OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VII/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Protokół Nr VII/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Numer dokumentu: VII
Rok: 2015

P r o t o k ó ł Nr VII/2015
-------------------------------------------
z VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 7 sierpnia 2015 r. w sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych w godzinach od 11.30 – 13.00.

Otwarcia VII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zmiany budżetowe.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej (droga leśna)
- wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo-Letnisko dz. Nr 647/18 oraz dz. Nr 647/9
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej we Włoszakowicach dz. Nr 693/8
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- porozumienia z Miastem Lesznem w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Włoszakowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie
- współdziałania Miasta Zielona Góra z Gminą Włoszakowice polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
6. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, stąd zaproponowała jego przyjęcie bez czytania, uwzględniając dodatkowo fakt, że protokół został sporządzony z jej udziałem między innymi po zapoznaniu się zapisem z przebiegu sesji.
Przed oddaniem głosu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu w celu zgłoszenia przez niego uwag do treści protokołu przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła dodatkowe informacje, a mianowicie stwierdziła, że przebieg sesji szczególnie część dotycząca wniosków została sporządzona w wersji, która według przewodniczącej jest najbardziej czytelna.
Poinformowała również, że z powodu nieprzestrzegania reguł statutowych zrezygnowano z dosłownego opisu. Na sesji miały miejsce następujące sytuacje związane z nieprzestrzeganiem Statutu Gminy:
- zabieranie głosu bez zgody przewodniczącego, w związku z czym wypowiedzi takie należałoby traktować za niebyłe;
- przekrzykiwanie się nawzajem, po pierwsze jest to nieczytelne, a po drugie bez zgody przewodniczącego wystąpienia takie należy traktować jako niebyłe.
- niereagowanie na odebranie głosu, po odebraniu którego wypowiedź była kontynuowana winna być traktowana jako niebyła.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że jeżeli sesja będzie przebiegać zgodnie ze statutem to nie będzie problemów ze sporządzeniem protokołu.
Po tych wyjaśnieniach przewodnicząca dała głos radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu, który złożył uwagi do protokołu jak w załączniku nr 2 do protokołu.
Do zgłoszonych uwag przestawiono następujące wyjaśnienie:
- wpis w protokole imienia i nazwiska nieobecnego członka Rady - nieobecność radnego można ustalić na podstawie listy obecności;
- podania kto przygotował projekt uchwały w sprawie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli (…) – pod treścią uchwały jest zapis: kto uchwałę przygotował;
- w sprawie opłaty planistycznej przewodnicząca stwierdziła, że była dyskusja radnych ile ma wynosić ta opłata. Opłata naliczana jest od wzrostu wartości gruntu. Radni wyszli z założenia, że korzystne dla właścicieli gruntów będzie ustalenie stawki opłaty w wysokości 1% . Jeśli nie dojdzie do budowy elektrowni wiatrowych, a nastąpi zbycie takiego gruntu to z tytułu wzrostu wartości gruntu na rzecz Gminy właściciel odprowadza opłatę w wysokości 30% wzrostu jego wartości. Radni uznali takie rozwiązanie za krzywdzące. Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że przesłuchała zapis i jest tak jak radny Zbysław Drożdżyński mówi. Natomiast protokół (protokół z posiedzenia komisji) podpisali wszyscy radni (za wyjątkiem radnego Zbysława Drożdżyńskiego).
Na sesji proponowano stawkę opłaty planistycznej również w wysokości 1% i w tym momencie nie było uwag - także ze strony radnego Zbysława Drożdżyńskiego.
I wtedy na sesji taka stawka została przegłosowana zgodnie z wolą radnych.

