OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zrządzenie Nr 62/2015 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku

Zrządzenie Nr 62/2015 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku

Numer dokumentu: 62
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 62/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2015 rokuNa podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Załącznik do zarządzenia
Nr 62/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 13 sierpnia 2015 roku


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w
Gminie Włoszakowice w I półroczu 2015 roku.


Szczegółowe dane bieżącego roku wchodzące w skład Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 30 kwietnia 2015 roku. Zmiany budżetu wprowadzane w okresie do końca II kwartału nie powodowały konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmienił się jednak plan dochodów jak i plan wydatków, przy zachowaniu założonego deficytu. Planowane w WPF dochody w kwocie 29.271.501,65 złotych wzrosły o 268.726,51 złotych i wynoszą 29.540.228,16 złotych, z czego wpłynęło 15.743.577,39 złotych, co stanowi 53 % aktualnego planu. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki w kwocie 30.380.673,65 złotych wzrosły również o 268.726,51 złotych, wynoszą 30.649.400,16 złotych i zrealizowano je w wysokości 13.785.133,02 złote co stanowi 45 % aktualnego planu. Wynikiem I półrocza jest nadwyżka w kwocie 1.958.444,37 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 1.109.172,00 złote, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć wolne środki pozostałe z roku ubiegłego w kwocie 499.172,00 złote. Pozostałą część deficytu w kwocie 610.000,00 złotych pokryje zakładany do pobrania kredyt w kwocie 1.700.000,00 złotych, który wraz ze spłaconą pożyczką przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 60.000,00 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych w kwocie 1.150.000,00 złotych.
Po przeanalizowaniu pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów ewentualne postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 170.000,00 złotych na planowane 350.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 150.000,00 złotych na planowane 300.000,00 złotych oraz dwie raty pobranej w latach 2011-2012 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 250.000,00 złotych na planowane 500.000,00 złotych. Spłata przebiega zgodnie z założeniami. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność skorzystania z kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota długu Gminy na 30 czerwca br wynosi 5.622.242,20 złote, z czego wobec ING Poznań 2.950.000,00 złotych, wobec BS Włoszakowice 2.155.000,00 złotych oraz wobec WFOŚiGW w Poznaniu 517.242,20 złote i systematycznie maleje. Zakłada się, że spłata powyższego zadłużenia wraz z zakładanym do pobrania kredytem w roku bieżącym winna nastąpić w ciągu kolejnych pięciu lat, czyli do roku 2020, co w oparciu o planowane w tych latach kwoty budżetu wydaje się realne. Na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie planowane są środki w wysokości 27.291,00 złotych. Aktualnie nie są jednak wymagalne.
Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, w skład których wchodzą;
1. Budowa remizy w Boszkowie ( realizacja w latach 2014-2015 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia wprowadzona do WPF-u stanowiła kwotę 292.700,00 złotych, która po wykonaniu pierwszego etapu okazała się niewystarczająca i w roku bieżącym została zwiększona do kwoty 360.700,00 złotych. W roku 2014 wykonano prace za 144.072,94 złote, reszta w kwocie 205.700,00 złotych pozostaje do wykonania w roku bieżącym, a zakończona w sierpniu.
2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i Boszkowie ( realizacja w latach 2014-2015 ) Na łączną kwotę 220.000,00 złotych w roku ubiegłym zrealizowano prace za 48.000,00 złotych. Reszta, tzn. 172.000,00 złotych winno być wydatkowane w drugim półroczu roku bieżącego.
W związku z systematyczną spłatą rat wcześniej pobranych kredytów i pożyczki przeznaczonych na wcześniej realizowane duże inwestycje wykonuje się mniejsze w zakresie wypracowanych środków własnych i obejmujących roczny zakres czasowy wykonania. Są to przede wszystkim projekty dalszej budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy dróg, aby w momencie uruchomienia nowych programów dopłat unijnych na lata 2014-2020 Gmina mogła występować o środki na realizację dalszych prac inwestycyjnych o większym zasięgu.


Włoszakowice, 10 sierpień 2015 rok

Wójt Gminy

mgr Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06