OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł z V Sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Protokoł z V Sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Numer dokumentu: V
Rok: 2015


Protokół Nr V/2015

z V Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej dnia 30 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach o godz. 9.00.

Otwarcia V Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Irena Przezbór, informując, że w sesji uczestniczy 13 radnych w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek o przyjęcie do porządku obrad informacji z kontroli Komisji Rewizyjnej informując, że posiedzenie komisji odbyło się po uzgodnieniu porządku sesji.
Na posiedzeniu komisji przeprowadzono zleconą przez Radę Gminy kontrolę i w związku z tym zaproponowała, aby informację z kontroli komisji przyjąć do porządku sesji jako pkt. 2. Rada Gminy propozycję przyjęła jednogłośnie.
Porządek obrad z wprowadzoną zmiana został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Uchwalenie zmiany budżetu gminy na 2015 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015-2023.
6. Uchwalenie m.p.z.p. dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice.
7. Uchwalenie m.p.z.p. dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (przewodnicząca Rady Gminy podczas realizacji porządku obrad w pierwszej kolejności przystąpiła do pkt. 3 następnie zrealizowała pkt 2 porządku obrad).
Przewodnicząca stwierdziła, że projekt protokołu z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady oraz został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej stąd zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
W związku z uwagami radnego Zbysława Drożdżyńskiego do treści protokołu i stwierdzeniem, że dodawanie jakiś słów, interpretowanie po swojemu protokolantki uważa za niedopuszczalne. To się tu dzieje to zdaniem radnego – kpina. Według radnego Zbysława Drożdżyńskiego próbuje się umniejszyć rolę niektórych radnych. Należy napisać tak jak było - powiedział. Są trzy kamery i można sprawdzić jeśli są wątpliwości.
Ponadto powiedział, że jeżeli w dalszym ciągu będziecie państwo tak robić będę musiał coś z tym zrobić, to tylko tak dla informacji.

W związku z tym przewodnicząca zaproponowała przeczytanie protokołu i ustalenie co w nim nie pasuje zdaniem radnego.
1) pierwsza uwaga dotyczyła użytego w protokole słowa „żądanie” Radny powiedział że nie było żadnych żądań, wniosek to nie żądanie. Żądanie to jest wyższa forma nacisku. Odnośnie uwagi radnego Zbysława Drożdżyńskiego – przewodnicząca wyjaśniła, że fragment protokołu, do którego uwagę zgłosił radny, a mianowicie „(…) Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że żądnie radnego wywiedzione zostało z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym (…)” to opis jej wystąpienia, a nie radnego Zbysława Drożdżyńskiego „(…), a na potwierdzenie tego faktu przedstawiła fragment swego wystąpienia na sesji w dniu 31 marca 2015 r.. Fragment wystąpienia przewodniczącej „(..) Ponadto proponuję wrócić do wniosku: radnego Z. Drożdżyńskiego o pisemne powiadamianie radnych o posiedzeniach wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad i materiałami poświęconymi danej komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad jak i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o terminach obrad wszystkich komisji wraz z porządkiem obrad. Żądanie wywiedzione zostało z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, (…)” .
Przewodnicząca Rady Gminy starała się wyjaśnić radnemu, że słowo „żądanie” zostało użyte przez nią i zostało to zapisane w protokole tak jak było - zgodnie z przebiegiem sesji. W związku z powyższym uwagi radnego Zbysława Drożdżyńskiego nie przyjęto, gdyż ten fragment odpowiadał przebiegowi sesji.
Radny ostatecznie przyjął wyjaśnienie po czym przewodnicząca przystąpiła do czytania dalszej części protokołu.
2) druga uwaga dot. następującego fragmentu protokołu „(…) Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że jak dotąd to organ nadzoru jakim jest dla gmin Wojewoda nie uchylił gminie Włoszakowice uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami (…) Radny Zbysław Drożdżyński powiedział że póki wojewodzie nie zwróci się uwagi to akceptuje bezprawie.”
Po dyskusji i przedstawieniu zdaniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego jaka jest rola protokolantki radny podał propozycję jak powinien brzmieć ten fragment protokołu. Zamiast: ”Radny Zbysław Drożdżyński powiedział że póki wojewodzie nie zwróci się uwagi to akceptuje bezprawie”
ma być: „Radny Zbysław Drożdżyński powiedział że póki wojewodzie nie zwróci się uwagi to akceptuje to”. Propozycję Rada Gminy przyjęła przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
3) trzecia uwaga dot. fragmentu „(…) radny Zbysław Drożdżyński żądał, aby w programie była zgodnie z prawem zawarta informacja o podpisanych umowach: ze schroniskiem, z gospodarstwem rolnym i z podmiotem wyłapującym zwierzęta. (…)”
Przewodnicząca Rady Gminy ustaliła z radnym Zbysławem Drożdżyńskim, że słowo „żądał” zastąpione zostanie słowem wnioskował. Ponadto radny zaproponował dodanie do protokołu zdania, że przypomniał, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał negatywną opinię o Programie. Przewodnicząca wyjaśniła, że taki wpis jest w uchwale. Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że to jest ważne mówiąc jednocześnie „a pani opinia w protokole musi być, bo była już niejedna o mnie”.
Przewodnicząca Rady Gminy nie podjęła dalszej dyskusji z radnym, zwracając się do Rady Gminy o decyzję kto jest za tym, aby proponowane zdanie dopisać do protokołu. Za przyjęciem wniosku było dwóch radnych. Uwagi nie przyjęto.
Ponadto radny Zbysław Drożdżyński odnośnie funduszu sołeckiego powiedział, że może treść protokołu nie jest taka zła, ale zaproponował dodać do protokołu zapis: że jego intencją było aby o części budżetu decydowali mieszkańcy wsi, a nie radni.
W dyskusji próbowano ustalić z radnym treść proponowanego wpisu do protokołu. W związku z przedłużaniem się sesji przewodnicząca sama ustaliła treść zapisu proponując głosowanie nad zapisem tj: „czy dokonać wpisu do protokołu zdania, aby mieszkańcy mieli wpływ na fundusz wiejski/sołecki”. Radny Zbysław Drożdżyński przerwał prowadzącej, że „to nie jest tak jak było, to jest takie ciężkie do zapamiętania ” – zadał pytanie przewodniczącej.
Przewodnicząca zdecydowała, że radny Drożdżyński podaje treść, a Rada Gminy głosuje.
Po czym jeszcze przywoływała radnego „do rzeczy”, aby podał ostatecznie proponowaną treść:
Propozycja radnego do wpisu do protokołu „intencją radnego Drożdżyńskiego było powołanie funduszu sołeckiego w celu podejmowania decyzji o części budżetu przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała czy takie wystąpienie radnego miało miejsce na poprzedniej sesji. Radny powiedział, że nie cytuje swojego wystąpienia. Przewodnicząca wyjaśniła, że to jest protokół a nie jakieś intencje.
Poddała wniosek pod głosowanie – za dopisaniem do protokołu propozycji radnego Zbysława Drożdżyńskiego głosowało dwóch radnych. Intencja odwołana stwierdziła przewodnicząca Rady Gminy.

