OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Numer dokumentu: 61
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 61/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Stanisław WaligóraZałącznik do zarządzenia
Nr 61/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 sierpnia 2015 roku


Informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za I półrocze 2015 roku.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2015 wynosi 29.540.228,16 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 53,30 %, tj. 15.743.577,39 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 6.728.926,00 złotych, stanowiąca 42,74 % ogółu wpływów, w tym część oświatowa – 39,78 % ( rozdział 75801 ) i część wyrównawcza 2,96 % ( rozdział 75807 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %, zaś pozostałej równe 50 %.
Następnym źródłem dochodów są dotacje. Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 1.802.284,18 złotych, tj. 11,45 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.268.762,00 złote, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 181.960,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 33.435,00 złotych, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 204.864,09 złotych, na zakup podręczników dla niektórych klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniów wymagających specjalnych form nauki 85.327,51 złotych, na aktualizację rejestrów wyborczych 756,00 złotych i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27.179,58 złotych. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 242.830,00 złotych ( 1,54 % ogółu wpływów ), na co składają się dotacje na przedszkola w kwocie 211.323,00 złote, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8.646,00 złotych oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 4.221,00 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 2.200,00 złotych oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 16.440,00 złotych. Dotacje te Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto Gmina Święciechowa przekazała w tym półroczu jako współfinansowanie oddziału zerowego przedszkola w Krzycku Wielkim, do którego uczęszczają dzieci z jej terenu kwotę w wysokości 22.781,43 złotych, tj. 0,14 % ogółu wpływów oraz Miasto Wschowa jako dofinansowanie do podopiecznych z jej terenu uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 10.560,00 złotych, tj. 0,07 % wpływów. Gmina dotychczas nie otrzymała dotacji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Stopień realizacji dotacji otrzymanych jest różny. Na zadania wykonywane jednorazowo ( wypłata akcyzy, stypendiów, przeprowadzenie wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ) oraz na zakup podręczników wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki ( też wpływające systematycznie ) w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej, których wysokości zawierają się w przedziale 22,92 % - 73,33 %. Obraz wpływów wszystkich dotacji przedstawia załącznik nr 2.
Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę rekompensat rolnikom, środki na zadania z zakresu administracji rządowej ( USC ), środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, środki na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na dożywianie, na wypłatę innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych oraz środki na wypłatę stypendiów. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach wszystkich pozostałych należnych GOPS-owi środków, a więc na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz wypłatę innych zasiłków stałych z zakresu zadań własnych oraz środków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W całości do realizacji w II półroczu przesunięto sprawy związane z zakupem podręczników, sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych ( jeśli takowe wystąpią ) oraz wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, mimo że dotacje na realizację tych zadań wpłynęły już w całości. Realizacja planowanej wypłaty dodatku dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” zaplanowana jest na II półrocze. Nie można było wydatkować nieotrzymanych środków na poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, mimo wcześniejszej realizacji zadania. Otrzymana dotacja zrekompensuje wydane wcześniej środki własne. Ogólnie wykorzystano 93,84 % otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 128.040,68 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy (28 maja zwrócono 36,56 złotych) oraz środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( 29 czerwca zwrócono 27,42 złotych). Pozostałe kwoty dotacji, przydzielone na cały rok, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.
Obraz realizacji dotacji związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 4. Gmina nie otrzymała planowanej dotacji z Miasta Leszna na wypłaty dodatku dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Realizacja tego zadania jest przewidziana w II półroczu 2015 roku i będzie dotacją stanowiącą refundację poniesionych wydatków.
Innym typem dochodów są środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące utracone z tytułu ulg wpływy podatkowe dotyczące jezior w kwocie 2.480,00 złotych i stanowią one 0,02 % całości dochodów.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 3.038.470,27 złotych ), w Zarządzie Dróg Gminnych ( 14.103,20 złotych ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 710.488,63 złotych ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 2.024.544,00 złote ). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych ( dział 756 poza w/w rekompensatą ) wynoszą 5.787.606,10 złotych i stanowią 36,76 % całości, w tym 147.871,84 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zrealizowane są w 82,15 %.
Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 3,10 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 331,63 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych 7.613,55 złotych. Większość uzyskiwanych dochodów to tzw. dochody bieżące, realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 155.079,35 złotych stanowiące 9,9 % całości zrealizowanych dochodów, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 19.576,13 złotych - 0,12 %, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 11.938,36 złotych - 0,08 % całości, z Przedszkola 46.963,81 złotych - 0,30 % całości, z Zespołów Szkół 4.090,64 złotych - 0,03 %, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 35.734,38 złote – 0,23 % oraz Urzędu Gminy oprócz wyżej omówionych 864.778,73 złotych - 5,49 % całości, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 36.116,34 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 423.302,16 złotych oraz zwrotu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym 70.103,04 złote. W zakresie dochodów majątkowych z posiadanego majątku uzyskano 83.304,41 złotych, co stanowi 0,53 % całości zrealizowanych dochodów oraz 15,91 % planowanych dochodów majątkowych.
Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie poszczególnych działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co rachunkowo stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wpływy podatkowe wykonane zostały w 47,85 %, co jest wielkością porównywalną do roku ubiegłego. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej ( 7,19 % ), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, podatku od spadków i darowizn ( 22,15 % ), podatku opłacanego w formie karty podatkowej ( 32,07 % ), wpływów z tytułu odsetek w zakresie podatków osób fizycznych ( 27,52 % ) i prawnych ( 16,26 % ) oraz wpływów z różnych opłat i czynności publicznoprawnych w zakresie podatków osób prawnych ( 1,05 % i 11,33 % ). W niektórych pozycjach wpływy np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 82,15 % ), z podatku od środków transportowych od osób prawnych ( 55,78 % ), z podatku leśnego od osób fizycznych ( 66,08 % ) oraz wpływów z różnych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne ( 70,93 % ) są dużo wyższe niż połowa. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50 % tj. w przedziale 39,33 % (wpływy z opłaty targowej ) do 55,56 % ( wpływy z podatku leśnego od osób prawnych ). Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami zostały zrealizowane w 95,38 %. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę. Zaległości podatkowe, których termin zapłaty już upłynął, wynoszą 305.904,01 złotych, co stanowi 3,55 % wymaganych wpływów ( należności ) z tytułu podatków i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 32.952,64 złote, jednocześnie wzrosły o 64.529 złotych w stosunku do początku bieżącego roku. Pozostałe zaległości to kwota 390.170,56 złotych i zmalała ona o 3.023,78 złote w porównaniu do kwoty z I półrocza 2014 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszących 217.346,86 złotych. Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono 1.227 upomnień, 2 wezwania do zapłaty, 116 tytułów wykonawczych oraz 57 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami. Ponadto przeprowadzono około 60 rozmów telefonicznych do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.
Dział 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie 51,86 %; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 55,78 %, z odsetek 27,15 %, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 48,39 %, a z odsetek w GOPS-ie 34,16 %.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonanie w 53,82 %; znaczną część wpływów w tym dziale stanowi opłata z tytułu gospodarowania odpadami zrealizowana w 51,62 %. Pozostałe dochody w rozdziale 90002 wykonano w 67,80 %. Dodatkowo, poza planem uzyskano dochody z opłaty produktowej oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wykonano w 80,26 %. Dywidendy z GZK sp. z o.o. stanowią 99,60 % planu.
Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu,czyli znacznie przekroczyło 50 %. Należą do nich:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, realizacja 58,10 %, co jest wynikiem prawie stuprocentowego wykonania dotacji z zakresu akcyzy oraz czynszu od terenów łowieckich i nieotrzymania dotychczas środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, realizacja na poziomie 97,27 % poprzez prawie stuprocentowe wykonanie dochodów z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” , realizacja 57,58 % spowodowane wyższymi niż zakładano wpływami darowizn na działalność miejscowej Policji.
