OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 42
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 600,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.172.272,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.540.228,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.016.728,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 600,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się wydatki bieżące o 600,00 złotych, które ogółem po zmianie wynoszą 26.769.050,16 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 600,00 złotych i wynoszą 21.805.953,16 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 13.760.235,85 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 600,00 złotych i wynoszą 8.045.717,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 3.319.806,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmnieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmnieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zmniejszenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmiejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600,00 złotych i ogółem wynosi 3.172.272,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.649.400,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.769.050,16 złotych i wydatków majątkowych 3.880.350,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06