OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 55
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 lipca 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 10.100,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.967,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.182.239,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.550.328,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.026.828,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 10.100,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 10.100,00 złotych, które ogółem po zmianie wynoszą 26.779.150,16 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 9.767,00 złotych i wynoszą 21.815.720,16 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 5.422,00 złote i wynoszą 13.765.657,85 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 4.345,00 złotych i wynoszą 8.050.062,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 333,00 złote i wynoszą 3.320.139,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmnieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmnieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.967,00 złotych i ogółem wynosi 3.182.239,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.659.500,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.779.150,16 złotych i wydatków majątkowych 3.880.350,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Wójt Gminy
Stanisław WaligóraUzasadnienie:
Po stronie dochodów, w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego, wprowadza się zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 2.640,00 złotych i na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o 133,00 złote oraz w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w kwocie 7.327,00 złotych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków ponoszonych na realizację powyższych zadań łącznie o 10.100,00 złotych. Ponadto dokonano wnioskowanych przeniesień wydatkow między paragrafami w ramach rozdziału.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06