Na koniec przewodnicząca poddała protokół do przyjęcia przez głosowanie z wprowadzonymi dwoma poprawkami (tj. słowo „bezprawie” zastąpiono słowem „to”; słowo „żądał” zastąpiono słowem „wnioskował”). W głosowaniu protokół z IV Sesji Rady Gminy Włoszakowice przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.

Ad. 2. Informacja z posiedzenia komisji.
Informację z kontroli przeprowadzonej dnia 28 kwietnia 2015 r. przez Komisję Rewizyjną przedstawiła radna Hanna Michalska. Ustalenia komisji Rada Gminy przyjęła jako odpowiedź na wniosek Jakuba Mąkowicza przekazany przez Regionalną Izbę Obrachunkową pismem z dnia 5 lutego 2015 r. Odpowiedź zaakceptowana została w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym.

W tym miejscu przewodnicząca zadała pytanie czy pisząc protokół z sesji wpisać w punkcie przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji, że protokół przyjęto z poprawkami. Uwag nie było.

Ad. 4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przed przystąpieniem do przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych insp. Urzędu Gminy Maria Walkowska przedstawiła informacje dotyczące sposobu realizacji ww. programu i wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem z Komisji z posiedzenia z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/33/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu

Ad. 5. Uchwalenie zmiany budżetu gminy na 2015 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015-2023.
Zmiana budżetu na 2015 r.
Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. uwag nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr V/34/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015-2023.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, o uzyskanych informacjach zwiększających dotacje dla gminy, jakie wpłynęły do Urzędu po przygotowaniu i przekazaniu radnym projektu ww. uchwały, które to zostały wprowadzone do budżetu gminy na 2015 r. zarządzeniem wójta (tj. zwrot części podatku akcyzowego wypłacanego rolnikom, dofinansowanie okresowych i stałych zasiłków z opieki). W związku z tym proponowana aktualizacja WPF dodatkowo zmieniona została o dane zmieniające budżet gminy przez zarządzenie wójta.
Radni pytań nie mieli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr V/35/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołuAd. 6. Uchwalenie m.p.z.p. dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że do projektu niniejszego planu uwagi nie wpłynęły, przypomniała ponadto propozycję komisji w sprawie ustalenia 1% stawki opłaty planistycznej dla wszystkich rodzajów terenów oznaczonych w projekcie planu i przedstawiła treść proponowanego rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Do dyskusji, jaką przewodnicząca otworzyła nad projektem m.p.z.p. dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce radni nie zgłosili się.
Przewodnicząca kolejno poddawała pod głosowanie:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zał. nr 2 do uchwały) - przyjęto jednogłośnie;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania ( zał. nr 3 do uchwały) – przyjęto jednogłośnie;
3) 1% stawkę na podstawie, której pobiera się opłatę planistyczną dla terenów oznaczonych symbolami (1-3R; 1-5WS; 1-3WSP; KDL) – przyjęto jednogłośnie.
Rada Gminy postanowiła przystąpić do głosowania uchwały bez jej czytania.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr V/36/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Następnie przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 30 minutową przerwę w celu ustalenia przez radnych sposobu głosowania nad kolejną uchwałą i nad zgłoszonymi uwagami - prosząc radnych w przerwie do salki masońskiej.
Ad. 7. Uchwalenie m.p.z.p. dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
Przewodnicząca stwierdziła, że na posiedzeniu komisji stałych zapoznano się z treścią projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Komisje zaproponowały ustalenie 1% stawki opłaty planistycznej dla wszystkich rodzajów terenów oznaczonych w projekcie planu. Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obwodów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna stanowi załącznik do protokołu (załącznik nr 6).
Do projektu wnieśli uwagi:
- mieszkańcy - uwagę o jednakowej treści. Przewodnicząca przedstawiła treść uwagi i propozycję jej nieuwzględnienia wraz z podaniem uzasadnienia takiego stanowiska. Następnie przedstawiła 100 osób, które wniosły uwagę z imienia i nazwiska;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice - osiem uwag. Przewodnicząca i planista Marcin Englert przedstawili treść uwag i propozycję ich nieuwzględnienia. Natomiast planista przedstawił uzasadnienie takich stanowisk;
- Jędrzej Skorupiński – dwie uwagi. Planista przedstawił treść uwag. Przewodnicząca poinformowała o propozycji nieuwzględnienia uwag, a wnioskowaną lokalizację elektrowni wiatrowej przeprowadzić w odrębnym postępowaniu planistycznym. Uzasadnienie proponowanego stanowiska przedstawił planista.
