OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Protokół Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Numer dokumentu: VI
Rok: 2015

P r o t o k ó ł Nr VI/2015
-------------------------------------------
z VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 czerwca 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 10.00 – 13.15.

Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji bierze udział 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Do przekazanego radnym materiału sesyjnego przewodnicząca zaproponowała zmianę załącznika graficznego do projektu uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo polegającą na objęciu zakresem opracowania dodatkowo terenu, na którym znajduje się pałac i park.
W związku z tym wnioskowała o przyjęcie do porządku punktu w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo.
Powyższe dokumenty muszą być zgodne i zajęcie się tylko planem bez uprzedniej zmiany studium jest niezgodne z unormowaniami prawnymi dotyczącymi planowania przestrzennego.
Wniosek przewodniczącej został przyjęty w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym.

Radna Aniela Poloszyk wnioskowała o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej nr 52/2 położonej w Bukówcu Górnym w związku z zobowiązaniem jakie Rada Gminy Włoszakowice wyraziła na ostatniej sesji, a dotyczącej wniosku p. Jędrzeja Skorupińskiego w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowej na wskazanej nieruchomości.
Propozycję zmiany porządku w tym zakresie przyjęto w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym.

Po wprowadzonych zmianach i przeprowadzonym głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym przyjęto następujący porządek obrad:

Porządek obrad po zmianach
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z posiedzeń komisji.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.
6. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych:
- we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.;
- we Włoszakowicach część ul. Spokojnej;
- we Włoszakowicach odcinek łączący ul. Spokojną i ul. Podgórną;
- w Boszkowie-Letnisku;
- w Dominicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku.
10. Zmiana uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zarządzenia poboru:
- podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w Bukówcu Górnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice.
14. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice:
- wniosek Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
- wniosek Jakuba Mąkowicza z dnia 24.04.2015 r.,
- wniosek Jakuba Mąkowicza z dnia 27.05.2015 r.
15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.


Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie wyborów ławników społecznych sądów powszechnych na nową kadencję (załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do protokołu uwagi wniósł radny Zbysław Drożdżyński jak w załączniku nr 3.
Uwag nie uwzględniono. Za przyjęciem uwagi nr 1 głosowało dwóch radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. Natomiast w związku z uwagą nr 2 – przegłosowano pozostawienie protokołu bez zmiany przy dwóch głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym.
Protokół z V Sesji Rady Gminy Włoszakowice został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Informacja z posiedzeń komisji.
Treść protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca Komisji – Aniela Poloszyk.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że materiał w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. został radnym przekazany.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł uwagę, że nie otrzymał projektu uchwały. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że radnym przekazano materiały w tym sprawozdania w sprawie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 r., a Rada niniejsze sprawozdania zatwierdza uchwałą.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr VI/38/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.


Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragment Uchwały SO-0954/27/9/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Włoszakowice za 2014r. (załącznik nr 5 do protokołu).
W związku z tym, że opinia niniejsza została radnym przekazana z materiałami, nie było głosów aby opinię przeczytać w całości na sesji.

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 r. oraz w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek przedstawił opinię w sprawie realizacji budżetu gminy za 2014 r. (załącznik nr 6 do protokołu) z pominięciem części: sprawozdania budżetowe (tabelaryczne) – radnym opinię komisji przekazano wraz z materiałami sesyjnymi.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice (załącznik nr 7 do protokołu).

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragment Uchwały SO-0955/47/9/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. (załącznik nr 8 do protokołu).
W związku z tym, że opinia niniejsza została radnym przekazana z materiałami, nie było głosów aby opinię przeczytać w całości.


- debata
Po przedstawieniu ww. materiałów przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję, stwierdzając, że przedstawione opinie są jednoznaczne i pozytywne Do dyskusji radni nie zgłosili się.

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr VI/39/2015
------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.


- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2014 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr VI/40/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Ad. 6. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
Propozycje do zmiany budżetu gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Radny Zbysław Drożdżyński w związku z planowaną dotacją dla Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie zadał pytanie: kto zgłosił kwotę dotacji.
Radna Aniela Poloszyk wyjaśniła, że jest to propozycja Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że nie przypomina sobie, aby w protokóle z posiedzenia Komisji był taki zapis.
W tym celu przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odczytała fragment protokołu „(…)W związku z wnioskiem o dofinansowanie urologii WSZ w Lesznie wstępnie Komisja zaproponowała przekazanie z budżetu gminy środki w wysokości w granicach 4.000; 5.000 zł.(…)”
Radny powiedział, że pieniądze są potrzebne dla urologii, a chodziło radnemu o wyjaśnienie.
Innych pytań nie było.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/41/2015
-----------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Propozycję zmiany uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński, informując o planowanym zbyciu nieruchomości w Jezierzycach Kościelnych nr 29. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmiany w wieloletnim programie gospodarowania zasobem gminy polegającej na dodaniu tabeli: „wykaz budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży w latach 2013-2018” z ww. nieruchomością.
Radny Zbysław Drożdżyński na swoje pytanie uzyskał odpowiedź, że budynek nie jest zamieszkały. Fakt zasiedlenia budynku wyklucza możliwość sprzedaży w drodze przetargu.
Innych pytań nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/42/2015
------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych:
Uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, a dodatkowych wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński m.in. dotyczących ustalania ceny gruntu, wykonywania operatów szacunkowych oraz ustalania zasad i formy przetargu podczas zbywania. Innych uwag nie było. Rada Gminy Włoszakowice podjęła następujące uchwały sprawie zbycia nieruchomości gruntowych:
- we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/43/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

- we Włoszakowicach część ul. Spokojnej
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/44/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.


- we Włoszakowicach odcinek łączący ul. Spokojną i ul. Podgórną
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/45/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.
- w Boszkowie-Letnisku
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/46/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

- w Dominicach
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/47/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński w związku z pytaniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego przedstawił zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów w oparciu o przepisy prawne.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/48/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.

Ad. 10. Zmiana uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Krzycku Wielkim.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, informując że zmiana jest podyktowana błędnymi numerami ksiąg wieczystych zawartych w poprzedniej uchwale.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/49/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 19 do protokołu.


Ad. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zarządzenia poboru: podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekty uchwał w sprawie:
- podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/50/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 20 do protokołu.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/51/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 21 do protokołu.

Ad. 12. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w Bukówcu Górnym
Radny Zbysław Drożdżyński zadał pytanie dlaczego robi się zmianę i na czym to polega.
Wyjaśnienie przedłożonych Radzie Gminy projektów uchwał przedstawił planista Łukasz Marciniak informując, że w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części wymienionego w projektach terenu zespołu pałacowego przewidziana jest sortownia i przetwórstwo odpadów komunalnych. Takiemu wykorzystaniu terenu sprzeciwia się Konserwator Zabytków oczekując od Gminy uchwalenie planu dla całego kompleksu łącznie z parkiem, pałacem sugerując kierunek turystyka, handel, mieszkania
Zasada jest taka: plan musi być zgodny ze studium dlatego w pierwszej kolejności musi zostać zmienione dla całego kompleksu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a potem plan, aby przyszły inwestor znał kierunek możliwego zagospodarowania obszaru objętego zmianą.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że nie jest wskazana w sąsiedztwie pałacu produkcja, magazyny, nikt nie chciałby takiego sąsiedztwa.
Przewodnicząca stwierdziła, że radny sam odpowiedział sobie na zadane pytanie o zasadność przystąpienia do zmian.
Ponadto radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że jego zdaniem powinno to być zgłoszone do rejestru zabytków. Na co uzyskał informację, że obiekt niniejszy jest wpisany do rejestru zabytków.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekty uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/52/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 22 do protokołu.

