdział 3
Ustalenia inne
§ 20. Określa się stawkę procentową na podstawie której pobiera się opłatę o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy dla następujących terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) R1-12 – 1%,
2) EW1-5 – 1 %,
3) ZL1-4 – 1 %,
4) ZP1-2– 1 %,
5) WS 1-5 – 1 %,
6) KDL1-2 – 1 %,
7) KDW1-16 – 1 %,
§ 21. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205). Przeznacza się grunty rolne na cele nierolnicze zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.tr.057-602-447/14 z dnia 07.10.2014 r. według ustaleń zawartych w przedmiotowej decyzji.

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06