OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 41
Numer sesji: VI
Rok: 2015

UCHWAŁA NR VI/41/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 255.127,51 złotych, z czego dochody bieżące o 104.027,51 złotych i dochody majątkowe o 151.100,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 85.327,51 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.172.872,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.540.828,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.017.328,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia oraz przesunięć wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 255.127,51 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 152.127,51 złotych, które ogółem wynoszą 26.769.650,16 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 308.527,51 złotych i wynoszą 21.806.553,16 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 1.800,00 złotych i wynoszą 13.760.235,85 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 306.727,51 złotych i wynoszą 8.046.317,31 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o 153.000,00 złotych i wynoszą 1.273.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 3.400,00 złotych i wynoszą 3.319.806,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniły się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniły się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 103.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, które ogółem wynoszą 3.880.350,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 85.327,51 złotych i ogółem wynosi 3.172.872,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.650.000,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.769.650,16 złotych i wydatków majątkowych 3.880.350,00 złotych.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną określoną w § 11 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 46.000,00 złotych, co aktualnie daje kwotę do wykorzystania 9.426,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:
Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Boszkowie, Charbielinie, Sądzi i Zbarzewie w kwocie 150.000,00 złotych,
2) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników szkolnych w kwocie 85.327,51 złotych,
3) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie w szkołach w kwocie 800,00 złotych,
4) różne dochody zrealizowane a niezaplanowane w jednostkach gminy w okresie pięciu miesięcy w kwocie 19.000,00 złotych
Po stronie wydatków
1. wprowadza się do wydatkowania
1) w urzędzie 95.844,79 złotych ( pozostałe koszty związane z przejęciem nieruchomości w Zbarzewie, zwiększenie środków na wykup gruntów na przebudowę ulicy Dominickiej w Boszkowie, na zadaszenie trybun na boisku we Włoszakowicach, dofinansowanie oddziału urologicznego w WSZ w Lesznie i zakup wyposażenia - stół i wykładzina na salę trójkątną ),
2) w Zarządzie Dróg Gminnych 101.000,00 złotych ( pozostałe koszty przebudowy odcinka ul. Boszkowskiej w Grotnikach, przebudowa dróg wewnętrznych w Bukówcu Górnym i zakup karuzeli dla Boguszyna ),
3) w ZS w Bukówcu Górnym 16.667,01 złotych na zakup podręczników,
4) w ZS w Dłużynie 9.784,17 złotych na zakup podręczników,
5) w ZS w Jezierzycach Kościelnych 11.987,02 złotych na zakup podręczników i na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo 33.000,00 złotych,
6) w ZS w Krzycku Wielkim 16.778,84 złotych na zakup podręczników,
7) w ZS we Włoszakowicach 29.265,68 złotych na zakup podręczników,
8) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 800,00 złotych na dożywianie.
2. Umniejsza się środki w ZS w Bukówcu Górnym o 60.000,00 złotych.
3. Dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd, ZDG i GOPS. Przenosi się środki uznane jako dotacje na środki z wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego celem pokrycia wydatków bieżących ( dotyczy przedszkoli niepublicznych ).

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06