W związku z powyższym przewodnicząca zadała pytanie czy do protokołu może też dodać inne zdanie dotyczące wniosku radnego Zbysława Drożdżyńskiego, gdyż na poprzedniej sesji radny Zbysław Drożdżyński powiedział:
(cytowanie dosłowne)
„ Złożyłem wniosek o udostępnienie protokołu komisji z dnia 16 kwietnia. Ponieważ taki protokół nie był spisany w dniu 16 kwietnia” .
Wskazanego przez radnego dnia nie miało miejsce posiedzenie żadnej komisji. Mimo to wniosek został uwzględniony, gdyż wypowiedź została potraktowana jako ewidentne przejęzyczenie ze strony radnego - ale radny tak powiedział.
Mamy takie wystąpienie zapisać ? – zadała pytanie przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.
Ten wniosek mijał z prawdą, a został uwzględniony.
Po przeprowadzonym głosowaniu protokół z VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice został przyjęty bez zgłoszonych poprawek przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Zmiany budżetowe.
Wyjaśnień w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. udzieliła Skarbik Gminy Maria Rolka. W związku z przesunięciem środków z częściowej zabudowy rowu melioracyjnego w Bukówcu Górnym radny Zbysław Drożdżyński uzyskał wyjaśnienie o jaki rów chodzi oraz wyjaśnienie, że przedmiotowy rów jest już zakryty na pewnym odcinku. Roboty te wykonywano w dwóch etapach. W związku z propozycją zmiany budżetu proponuje się przesunąć w czasie inwestycję polegającą na zabudowie kolejnego odcinka rowu, aby w przyszłości sprawę załatwić całościowo.
Radny Zbysław Drożdżyński zadał pytanie o termin na jaki zostanie przesunięte zadanie.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że przesunięcie dotyczy okresu kiedy zadanie będzie przygotowane do realizacji przez pracowników merytorycznych, a Rada Gminy uchwali stosowny budżet.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr VII/57/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej; wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boszkowo-Letnisko; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach; wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej we Włoszakowicach dz. Nr 693/8;
Wyjaśnienie do projektów uchwał na sesji przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński informując jednocześnie o wprowadzonych w projektach korektach błędów pisarskich. Uzasadnienie do poszczególnych uchwał zostało przekazane radnym w materiale sesyjnym i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Uwag nie było.
Treść projektów uchwał przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, kolejno poddając je pod głosowanie. Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej (droga leśna)
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/58/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

- wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko dz. Nr 647/18

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/59/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

- wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko dz. Nr 647/9

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/60/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/61/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu.

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej we Włoszakowicach dz. Nr 693/8

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/62/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- porozumienia z Miastem Lesznem w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Włoszakowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że porozumienie dotyczy objęcia usługami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie tych osób, które ukończyły 25 lat i dotychczas dojeżdżały do tego ośrodka z terenu naszej gminy. Osoby te wymagają zwiększonej ilości opiekunów 1/1 lub 1/2 podopiecznych oraz wymagają zwiększonej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
Uwag nie było
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/63/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

- współdziałania Miasta Zielona Góra z Gminą Włoszakowice polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Do przedstawionego przez przewodniczącą Rady Gminy projektu uchwały uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/64/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


Ad. 6. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych rady gmin dokonują wyboru ławników na kolejną kadencję. W tym celu należy spośród radnych powołać zespół, który przedstawi informację dotyczącą zgłoszonych kandydatów na ławników (zgłoszono jednego kandydata).
W skład zespołu jednogłośnie powołano następujących radnych:
1) Zofię Strzymińską
2) Pawła Marcinka
3) Anielę Poloszyk

Ad. 7. Interpelacje i wolne wnioski.
Przed realizacją punktu interpelacje i wolne głosy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o pewnych zasadach. Odnosząc się do sprawy sporządzania protokołu stwierdziła, że dokument ten wymaga opisania tematu przy użyciu prawidłowego nazewnictwa, gdyż nie stosując tej zasady po pewnym czasie protokoły staną się nieczytelne. W wypowiedziach na sesji używane są przez radnych pewne skróty myślowe, gdyż w danym momencie temat jest wszystkim znany, ale protokół musi być przejrzysty i czytelny w każdym czasie.
Ponadto przewodnicząca odnosząc się do interpelacji i wniosków nawiązała do ustaleń statutowych informując że:
- obrady prowadzi przewodniczący,
- przewodniczący udziela głosu,
- radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia,
- przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień - więc niewskazane są otoczki słowne,
- przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu formy i czasu trwania ich wystąpień, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”,
- w przypadku zakłócania porządku obrad przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy to nie odnosi skutku może radnemu odebrać głos i nakazać odnotowanie tego faktu w protokole.