- Szymon John i Paweł John – po dziesięć jednakowych uwag. Planista przedstawił treść uwag. Przewodnicząca poinformowała o propozycji nieuwzględnienia uwag, a planista przedstawił propozycję uzasadnienia takiego stanowiska.
(treść uwag i uzasadnienia o jakich mowa wyżej zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały).
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść proponowanego rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik rr 3 do uchwały).
Postanowiono w głosowaniu odstąpić od czytania treści uchwały (za czytaniem treści uchwały głosowało było dwóch radnych).
Przewodnicząca postanowiła otworzyć dyskusję, przyjmując zgłoszenia radnych do dyskusji i proponując, aby czas na wystąpienia nie przekraczał np. 5 minut. Uwagę zgłosił radny Zbysław Drożdżyński mówiąc, żeby planista przedstawił plan, a dyskutować będziemy później.
Przewodnicząca poddała uwagę radnego pod głosowanie nawiązując do posiedzenia komisji stałych, na których niniejszy projekt planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiono. Uwagę odrzucono większością głosów (dwóch radnych głosowało za uwzględnieniem uwagi).
Do dyskusji zgłosili się:
1) radny Zbysław Drożdżyński
2) składający uwagi Jędrzej Skorupiński
Przed przystąpieniem do dyskusji przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła najwłaściwszy, jej zdaniem, sposób postępowania, a mianowicie podjęcie uchwały jak w projekcie, a uwagę zgłoszoną do projektu przez p. Jędrzeja Skorupińskiego realizować w oddzielnym postępowaniu, w przeciwnym wypadku termin uchwalenia planu zostanie wydłużony i czekać będzie gmina oraz zainteresowany.
Radny Zbysław Drożdżyński
- pytanie radnego: Z tego co ustaliliśmy na komisji plan obejmuje ok. 270 hektarów i ok. 600 m drogi z Bukówca Górnego do Dłużyny. W jaki sposób to było liczone – wszystkie działki w planie po ich granicy czy powierzchnia liczona do granicy planu – gdyż granica planu nie idzie po granicy działek;
- odpowiedź planisty: – powierzchnia dotyczy planu określonego na załączniku graficznym czyli do granicy planu zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do planu z 2013 r.;
- pytanie radnego: czy cały plan będzie objęty zakazem zabudowy mieszkaniowej i jakiejkolwiek innej;
- odpowiedź planisty: Są to tereny przeznaczone pod użytkowanie rolnicze, a zakazy zabudowy wynikają z przepisów odnośnie norm hałasu;
- pytanie radnego: Będą to tereny do produkcji rolnej i nie będę mógł na swojej działce wybudować np. garażu do samochodu;
- odpowiedź planisty: Nie. Tylko budowle (np. płyty obornikowe, silosy);
- pytanie radnego: Jaki będzie maksymalny hałas na granicy planu;
- odpowiedź planisty: 45 – 55 dB;
- pytanie radnego: czy działka sąsiadująca z planem będzie mogła być wydzielona pod zabudowę mieszkaniową;
- odpowiedź planisty: Zajmujemy się tylko terenem objętym planem, a nie terenem wokół planu. Teren wokół nie jest przedmiotem planu, ewentualna lokalizacja zabudowy będzie wymagać spełnienia wymaganych prawem warunków;
- pytanie radnego: dla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej potrzebne jest spełnienie warunków z odpowiednimi normami hałasowymi. Czy w związku z tym będzie możliwa na sąsiednich terenach zdaniem planisty taka zabudowa;
- odpowiedź planisty: jak wyżej;
- pytanie radnego: Pan jako planista powinien znać wszystkie konsekwencje;
Dyskusję przerwała przewodnicząca Rady Gminy, stwierdzając, że zasada w tym przypadku jest następująca: hałas nie może przekroczyć obowiązujących norm.
Następnie radny Zbysław Drożdżyński zwrócił się do radnych z pytaniem: czy państwo wiedzą, że wyliczenia hałasu zrobił inwestor, czy radni znają raport NIK, który powinni znać zdaniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego m.in. w nim powiedziane jest: nie ma w Polsce możliwości odpowiedniego zmierzenia hałasu. Największy hałas w przypadku elektrowni wiatrowych jest przy 12m/s, a w Polsce prawo dopuszcza mierzenie hałasu do 5m/s.
Następnie radny powiedział: Czy państwo świadomie zamierzacie narażać na ryzyko mieszkańców.
- pytanie radnego: Czy efekt migotania cienia był brany pod uwagę przy sporządzaniu planu.
- odpowiedź planisty: W zakresie wymaganym w tym efekty uboczne pewnych inwestycji w projekcie musiały uzyskać odpowiednie uzgodnienia i opinie różnych instytucji i służb;
- pytanie radnego: Czy państwo wiedzą, że w Polsce nie ma żadnych norm prawnych dotyczących efektów migotania cienia. Zdaniem radnego w niektórych miejscach w zabudowaniach objętych planem wartości będą przekroczone do norm niemieckich 6 razy. Wyobrażacie sobie to państwo – powiedzieliście to tym ludziom ?
Następnie nastąpiła wymiana zdań pomiędzy radnym i przewodniczącą, która powiedziała że uzyskane w procesie planistycznym dokumenty zostały przygotowane i zaopiniowane przez fachowców i według niej nie ma powodów aby im nie wierzyć.