- w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zbarzewo


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/53/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 23 do protokołu.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w Bukówcu Górnym
Do projektu uchwały radny Zbysław Drożdżyński wniósł uwagę, że jego zdaniem projekt uchwały jest źle sformułowany i powinno być przystąpienie do zmiany planu, gdyż dla działki nr 52/2 plan już istnieje, więc jest to przystąpienie do zmiany planu, a nie przystąpienie do sporządzenia planu.
Planista wyjaśnił, że zgodne z prawem jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie zmiana - gdyż przy uchwaleniu planu dokonuje się wpisu, że dla przedmiotowego obszaru tracą moc dotychczasowe ustalenia i dany teren ma swój odrębny plan
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy dwóch głosach wstrzymujących
UCHWAŁĘ Nr VI/54/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 24 do protokołu.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Włoszakowice.
Wprowadzenia do tematu dokonała sekretarz Gminy Monika Klemenska informując, że poprzednio uchwalony regulamin obowiązywał przez 6 lat i były w nim ustalone dodatki w konkretnych kwotach jakie nauczyciel musiał dostać.
Obecnie proponuje się wprowadzenie uznaniowego przyznawania dodatków do określonej wysokości podanej w procentach i odnoszącej się w przypadku:
- dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku funkcyjnego do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
Obowiązujący w naszej Gminie dodatek funkcyjny dla dyrektorów określony jest kwotowo (900 zł i 1200 zł), jak stwierdziła sekretarz Gminy jest najniższym w porównaniu do sąsiednich gmin.
Proponowane zmiany w stosunku do obowiązującego regulaminu dotyczą dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego. Ponadto radni zostali poinformowani, że zmianie uległ wpis odnośnie wypłaty dodatku motywacyjnego i zamiast wypłaty „z dołu” proponuje się zapis „z góry”, ze względu na program komputerowy obsługujący płace.
Projekt uchwały został uzgodniony z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Radna Aniela Poloszyk uzyskała wyjaśnienie w sprawie dodatków za warunki pracy.
Radny Zbysław Drożdżyński pytał kto przygotował ten regulamin, kto go napisał.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że czas obowiązywania wymusza zmiany („potrzeba czasu”), gdyż obecnie wychowawstwo klasy za 80 zł czy dodatek funkcyjny dyrektora niższy od dodatków jakie uzyskują nauczyciele za nadgodziny, spowodował niezdrową sytuację .
Radny Zbysław Drożdżyńki, odniósł się do dodatku motywacyjnego stwierdzając, że dla nauczycieli został niezmieniony; dla wicedyrektora wzrósł o trzy punkty procentowe; dla dyrektora wzrósł o pięć punktów procentowych.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że jest to propozycja, a obowiązywać będzie taki dodatek jaki Rada Gminy uchwali – „to jest tylko projekt uchwały”.
Dalej radny Zbysław Drożdżyński mówił, że dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje wójt i dodatek ma charakter uznaniowy.
Sekretarz gminy potwierdziła tą zasadę i zadała pytanie”a kto zdaniem radnego miałby ten dodatek przyznawać ?”
Dalej radny Zbysław Drozdżyński powiedział „podejrzewam” że te działania zmierzają „będzie to” wykorzystywane jako pewna karta do zamykania ust dyrektorom.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że takie uprawnienia ma każdy pracodawca, a pracodawcą dyrektora jest wójt.
W dalszej swej wypowiedzi radny Zbysław Drożdżyński stwierdził, że powinno być podwyższone wszystkim równo i nauczycielom i dyrektorom.
Sekretarz Gminy powtórzyła, że będzie tak jak Rada Gminy uchwali.
Następnie radny odniósł się do dodatku funkcyjnym dla dyrektorów mówiąc, że jest to dodatek, a nie druga pensja.
Sekretarz Gminy w oparciu o tabele wynagrodzeń wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji przedstawiła wysokości wynagrodzeń nauczycieli i poinformowała, że dodatek funkcyjny proponuje odnieść do wysokości wynagrodzenia nauczyciela stażysty (2265 zł), jak to zrobiły sąsiednie gminy i takie jednakowe rozwiązanie gmin jest wskazane. Wspomniała, że w Lesznie dodatek ten odnosi się do wysokości wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (3.109 zł).
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że chodzi mu o relacje pomiędzy wójtem a dyrektorami szkół. Sekretarz stwierdziła, ze relacje są bardzo dobre (to jest pani zdanie - powiedział radny Zbysław Drożdżyński). Przedstawiła informację dotyczącą ogłoszonych konkursów na dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym, planów dyrektora Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym oraz zapewniła, że dyrektor Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym przy wynagradzaniu oraz w innych nagrodach była traktowana jak inni dyrektorzy i nie była w niczym poszkodowana.
Radny Zbysław Drożdżyński ponownie wrócił do sprawy dodatków mówiąc, że podniesienie nieproporcjonalne wszystkim nauczycielom i dyrektorom -„zamknie usta co niektórym dyrektorom”.
Radna Aniela Poloszyk stwierdziła, że zasięgnęła opinii o nowej formie przyznawania dodatków oraz uzyskała informację o obowiązujących dodatkach w Lesznie. Uwaga była jedna - takie rozwiązanie miało funkcjonować wcześniej, gdyż daje pole manewru.
Zdaniem przewodniczącej różnicowanie dodatków dla nauczycieli i dyrektorów jest wskazane
i pozwala nagrodzić za np. ilość nałożonych obowiązków.
Radny Zbysław Drożdżyński wrócił do sprawy ustalania dodatków przez wójta dla dyrektorów i do proponowanego wzrostu - wysokości podane wcześniej w wystąpieniu radnego.
Innych głosów nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr VI/55/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 25 do protokołu.

