OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwały Nr VII/57/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwały Nr VII/57/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 57
Numer sesji: VII
Rok: 2015

UCHWAŁA NR VII/ 57 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 131.760,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiekszenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.160,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.193.399,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.682.088,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.158.588,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 131.760,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 119.060,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 26.898.210,16 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 118.610,00 złotych i wynoszą 21.934.330,16 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 5.000,00 złotych i wynoszą 13.770.657,85 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 113.610,00 złotych i wynoszą 8.163.672,31 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 450,00 złotych i wynoszą 3.320.589,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmnieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmnieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i ogółem po zmianie wynoszą 3.893.050,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 złotych.3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.160,00 złotych, które ogółem wynoszą 3.193.399,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.791.260,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.898.210,16 złotych i wydatków majątkowych 3.893.050,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacje Wojewody Wielkopolskiego na:
a) finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 11.160 złotych,
b) dofinansowanie działalności GOPS - opłacanie składek ubezpieczeniowych 300 złotych,
2) różne dochody zrealizowane a niezaplanowane lub zaplanowane w zaniżonej wysokości w jednostkach gminy w okresie I półrocza 120.300 złotych
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zmniejszenie w urzędzie o 22.500 złotych
2) zwiększenie
a) w Zarządzie Dróg Gminnych o 142.800 złotych
( wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Kurpińskiego i ul. Powst. Wlkp. we Włoszakowicach oraz odtworzenie zagrodzeń przy ul. Boszkowskiej w Grotnikach),
b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach o 300 złotych na opłacanie składek zdrowotnych,
c) w Środowiskowym Domu Samopomocy na działalność bieżącą o 11.160 złotych. 3) dokonuje się przeniesień między na wnioski złożone przez urząd gminy, Zarząd Dróg Gminnych i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06