OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/24/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Uchwała Nr IV/24/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Numer uchwały: 24
Numer sesji: 4
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IV/ 24 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 luty 2007 roku


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U.  z  2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165,166 i art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (  Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 249, poz. 1832    )  Rada Gminy uchwala co następuje:                                            


       
      § 1
 
 Postanawia się zwiększyć  wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 300.000 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
      
      § 2

 Zwiększa się  plan wydatków majątkowych określonych w  § 2 ust.2 pkt 2 uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 295.550 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 1.665.450 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
   
      § 3

 Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009 wprowadzone w  § 2 ust.3  uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” i obecnie określa je załącznik nr 3 do uchwały.


      § 4

 Zwiększa się  plan wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury określony w  § 2 ust.2 pkt 1 lit. b uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 3.000 złotych, które ogółem wynoszą 793.000 złotych.

       § 5

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 17.546.527 złotych.
2 ) po stronie wydatków 17.321.527 złotych.

       
        § 6

 1. Nadwyżka budżetowa zmniejsza się i obecnie wynosi 225.000 złotych.
 2. Przychody i rozchody budżetu określa  załącznik nr 4 do uchwały.
     
        § 7

 Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określony w  § 7  uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok”, zmniejszając go do kwoty  1.300.000 złotych, z tego na:
1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 złotych,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 300.000 złotych.

        § 8

 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku n r 3.

        § 9

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
                                                        
        § 10

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
   

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie zmiany budżetu:

1.Zwiększa się plan budżetu poprzez wprowadzenie dodatkowych zadań oraz zwiększenie środków na już planowane realizowane w urzędzie takich jak udział w budowie składowiska odpadów w Lesznie kwota 97.350 złotych, przebudowa i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 138.200 złotych, dopłata do zakupu tomografu dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie kwota 60.000 złotych ( decyzja podjęta w roku 2006, realizacja przeniesiona na rok bieżący ), zakup aparatu dla posterunku policji ze środków niewykorzystanych w roku ubiegłym kwota 950 złotych i wprowadzenie wynagrodzenia dla trenera piłkarzy 500 złotych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury zakup strojów dla szkolnego zespołu regionalnego w Bukówcu Górnym w kwocie 3.000 złotych.  -  załącznik nr 1.

2.Dokonuje się przeniesień między paragrafami w urzędzie gminy w kwocie 1.100 złotych oraz w GOPS w kwocie 350 złotych, zgodnie z wnioskami złożonymi przez  te jednostki – załącznik nr 1.

3.W wydatkach majątkowych wprowadza się trzy pierwsze w/w zmiany na łączną kwotę 295.550 złotych ( załącznik nr 2 ), a ponadto dwa z nich także  w wieloletnich programach inwestycyjnych ( załącznik nr 3 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.Zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które po zmianach łącznie wynoszą 793.000 złotych.

5.W związku z wprowadzeniem dodatkowych wydatków, bez zabezpieczenia ich realizacji dochodami, zakłada się na chwilę obecną sfinansowanie ich przychodami z  zaciągniętych pożyczek lub kredytu -  załącznik nr 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06