Dział 758 „Różne rozliczenia”, wpływy subwencji zrealizowano w 60,57 %, ponieważ jak już wspomniano, wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”, wykonanie w 56,38 %, co jest wynikiem prawie 100 % realizacji dochodów szkół podstawowych, gimnazjum i nauczania specjalnego – w całości otrzymana dotacja na zakup podręczników oraz około 50 % realizacja dochodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, realizacja 100 % - środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, realizacja 98,98 % - zwrot przez bibliotekę i GOK środków niewykorzystanych z dotacji udzielonych w roku 2014.
Pozostałą grupę stanowią pozycje o minimalnym stopniu wykonania, a są to:
Dział 600 „Transport i łączność”, realizacja 4,22 %, ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych usług płatnych oraz uzyskał niskie odsetki bankowe, a kwoty w planie ujęto w oparciu o dane z roku ubiegłego.
Dział 630 „Turystyka”, realizacja 21,27 %, dochody z zakresu upowszechniania turystyki w przeważającej mierze realizowane są w II półroczu.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, realizacja 41,94 %, planowane wpływy z opłaty planistycznej oraz ze sprzedaży mienia zrealizowane zostaną w przyszłym okresie, aktualnie toczą się sprawy wstępnie przygotowujące do transakcji, wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe uzyskano w 99,44 %, planowane wpływy z usług oraz opłat różnych nie zrealizowano w ogóle, a pozostałe pozycje z tego zakresu realizowane są na bieżąco.
Dział 750 „Administracja publiczna”, dochody realizowane w urzędzie, ( usługi, odsetki bankowe, rozliczenie VAT-u z 2014 roku ) - 36,82 %, dotacja na zadania z zakresu USC oraz dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tych zadań – 50,00 % i nie otrzymanie w omawianym terminie dotacji z Miasta Leszna na wypłaty dodatku dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.
Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono łącznie 200,00 złotych w podatku od nieruchomości i 10,00 złotych w podatku rolnym. Z umorzenia skorzystali podatnicy składający wniosek, w sytuacji uzasadnionej ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. Nie dokonano odroczeń w żadnego typu należnościach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 1.049.591,56 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 831.417,25 złotych, w podatku rolnym 48.969,16 złotych i w podatku od środków transportowych 169.205,15 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości, wyniosły 624.685,56 złotych.
Plan wydatków jest wyższy od ubiegłorocznego o 1.817.373,90 złotych i wynosi 30.649.400,16 złotych. W okresie I półrocza wydatkowano 13.785.133,02 złotych, co stanowi 44,98 % planu i 87,56 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.
Z planowanej kwoty spłaty w wysokości 350.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2011 z ING Poznań uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 170.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 300.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 150.000,00 złotych oraz z planowanej kwoty spłaty w wysokości 500.000,00 złotych pożyczki pobranej w latach 2011 i 2012 z WFOŚiGW w Poznaniu uiszczono 2 raty kwartalne w kwocie 250.000,00 złotych. Łącznie na planowane 1.150.000,00 złotych spłacono 570.000,00 złotych, co stanowi 49,57%.
Źródłem pokrycia niedoboru ( deficyt plus rozchody ) są: planowany do wzięcia kredyt w wysokości 1.700.000,00 złotych, środki z innych źródeł ( wolne środki z roku ubiegłego ) w kwocie 499.172,18 złotych oraz przychód ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 60.000,00 złotych. Planowanego kredytu długoterminowego jeszcze nie uruchomiono, gdyż nie było takiej potrzeby. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 6.