Radny Zbysław Drożdżyński zadał pytanie: A kto według pani jest fachowcem od wiatraków pan Knoll tu na przykład. Ministerstwo Zdrowia ze względu na zagrożenia zaleca ustawianie turbin wiatrowych od 2 km do 4 km od zabudowań.
Planista przytoczył fragment z prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu planu w zakresie migotania cienia: „(…) Tereny lokalizacji turbin wiatrowych znajdują się w znacznej odległości od siedzib ludzkich. Minimalna odległość zabudowy wsi Dłużyna od turbin wiatrowych wynosi ponad 800 m. Pojedyncze budynki znajdują się w odległości ponad 600m, lecz ich usytuowanie (na północ od turbin) powoduje, że cień znajduje się na ich kierunku w porze południowej, a więc będzie krótki. Najbliższa zabudowa wsi Skarżyń znajduje się w odległości 900 m od turbiny nr 1., i pomiędzy turbiną a zabudową znajdują się drobne kompleksy leśne. Z uwagi na znaczną odległość, przegrody leśne oraz czasowe wyłączenie turbin, zjawisko migotania cienia nie będzie miało większego znaczenia. Zabudowa mieszkaniowa wsi Bukówiec Górny leży na południe od terenu objętego planem, w związku z tym efekt migotania cienia nie dotyczy tej miejscowości. (…)”
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że jest raport środowiskowy przygotowany na zlecenie i za pieniądze inwestora przytaczając fragment dokumentu o treści: Największe oddziaływanie zarejestrowane może być we wsi Janówko oraz w budynku położonym na północ od Bukówca Górnego przy drodze pomiędzy Machcinem a Dłużyną. Wartości rocznego migotania cienia przekroczą 100 godzin oraz dodał, że w Niemczech tj. maksymalnie 30 minut w ciągu dnia; 30 dni w roku czyli w sumie 15 godzin.
Po czym przewodnicząca przerwała wypowiedź, gdyż temat ten nie dotyczy uchwalanego planu dla 5 turbin i udzieliła głosu przedstawicielowi inwestora celem przedstawienia stanowiska w niektórych sprawach przedstawionych w dyskusji. Przedstawiciel inwestora powiedział, że uchwalany plan dotyczy 5 turbin, a radny przytacza informacje z dokumentów obejmujących 15 turbin.
Metodologia badania według radnego powołującego się o dokumenty NIK jest nieprawidłowa i podaje dwie wielkości: 12 m i 5 m. W związku z tym zadał radnemu pytanie: co to wg radnego oznacza i czy rozumie co powiedział.
Radny odpowiedział: że badanie poziomu tutaj głośności wiatru < głośności wiatru?– zadał pytanie przedstawiciel inwestora.> Radny zmienił wypowiedź na „badanie poziomu hałasu wykonywane przy 5m”, a na pytanie przedstawiciela inwestora - na jakiej wysokości to badanie się odbywa odpowiedział: „ja szczegółów nie znam” .
W związku z tym przedstawiciel inwestora stwierdził, że radny nie powinien opowiadać rzeczy na, których się nie zna i wyjaśnił, że badanie to przeprowadza się ustawiając mikrofony na wysokości 4m nad poziom terenu i wtedy prędkość wiatru nie może przekraczać 5m/s, a to oznacza, że na wysokości gondoli wynosi minimum 10m/s – to potwierdzają badania. Ta metodologia jest dobra wykorzystywana również w Niemczech. Natomiast dane Ministerstwa Zdrowia w zakresie odległości turbin od zabudowy nie stanowią prawa materialnego i nie mogą być stosowane do indywidualnego postępowania administracyjnego – jest to stanowisko przytoczone przez przedstawiciela inwestora za Głównym Inspektorem Sanitarnym. Przedstawiciel inwestora wnioskował, aby opierać się na faktach, a nie stawać się demagogami i populistami.
Ponadto ocenił wypowiedź radnego dotyczącego migotania cienia.
Radny Zbysław Drożdżyński odpowiadając przedstawicielowi inwestora przedstawił fragment raportu NIK mówiący m.in. o tym, że w Polsce odległość usytuowania turbin wiatrowych od zabudowań uzależniona jest emitowanego przez te turbiny hałasu. Przewodnicząca przywołała radnego do rzeczy.
Radny dalej mówił, żeby zastanowić się przed głosowaniem czy radni chcą świadomie narazić mieszkańców Bukówca Górnego i Dłużyny na możliwość utraty zdrowia, utraty wartości nieruchomości i na możliwość znacznych ograniczeń w zabudowie mieszkaniowej i innej. Państwo promują – powiedział - jakiegoś Hiszpana, którego na oczy nie widzieli, a miejscowego inwestora p. Jędrzeja Skorupińskiego uwagi zamierzają odrzucić. W tym momencie przewodnicząca przedstawiła pismo z sierpnia 2012 r., które było petycją mieszkańców Bukówca Górnego przeciwko planowanej budowie elektrowni wiatrowej przez p. Jędrzeja Skorupińskiego. Pod tą petycją radny Zbysław Drożdżyński podpisał się jako pierwszy.
Radny wyjaśnił, że chodzi mu o odrzucenie wniosku dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej, a nie wniosku dotyczącego elektrowni wiatrowej, zadając jednocześnie pytanie przewodniczącej: czy pani w ogóle wie co to jest elektrownia fotowoltaiczna. Na sesji planuje się wniosek tej treści odrzucić.
W związku z wnioskiem formalnym radnego Leszka Jagodzika radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu został odebrany głos w głosowaniu przy 2 głosach przeciwnych. Podstawą wniosku było powtarzanie przez radnego tych samych argumentów, omawianych i wyjaśnianych niejednokrotnie, wymuszanie na radnych określonego zachowania, uniemożliwiania prowadzenia przewodniczącej sesji zgodnie z prawem .
