OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr I/8/2006 w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 1
Rok: 2006


    Uchwała Nr I/8/2006
    RADY GMINY WŁOSZAKOWICE 
    z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337)art. 54 ust.7 w związku z art.30 ust.6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm. os. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218) po zaopiniowaniu przez związku zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Gminy Włoszakowicach uchwala:

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego
  
§ 1. Regulamin określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  
1) przy jednej osobie w rodzinie    - 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie    - 5%
3) przy trzech osobach w rodzinie    - 6%
4)przy czterech  i więcej osobach w rodzinie  - 8%  
 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego na podstawie art.2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz.U. Nr 200, poz.1679 ze zmianami)

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1)współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem, 
2) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka
dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
3) pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do   ukończenia 26 roku życia.
4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające źródła dochodu,
5) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

3. Kwota przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 0,49 zł pomija sie, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 2 ust 1 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Wójta. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości ustalonej  w § 2 ust.1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez pracodawcę wskazanego przez nauczyciela.

§ 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  przysługuje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a także:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) niewykonywania pracy z powodu urlopu do poratowania zdrowia,
3) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
4)odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej,  w przypadku gdy z nauczycielem zawarta została umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

            
§ 4.  1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły)lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem § 2 ust. 4.

2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora  - wójt.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się od pierwszego dnia  miesiąca, po upływie miesiąca, w którym złożony został wniosek o przyznanie dodatku.

4. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 5. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
  Włoszakowice

(-) mgr Irena Przezbór  
        


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06