OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/20/2007 o zmianie Uchwały Nr I/10/2006 zmieniającej Uchwałę XXXII/264/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Uchwała Nr IV/20/2007 o zmianie Uchwały Nr I/10/2006 zmieniającej Uchwałę XXXII/264/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 20
Numer sesji: 4
Rok: 2007


UCHWAŁA NR IV/20//2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia   7   lutego 2007 roku

o zmianie Uchwały Nr I/10/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada  2006 roku o zmianie Uchwały Nr XXXII/264/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337)  Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
W treści §1 Uchwały Nr I/10/2006 zmienia się ust. 1 i 2 poprzez nadanie im następujących treści:
  1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie wkładów finansowych w tej spółce do wysokości 386 100,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) na lata:
w 2008 roku do kwoty 349 800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100),
w 2009 roku do kwoty 19 800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100),
w 2010 roku do kwoty 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
w 2011 roku do kwoty 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).”
  2) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 572 550,00 zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę zobowiązań finansowych określonych w ust. 1”

§ 2
Pozostałe postanowienia Uchwały Nr I/10/2006 nie ulegają zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór

 

 

 

Uzasadnienie:
 W związku z przystąpieniem do realizacji wspólnego zadania dotyczącego budowy międzygminnego systemu gospodarki odpadami w ramach Projektu „ Gospodarka odpadami  i osadami ściekowymi w Lesznie” finansowanego z Funduszu Spójności, Gmina Włoszakowice posiada wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie – jednostki realizującej projekt, zobowiązania finansowe wynikające z harmonogramu płatności. Zwiększenie zobowiązań w stosunku do kwoty przyjętej przez Radę Gminy Włoszakowice w dniu 27 listopada 2006r. nastąpiło w wyniku dokonania przez Spółkę aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zmiany w porównaniu do kosztorysu ujętego w Studium Wykonalności (rok 2003) powstały m in. poprzez niedoszacowanie budowy kompostowni w Śmiglu oraz dwóch stacji przeładunkowych: w Goli i Rawiczu, wzrost cen materiałów i usług budowlanych, a także spadek kursu EURO z pierwotnie przyjętej kwoty 4,03 do 3,80 obecnie.
 Decyzją Komisji Europejskiej K (2005) 5536 w sprawie przyznania dofinansowania    w ramach Funduszu Spójności w/w projektu z dnia 13 grudnia 2005 roku inwestycja ta będzie realizowana w latach 2006 – 2011. 

 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06