Ponadto przewodnicząca wystąpiła do radnego o przykazanie swojego wystąpienia do protokołu na piśmie, aby później nie zgłaszał uwag. Na co odpowiedział: że do tego jest protokolant.
Następnie głos w dyskusji zabrał p. Jędrzej Skorupiński, który wniósł o przedstawienie uzasadnienia do złożonych przez niego uwag w całości gdyż nie było to przedstawione na początku niniejszego punktu obrad. Wnioskowane uzasadnienie przedstawił planista.
Pan Jędrzej Skorupiński zadał pytanie dlaczego jego wnioski w tym przede wszystkim dotyczący ustawienia elektrowni wiatrowej na wskazanej działce nie zostały uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przypomniał ponadto, że uwagi te zostały wcześniej zaakceptowane i zapisane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Planista poinformował, że planowany zakres opracowania w przystąpieniu do zmiany planu nie musi pokrywać się z ostatecznym planem. Gmina opracowując materiał do planu do końca nie wie, które tereny zostaną zaakceptowane. Załącznik graficzny do zmiany planu wynikał z ograniczeń akustycznych, które wpłynęły na fakt, iż przygotowano dokumenty pod 5 turbin wiatrowych i do końca nie wiadomo, czy ta ilość zostanie w tym procesie planistycznym przyjęta.
Pan Jędrzej Skorupiński stwierdził, że nic mu nie wiadomo, aby jego projekt wykraczał poza teren opracowania jeśli chodzi o zachowanie norm akustycznych, skoro w studium się mieścił. Ponownie zadał pytanie dlaczego jego uwaga nie została uwzględniona. Obecnie udzielona odpowiedź, że swoim projektem wykracza poza obszar opracowania po tych latach prowadzenia procedury planistycznej jest nie do przyjęcia. Kto popełnił błąd.
W dalszej dyskusji zaproponowano, uwzględniając sytuacje przyjęcia uwagi i wydłużenia obecnej procedury planistycznej oraz przystąpienia po uchwaleniu planu do jego zmiany w zakresie przedstawionej uwagi przez p. Jędrzeja Skorupińskiego skorzystać z drugiej propozycji. Planista wyjaśnił, że jest możliwość zmiany planu w okresie 8 miesięcy.
Propozycja ta nie zadowoliła p. Jędrzeja Skorupińskiego i takie wyjaśnienia postępowania. Plan zostanie uchwalony i zaraz potem będzie jego zmiana to jest dziwne rozwiązanie – stwierdził p. Jędrzej Skorupiński.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że dla was liczy się inwestor zagraniczny bardziej niż lokalny przedsiębiorca niż miejscowy inwestor. Bezsensem jest zmiana planu krótko po jego uchwaleniu. Przygotowanie planu jest opłacane z budżetu gminy czyli z naszych środków. Uwzględnia się tutaj inwestora zagranicznego. Zadał pytanie: czy my wszyscy mamy wyjechać do Hiszpanii na truskawki czy na zmywak. Zadał kolejne pytania: kogo wy właściwie reprezentujecie czy społeczeństwo, które was wybrało czy zagranicznego inwestora przez to ten Kraj funkcjonuje jak funkcjonuje przez takich jak wy.
Następnie przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad uwagami zgłoszonymi do projektu planu.
Przedstawiła treść jednakowej treści uwagi przedłożonej przez 100 mieszkańców
Treść uwagi Dla terenów oznaczonych w planie symbolem EW wnosi się o wykreślenie z planu możliwości budowy elektrowni wiatrowych lub jako alternatywę lokalizację elektrowni wiatrowych w minimalnej odległości 2,0 km od zabudowy mieszkaniowej.
Rada Gminy przegłosowywała kolejno nieuwzględnienie uwag (podczas głosowania przewodnicząca zarządzała przerwy).
Nie uwzględniono uwag następujący osób je zgłaszających:
1. Alicja Maciejewska – przy dwóch głosach przeciwnych
2. Adrianna Maciejewska - przy dwóch głosach przeciwnych
3. Tomasz Jakubowski - przy dwóch głosach przeciwnych
4. Hanna Owsianna - przy dwóch głosach przeciwnych
5. Renata Babuszkiewicz - przy dwóch głosach przeciwnych
6. Krzysztof Babuszkiewicz - przy dwóch głosach przeciwnych
7. Anna Urbaniak - przy dwóch głosach przeciwnych
8. Monika Stankowiak - przy dwóch głosach przeciwnych
9. Bartosz Zając - przy dwóch głosach przeciwnych
10. Stanisława Stanek - przy dwóch głosach przeciwnych
11. Zygmunt Poniży - przy dwóch głosach przeciwnych
12. Karol Poniży - przy dwóch głosach przeciwnych
13. Paulina Ciesielska - przy dwóch głosach przeciwnych
14. Mariola Białasik - przy dwóch głosach przeciwnych
15. Stanisław Stanek - przy dwóch głosach przeciwnych
16. Michał Sieracki - przy dwóch głosach przeciwnych
17. Katarzyna Sieracka - przy dwóch głosach przeciwnych
18. Karolina Babuszkiewicz - przy dwóch głosach przeciwnych
19. Sebastian Babuszkiewicz - przy dwóch głosach przeciwnych
20. Stefan Furmaniak - przy dwóch głosach przeciwnych
21. Walentyna Wolsztyńska - przy dwóch głosach przeciwnych
22. Karol Wolsztyński - przy dwóch głosach przeciwnych
23. Alina Tajchert - przy dwóch głosach przeciwnych
24. Jerzy Nowak - przy dwóch głosach przeciwnych
25. Monika Jakubowska - przy dwóch głosach przeciwnych
26. Wojciech Białasik - przy dwóch głosach przeciwnych