Ad. 14. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
- wniosek Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania Oddziału Urologicznego WSZ przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Rada Gminy ustaliła dofinansowanie w wysokości 5.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VI/56/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 26 do protokołu.- wniosek Jakuba Mąkowicza z dnia 24.04.2015
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Paweł Marcinek informując, że Komisja zapoznała się z wnioskiem w sprawie wszczęcia prac nad regulowaniem lokalnego prawa w szerokim zakresie obejmującego porządek spokój i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i gości odwiedzających Boszkowo oraz podania policji prawa, które im pozwoli na egzekucję porządku, ładu i bezpieczeństwa, szczególnie przyjęcie regulaminu użytkowania akwenów wodnych. W tym celu komisja dokonała analizy przepisów zawartych: w ustawie o ochronie przyrody; w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na akwenach wodnych, w ustawie Prawo ochrony środowiska, w wyroku WSA. Na podstawie tych dokumentów komisja stwierdziła, że w kompetencji rady gminy nie leży regulowanie lokalnego prawa we wnioskowanym zakresie, a w szczególności prawa dla Policji, które pozwala na egzekwowanie porządku, ładu i bezpieczeństwa. Prawo to jest uregulowane w Kodeksie wykroczeń.
Rada Gminy stanowisko Komisji przyjęła w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych.

- wniosek Jakuba Makowicza z dnia 27.05.2015
Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia uznała wniosek za bezzasadny. Rada Gminy stanowisko Komisji przyjęła w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym.

Ad. 15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.

Radny Zenon Poloch – złożył interpelacje dot. drogi Boguszyn-Bukówiec Górny (obcięcie gałęzi drzew) i drogi w Boguszynie w kierunku Bronikowa (zastoiny wody). Interpelacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Radna Hanna Michalska – złożyła interpelacje w sprawie odprowadzenia wody deszczowej z drogi w Zbarzewie w kierunku Wschowy. Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Radny Zbysław Drożdżyński – złożył interpelację w sprawie zmiany oznakowania ul. Kółka Rolniczego w Bukówcu Górnym. Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Radna Irena Przezbór – poinformowała o uciążliwym wyjeździe z ul. Ks. Górnego na ul. K.Kurpińskiego we Włoszakowicach.

Radny Arkadiusz Pawlak – poinformował o blokowaniu przez parkujące samochody wyjazdu samochodów strażackich z remizy OSP we Włoszakowicach w kierunku parku wnioskując jednocześnie o ustawienie znaku czy informacji, że jest to przejazd dla wozów strażackich, a nie parking. Zdarzają się sytuacje parkowania na zakręcie i blokowania przejazdu.