Na zadania majątkowe wydatkowano 1.547.770,89 złotych tj. 11,23 % wydatkowanych środków i jednocześnie 39,89 % planowanych wydatków majątkowych. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 751.186,81 złotych, z czego: na budowę nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do gruntów rolnych 462.574,72 złote ( na ul. Turystycznej w Boszkowie 100.219,42 zł, na drogę w Charbielinie w kierunku Skarżynia 116.742,50 złotych, na drogę w Sądzi w kierunku Jezierzyc Kościelnych 111.544,86 złotych, drogę w Zbarzewie w kierunku na Daćbogi 134.067,94 zł ), na budowę chodnika w Boguszynie 8.487,00 złotych, na sporządzenie map do celów projektowych kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym 11.000,00 złotych, na dokumentację projektową na przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie 1.247,00 zł, na przebudowę ul. Boszkowskiej w Grotnikach 3.207,69 złotych, na budowę chodnika ul. Boszkowska w Grotnikach 84.000,00 zł, na przebudowę drogi Włoszakowice- Krzycko Wielkie 100.094,99 złotych, na poszerzenie chodnika ul. Wolności we Włoszakowicach 56.000,01 złotych, na budowę ogrodzenia dzierżawionego terenu ul. Pocztowa Boszkowo 5.166,00 złotych, na zakup zjeżdżalni dziecięcej na plac zabaw w Krzycku Wielkim oraz dwie siłownie zewnętrzne do Włoszakowic i Bukówca Górnego 19.409,40 złotych. W Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 2.000,00 złotych na prace związane z jej rozbudową i w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 900,00 złotych na projekt rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim. Pozostałe zadania majątkowe realizowano w urzędzie i tak: 67.875,00 złotych na wykupy gruntów pod drogi, 10.507,78 na drzwi zewnętrzne w budynku przy placu 21 Października, 169.841,00 na wykup nieruchomości w Zbarzewie, 700,00 złotych na budowę remizy w Boszkowie, 10.000,00 złotych na montaż centralki w urzędzie gminy, 144.697,65 złotych na budowę sieci kanalizacji Dłużyna – Grotniki, 23.810,87 złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyna, 320.771,78 złotych na budowę sieci kanalizacji Sadzia – Bukówiec Górny oraz udzielono dofinansowania mieszkańcom do urządzeń z zakresu ochrony środowiska w kwocie 30.480,00 złotych oraz dotacji OSP Włoszakowice na zakup motopompy w kwocie 15.000,00 złotych. W omawianym okresie, z planowanych zadań, nie udzielono planowanej dotacji Starostwu Powiatowemu w Lesznie na dofinansowanie prac na drogach powiatowych, nie wydatkowano środków na zabudowę rowu w Bukówcu Górnym, na budowę sieci wodociągowej w Boguszynie, na ogrodzenie remizy we Włoszakowicach, na zakup motopompy, samochodu strażackiego, na projekt przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, na projekt budowy Przedszkola we Włoszakowicach, na montaż pieca w ŚDS, na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie oraz na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie. Zadania te są albo w trakcie realizacji, ich realizacja rozpocznie się w okresie II półrocza lub odstąpiono od ich realizacji, a wydatki poniesione na wykonanie pierwszych i drugich zostaną poniesione w terminie późniejszym. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia załącznik nr 7.
Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 12.237.362,13 złotych, tj. 88,77 % wydatków wykonanych, w tym wydatki jednostek budżetowych 9.855.959,19 złotych. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.518.573,76 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 4.582.928,16 złotych, bezosobowe 146.806,31 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 741.813,72 złote, wynagrodzenia prowizyjne 8.513,00 złotych oraz na pochodne od wynagrodzeń 1.038.512,57 złotych. Wydatki te stanowią 53,27% wydatków bieżących, 47,29 % całości wydatków i 47,37 % planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 3.337.385,43 złotych, tj. 41,48 % planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 421.608,87 złotych i zrealizowano go w 75,80 %. W Zarządzie Dróg Gminnych, szkołach podstawowych i w urzędzie na dowozach szkolnych odpis na ZFŚS nie stanowi 75 % planu, co jest wynikiem zawyżenia kwoty planowanej, a nie zaniżeniem wymaganego odpisu. Odpis został dokonany w wysokości prawidłowej, tzn. minimalniej 75 % należnego odpisu. Na podróże służbowe wydatkowano 19.469,06 złotych i wykonano je w 33,76 %. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 80.966,34 złotych, co stanowi 44,98 % planu i 54,75 % uzyskanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 30.480,00 złotych, co stanowi 20,32 % planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 439.113,47 złotych, tj. 52,78 % planu. Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 528.420,00 złotych tj. 51,97 % planu i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 106.300,00 złotych, tj. 50,02 % planu oraz dotacje celowe dla Gminy Święciechowa 2.335,27 złotych, tj, 25,38 % planu. Dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz dla Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach zostaną przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 50,02 % w stosunku do planu i stanowią one 5,21 % zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia załącznik Nr 8. Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 1.659.191,00 złotych, co stanowi 49,98 % planu, z czego zasiłki wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 1.216.301,41 złotych, w tym ze środków własnych wypłacono 47.037,10 złotych i ze środków otrzymanych od Wojewody 1.169.264,31 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 85.157,66 złotych, co stanowi 25,05 % planu. Nie realizowano planowanych w kwocie 2.500,00 złotych wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co przedstawia załącznik nr 9. Realizacja planowanej wypłaty dodatku dla koordynatorów projektu pn. „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” realizowana będzie w II półroczu i stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85212-4580) w wysokości 984,67 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i przekazywane do budżetu państwa. Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia załącznik nr 10.
W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 84.426,00 złotych i środki na zobowiązanie z tytułu poręczenia wobec MZO w Lesznie w kwocie 27.291,00 złotych. Żadna z tych pozycji nie została uruchomiona.
W roku bieżącym wystąpił stosunkowo niski stopień realizacji wydatków ( 44,98% ), jednak jest on wyższy o 2,58 % niż w roku ubiegłym. Realizacja zadań majątkowych kształtuje się na poziomie 39,89 %, a zadań bieżących 45,71 %. Trzeba więc stwierdzić, że przy prowadzeniu oszczędnej gospodarki oraz realizacji zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi w II półroczu powyższe wskaźniki są prawidłowe. Chcąc zorientować się w wykonaniu cząstkowym, należy prześledzić jego przebieg wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, które najczęściej stanowią samodzielnie działające stanowiska lub jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Występują pozycje stanowiące wykonanie zgodne z upływem czasu, a więc oscylujące w okolicy 50 %. Są to:
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ( 45,94 % ), wydatkowano środki według bieżących potrzeb bieżących i zrealizowano zadanie inwestycyjne.
Dział 750 „Administracja publiczna” ( 44,68 % ), zadania dotyczące administracji, a więc działalność urzędu, rady, promocja gminy oraz pozostałych z tego zakresu; w zasadzie wszystkie zadania realizowane są równomiernie, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” ( 45,82 % ), zadania z zakresu oświaty realizowane przez zespoły szkół, przedszkole oraz urząd w zakresie dowożenia. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w okresie wakacji, na później też przesunięto rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych.
Dział 852 „Pomoc społeczna” ( 46,51 % ), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 44,61 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 46,86 %. W przypadku GOPS-u różne jest wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, z tym że te zrealizowane w najwyższym zakresie, np. „zasiłki stałe” ( 47,23 % ) czy „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” ( 50,71 % ) równoważą te zrealizowane w najniższym, np. „wspieranie rodziny„ ( 0,00 % ), „rodziny zastępcze” ( 21,29 % ), „dodatki mieszkaniowe” ( 23,27 % ).
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( 54,53 % ), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom ( 76,59 % ), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb ( 46,33 % ).
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ( 54,17 % ), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w podobnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 64,25 % planu, Oświetlenie ulic, placów i dróg – 59,84% oraz Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 62,64%. Średnie wykonanie wydatków występuje w Gospodarka odpadami 52,78% % oraz zaniżone w Oczyszczanie miast i wsi – 33,44 % i Pozostała działalność – 17,19 %. Efekt końcowy jest uśrednieniem wszystkich pozycji. Tylko częściowo były realizowane dopłaty mieszkańcom do urządzeń z zakresu ochrony środowiska i nie realizowano dopłat związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Kontynuacja pierwszego i realizacja drugiego została zaplanowana na II półrocze br. Nie wystąpiła też potrzeba wpłaty zaplanowanego poręczenia.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ( 51,41 % ), środki dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc.