27. Grzegorz Białasik - przy dwóch głosach przeciwnych
28. Danuta Poloch -- przy dwóch głosach przeciwnych
29. Sylwia Poloszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
30. Bogdan Poloszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
31. Ewa Sterna - przy dwóch głosach przeciwnych
32. Sylwia Stankowiak - przy dwóch głosach przeciwnych
33. Danuta Sieracka - przy dwóch głosach przeciwnych
34. Jacek Sieracki - przy dwóch głosach przeciwnych
35. Krzysztof Prais - przy dwóch głosach przeciwnych
36. Karolina Kowalczyk Praiss - przy dwóch głosach przeciwnych
37. Leszek Tajchert - przy dwóch głosach przeciwnych
38. Andrzej Mocek - przy dwóch głosach przeciwnych
39. Halina Mocek - przy dwóch głosach przeciwnych
40. Sławomir Mocek - przy dwóch głosach przeciwnych
41. Krzysztof Mocek - przy dwóch głosach przeciwnych
42. Marcin Stępczak - przy dwóch głosach przeciwnych
43. Edyta Waligórska-Lipowa - przy dwóch głosach przeciwnych
44. Sławomir Waligórski ¬- przy dwóch głosach przeciwnych
45. Maria Lipowa - przy dwóch głosach przeciwnych
46. Wojciech Sieracki - przy dwóch głosach przeciwnych
47. Ewa Sieracka - przy dwóch głosach przeciwnych
48. Danuta Sieracka - przy dwóch głosach przeciwnych
49. Walenty Sieracki - przy dwóch głosach przeciwnych
50. Maria Błaszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
51. Robert Błaszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
52. Bolesław Błaszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
53. Arkadiusz Błaszyk - przy dwóch głosach przeciwnych
54. Eugeniusz Małecki - przy dwóch głosach przeciwnych
55. Leszek Samol - przy dwóch głosach przeciwnych
56. Henryk Samol - przy dwóch głosach przeciwnych
57. Henryk Grochowczak - przy dwóch głosach przeciwnych
58. Mariola Drożdżyńska - przy dwóch głosach przeciwnych
59. Janusz Kordylas - przy dwóch głosach przeciwnych
60. Melania Kordylas - przy dwóch głosach przeciwnych
61. Zbysław Drożdżyński – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
62. Honorata Małecka - przy dwóch głosach przeciwnych
63. Kazimiera Drożdżyńska – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
64. Jarosław Drożdżyński -- przy dwóch głosach przeciwnych
65. Kunegunda Drożdżyńska - przy dwóch głosach przeciwnych
66. Hubert Woźny - przy dwóch głosach przeciwnych
67. Roman Poloch - przy dwóch głosach przeciwnych
68. Monika Sobczak - przy dwóch głosach przeciwnych
69. Walenty Sobczak - przy dwóch głosach przeciwnych
70. Sylwia Wieszczeczyńska - przy dwóch głosach przeciwnych
71. Dariusz Maciejewski - przy dwóch głosach przeciwnych
72. Aneta Maciejewska - przy dwóch głosach przeciwnych
73. Walenty Maciejewski - przy dwóch głosach przeciwnych
74. Zbigniew Kasperski – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
75. Maria Lorych - przy dwóch głosach przeciwnych
76. Dorota Konieczna - przy dwóch głosach przeciwnych
77. Ryszard Kasperski – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
78. Paweł Kasperski – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
79. Krzysztof Kasperski – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
80. Bożena Kasperska – przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
81. Kazimierz Stępczak - przy dwóch głosach przeciwnych
82. Danuta Stępczak - przy dwóch głosach przeciwnych
83. Przemysław Stępczak - przy dwóch głosach przeciwnych
84. Zbigniew Buchert - przy dwóch głosach przeciwnych
85. Irena Buchert - przy dwóch głosach przeciwnych
86. Eligiusz Bura - przy dwóch głosach przeciwnych
87. Maria Śliwa - przy dwóch głosach przeciwnych
88. Jarosław Śliwa - przy dwóch głosach przeciwnych
89. Józef Janowski - przy dwóch głosach przeciwnych
90. Piotr Apolinarski - przy dwóch głosach przeciwnych
91. Maria Jakubowska - przy dwóch głosach przeciwnych
92. Jerzy Jakubowski - przy dwóch głosach przeciwnych
93. Halina Poniża - przy dwóch głosach przeciwnych
94. Sylwia Poniża - przy dwóch głosach przeciwnych
95. Mieczysław Poloch - przy dwóch głosach przeciwnych
96. Janusz Białasik - przy dwóch głosach przeciwnych
97. Emilia Białasik - przy dwóch głosach przeciwnych
98. Ernest Lipowy - przy dwóch głosach przeciwnych
99. Agnieszka Lipowy - przy dwóch głosach przeciwnych
100. Apolonia Malepszak - przy dwóch głosach przeciwnych
Następnie przystąpiono do głosowania nad uwagami zgłoszonymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice. Stowarzyszenie zgłosiło 8 uwag - treść uwag zawarta jest w załączniku nr 2 do uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu nie uwzględniła uwag i tak:
uwaga 1 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 2 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 3 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 4 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 5 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 6 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 7 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 8 – przy dwóch głosach przeciwnych