Radny Zbysław Drożdżyński – wniósł następujące wnioski, uwagi, pytania:

1) w sprawie protokołu z posiedzeń komisji stałych z dnia 23 kwietnia 2015 r. zadał następujące pytania: kiedy został uzgodniony protokół z posiedzeń komisji, kiedy protokół został podpisany przez członków komisji, dlaczego w protokóle nie było informacji o poprawianiu dokumentów, kiedy został ten protokół napisany zdaniem radnego powinien być pisany w trakcie komisji. Ponadto wniósł uwagi do treści protokółu w zakresie zaproponowanych stawek procentowych od wzrostu wartości gruntu na skutek uchwalenia planu (tzw. opłata planistyczna ).

Po zarządzonej przerwie przewodnicząca Rady Gminy dokonała krótkiego podsumowania przedmiotowego posiedzenia komisji, odnosząc się do pytań i prostując jednocześnie wypowiedzi radnego i tak:
- statut nie wprowadza obowiązku pisania protokołu z posiedzenia komisji bezpośrednio na posiedzeniu. Statut został przyjęty w 2004 r. kiedy nie dysponowano urządzeniami przenośnymi do pisania protokołów poza siedzibą urzędu;
- statut nie określa terminu pisania protokołu z posiedzeń komisji oraz tego: kto i jak go musi pisać.
- radni nie przyjęli propozycji przeglądania nagrania przyjmując, że zapisana stawka 1% jest zgodna z ich wolą (co zostało potwierdzone w głosowaniu niniejszej stawki na V Sesji) i na pytanie przewodniczącej: czy tak ma zostać, czy oglądamy nagranie większość radnych opowiedziała się za stanowiskiem takim jakie zostało wyrażone w protokole z posiedzeń komisji.

2) w sprawie zdaniem radnego obietnicy przewodniczącej Rady Gminy w zakresie informowania radnego o terminach posiedzeń wszystkich komisji Rady Gminy Włoszakowice. Na to stwierdzenie przewodnicząca zareagowała odwrotnie oświadczając, że nic takiego radnemu nie obiecała i nie będzie takich informacji radnemu udzielać.

3) w sprawie uzyskanej odpowiedzi na interpelację dot. czyszczenia zbiornika w Zbarzewie sekretarz Gminy potwierdziła, że odpowiedź jest zgodna z prawdą – (najemca).

4) w sprawie dotyczącej odpowiedzi na interpelację dot. przeglądu hydrantów radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że z pisma wynika, że za stan hydrantów odpowiada spółka GZK. To znaczy że prezes Rafał Jagodzik - powiedział. Przewodnicząca uzupełniła odpowiedź w zakresie częstotliwości kontroli.

5) w sprawie dotyczącej współorganizacji zawodów w powożeniu, odnosząc to do sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury z ujętymi środkami na organizację zawodów w powożeniu. Co to jest sponsoring – zapytał radny Zbysław Drożdżyński. Dlaczego zawody przeniesiono ?
Radny Paweł Marcinek stwierdził jednoznacznie, że obecnie nie ma wśród radnych osób zaangażowanych, w organizację zawodów – powiedział: „nie ma kto pracować”.
Według radnego Pawła Marcinka na spotkaniu z sołtysem radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że nic go nie interesuje tylko wiatraki.
Radni Gminy przypomnieli radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu, że jest radnym Gminy, a nie radnym od wiatraków.

6) w sprawie dotyczącej informowania go o wszystkich posiedzeniach komisji. Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała sprawą zająć na następnym posiedzeniu, czemu sprzeciwili się radni twierdząc, że już wcześniej decyzję podjęli i do sprawy nie należy wracać.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła VI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Załączniki: Nr 4 oraz Nr 9-26 stanowiące uchwały Nr VI/38/2015 oraz Nr VI/39-56/2015 zamieszczono w zakładce "uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-11
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06