OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 28
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 21 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 7.119,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.080,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.087.544,65 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.285.700,65 złotych, w tym dochodów bieżących 28.913.300,65 złotych i dochodów majątkowych 372.400,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia oraz przesunięć wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 7.119,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 7.119,00 złotych, które ogółem wynoszą 26.617.522,65 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 373,00 złote i wynoszą 21.498.025,65 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwieksza się o 664,00 złote i wynoszą 13.758.435,85 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 291,00 złotych i wynoszą 7.739.589,80 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.426.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 6.746,00 złotych i wynoszą 3.323.206,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w związku z dokonaniem zakupu poprzez dotację, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, które ogółem nie zmieniają się i wynoszą 3.777.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych, które nie zmieniają się i wynoszą 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które zwiększa się o 15.000,00 złotych i wynoszą 115.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 5 do zarządzenia.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota wzrasta o 7.080,00 złotych i ogółem wynosi 3.087.544,65 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.394.872,65 złote, w tym wydatków bieżących 26.617.522,65 złote i wydatków majątkowych 3.777.350,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Wójt Gminy Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 ) 7.119 złotych
1) dotacja Krajowego Biura Wyborczego - przeznaczona na wypłatę diet członkom Komisji Wyborczych na Wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 roku 7.080 złotych
2) Dotacja Wojewody Wielkopolskiego - przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 39 złotych
2. Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5, 6 ) 7.119 złotych
1) Środki otrzymane z dotacji KBW wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem 7.080 złotych
2) Środki otrzymane z dotacji WW wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem 39 złotych
3) Przeniesienia środków dokonano zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Dróg Gminnych i urząd gminy.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06