Następnie przystąpiono do głosowania nad uwagami zgłoszonymi przez p. Jędrzeja Skorupińskiego, który zgłosił 2 uwagi- treść uwag zawarta jest w załączniku nr 2 do uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu nie uwzględniła uwag i tak:
uwaga 1 – przy jednym głosie wstrzymującym i trzech głosach przeciwnych
uwaga 2 – przy czterech głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciwnym

Następnie przystąpiono do głosowania nad uwagami zgłoszonymi przez p. Szymona John który zgłosił 10 uwag - treść uwag zawarta jest w załączniku nr 2 do uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu nie uwzględniła uwag i tak:
uwaga 1 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 2 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 3 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 4 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 5 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 6 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 7 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 8 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 9 - przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 10 - przy dwóch głosach przeciwnych

Następnie przystąpiono do głosowania nad uwagami zgłoszonymi przez p. Pawła John który zgłosił 10 uwag - treść uwag zawarta jest w załączniku nr 2 do uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu nie uwzględniła uwag i tak:
uwaga 1 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 2 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 3 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 4 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 5 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 6 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 7 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 8 – przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 9 - przy dwóch głosach przeciwnych
uwaga 10 - przy dwóch głosach przeciwnych

Po zakończeniu głosowania przewodnicząca poinformowała, że w wyniku głosowania uwagi zgłoszone do projektu planu nie zostały uwzględnione.