W kilku działach zauważa się występowanie wykonania niższego niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do zrealizowania w terminie późniejszym lub działania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:
Dział 600 „Transport i łączność” ( 34,38 % ), zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem, pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub przełożone na drugie półrocze ( dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na uporządkowanie spraw własnościowych na drogach).
Dział 630 „Turystyka”, ( 21,47 % ), przed rozpoczęciem sezonu letniego udało się zrealizować część niezbędnych zadań remontowych, zadania bieżącego utrzymania i pozostałych zadań remontowych dotyczą działalności prowadzonej przez GOSIR w okresie letnim.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ( 17,31 % ), nie realizowano zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pomocy policji. Sprawy dotyczące straży pożarnych realizowano w wysokości występujących potrzeb, a rozliczenie budowy remizy w Boszkowie oraz planowane zakupy nastąpią w drugim półroczu.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” ( 25,05 % ), nie wystąpiła potrzeba uruchomienia zakładanego kredytu, aktualnie spłacie podlegają odsetki od kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych.
Dział 758 „Różne rozliczenia” ( 0 % ), jak już wspomniano powyżej dotychczas nie wystąpiła potrzeba uruchomienia pozostałej części rezerw.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” ( 43,77 % ), niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym będą wykonane w terminie późniejszym, np. zadania z zakresu dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży .
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” ( 39,28 % ), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, w miarę występujących potrzeb, a zadania remontowe zaplanowano na okres letni.
W dwóch rozdziałach wystąpiło wykonanie wyższe niż połowa, a nawet wyższe od przyjętego odchylenia. Jest to:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ( 67,89 % ), na taki rezultat złożyło się wydatkowanie w całości środków przeznaczonych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( 96,37 % ) oraz wysokie na pozostałej działalności, w skład których wchodzą wypłaty rekompensat akcyzy rolnikom ( 80,86 % ) oraz bardzo niskie na prace melioracyjne ( 0,65 % ), na prace geodezyjne ( 14,32 % ), prace wodociągowe ( 24,07 % ), na składki do Izb Rolniczych ( 29,22 % ). Przyczyną niskiego wykonania w poszczególnych rozdziałach jest nie wykonanie zadań inwestycyjnych.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ( 97,27 % ), wydatki związane z wyborami w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji tj. 50 % całości, natomiast dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano w 99,90 %.
Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.
Główne zobowiązania Gminy, to przede wszystkim te z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Gmina posiada zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 2.155.000,00 złotych z tytułu spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2012, wobec ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 2.950.000,00 złotych z tytułu spłat kredytu pobranego w 2011 roku oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 517.242,20 złotych. Na koniec czerwca wszystkie jednostki łącznie posiadają 555.083,43 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności za faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. Ponadto w urzędzie pozostała do uregulowania kwota 239,60 złotych jako zobowiązanie wymagalne. Są to należności dotyczące płatności faktury, która do księgowości trafiła z opóźnieniem, po terminie płatności.
W celu dokonania zmian w budżecie gminy Wójt korzystał nie tylko z upoważnień nadanych przez ustawodawcę ale również z upoważnień nadanych przez Radę.
Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków, w związku z czym niektóre zadania zostały przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędny i nie wystąpiła dotychczas potrzeba korzystania z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz uruchamiania kredytu długoterminowego. W oparciu o posiadane dane oraz analizę poszczególnych wpływów nie należy spodziewać się w II półroczu ponadplanowych dochodów, które zwiększyłyby budżet.
Należy przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych i wykluczyć zadania, z których należy zrezygnować, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Włoszakowice, dnia 10 sierpnia 2015 roku Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
`


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06