Następnie poddała pod głosowanie zał. nr 3 do uchwały tj. rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. W głosowaniu przyjęto załącznik przy dwóch głosach przeciwnych.

Kolejne głosowanie przeprowadzono w sprawie wysokości stawek procentowych na podstawie, których pobiera się tzw. opłatę planistyczną. Propozycję ustalono na posiedzeniu stałych komisji tj. 1% dla wszystkich terenów określonych w planie (R1-12; EW1-5; ZL1-4; ZP1-2; WS1-5; KDL1-2;KDW1-16). W głosowaniu propozycję 1% stawki przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym.

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie całą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. ostatnia zmiana wprowadzona Uchwałą Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 grudnia 2013 r.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy
dwóch głosach wstrzymujących i dwóch głosach przeciwnych
U C H W A Ł Ę Nr V/37/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Jakub Mąkowicz wystąpił w sprawie udzielonej informacji na sesji dotyczącej oferty pracy i przeprosin . Propozycja odpowiedzi ustalona została na posiedzeniu Komisji stałych tzn., że Rada Gminy Włoszakowice już w tej sprawie zajęła stanowisko, a wnioskujący nie jest stroną w sprawie. Propozycję odpowiedzi przyjęto w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.
Przewodnicząca przedstawiła pismo Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej o wsparcie finansowe i pozostawiła temat do następnej sesji do podjęcia decyzji o ewentualnej pomocy i jej wysokości.

9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji wniosku/uwagi p. Jędrzeja Skorupińskiego tj. budowy elektrowni wiatrowej na wnioskowanej działce. Wniosek Rada Gminy przyjęła w głosowaniu przy dwóch głosach wstrzymujących.
Radny Zbysław Drożdżyński – wystąpił:
- w sprawie wyczyszczenia zbiornika w Zbarzewie i wykonania jego zabezpieczenia (jak w załączniku nr 8 do protokołu)
- w sprawie budowy fragmentu chodnika w Boszkowie (jak w załączniku nr 9 do protokołu).
- w sprawie uzupełnienia wypowiedzi Wójta Gminy na pytania z dnia 30 marca 2015 r. (jak w załączniku nr 10 do protokołu).
Ponadto radny złożył zapytania:
- czy Gmina jest współorganizatorem zawodów w powożeniu w Bukówcu Górnym ? Dlaczego zawody w powożeniu przełożono z maja na lipiec.
- kto w Gminie jest odpowiedzialny za stan hydrantów w każdej miejscowości (z imienia i nazwiska). Jak często dokonywane są ich przeglądy ?
oraz zaproponował zagospodarowanie stawów we wsiach pod potrzeby p.poż. oraz rozpropagowanie wśród młodzieży i dzieci wędkarstwa (wykorzystywanie stawów).
Radna Marzena Ratajczak wnioskowała o podwyższenie diet dla sołtysów (załącznik Nr 11 do protokołu).

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła V Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór
Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś

Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 7 tj. Uchwały Nr V/33/2015; V/34/2015; V/35/2015; V/36/2015; V/37/2015 znajdują się w zakładce "Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06