Radna Irena Przezbór poinformowała, że we Włoszakowicach przy ul. Chopina znajduje się przesunięty właz nad nieczynną pompą (wjazd od strony ul. Ks. Górnego). Zgłosiła sprawę zaglębień na skrzyżowaniu ul. Zachodniej we Włoszakowicach przy wjeździe do lasu oraz wnioskowała o wykonanie przejścia dla pieszych przy markecie Biedronka we Włoszakowicach.
Radny Marek Wąsowicz w nawiązaniu do ww. interpelacji dodał, że na terenie gminy zostały na drogach powiatowych wykonane przejścia dla pieszych pomimo braku chodnika po obu stronach drogi.
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała o oznakowanie chodnika na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach.
Radna Mirosława Urbaniak – w związku z budową ul. Boszkowskiej w Grotnikach i kanalizacją deszczową radna poinformowała, że na końcówce ul. Boszkowskiej według niej brakuje kratek ściekowych, które odebrałyby wodę i ograniczyłyby zalewanie jej nieruchomości. Informację taką przedstawiła radna kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych.
Ponadto wnioskowała o wyczyszczenie rowu w kierunku łąk w Grotnikach.
Radny Leszek Jagodzik pytał w sprawie koordynatora w gminie do budowy sieci telekomunikacyjnej (telewizja kablowa, telefonia) lub osoby do spraw kontaktów, a radna Mirosława Urbaniak i radna Hanna Michalska pytały o warunki podłączenia do sieci telekomunikacyjnej nieruchomości. Radna Aniela Poloszyk potwierdziła, że są problemy z kontaktowaniem się z przedstawicielami firmy realizującej inwestycję
Radny Zbysław Drożdżyński – wnioskował w sprawie oznakowania ronda w Bukówcu Górnym (nazwy ulic) i naprawy wyrwanych kostek brukowych (załącznik nr 12 do protokołu).
Radna Hanna Michalska – poinformowała o powstających koleinach w drodze w Jezierzycach Kościelnych i konieczności sfrezowania drogi.
Radny Zbysław Drożdżyński – wnioskował o jego informowanie o posiedzeniach komisji (załącznik nr 13 do protokołu). Wniosek został odrzucony w głosowaniu - za przyjęciem wniosku głosował jeden radny, trzech radnych wstrzymało się od głosu. Radny nawiązując do głosowania poinformował, że ma prawo udziału w posiedzeniach komisji. Przewodnicząca potwierdziła, że ma takie prawo i stwierdziła, że może w posiedzeniach uczestniczyć.
Zdaniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego powinien być również informowany przez Urząd o terminach posiedzeń komisji.
Przewodnicząca wyjaśniła, że informację taką może uzyskać od przewodniczących komisji (zwołujących posiedzenia komisji).
Ponadto radny złożył wniosek w sprawie danych dotyczących klubu radnych (załącznik nr 14 do protokołu).
Radny odniósł się do skierowania do zaopiniowania przez sołectwo Bukówiec Górny wniosku o oznakowanie ul. Kołka Rolniczego uznając to za niezasadne. Radny stwierdził, że drogą tą zawsze jeździły ciągniki i należy oznakować drogę zgodnie z sytuacją faktyczną.
W wypowiedzi swej nawiązał do nazwania ronda we Włoszakowicach na podstawie inicjatywy jednej osoby. Przewodnicząca poinformowała, że wniosek niniejszy został poparty ok. 50 podpisami. Radny nazwał takie działania pozorami demokracji – 52 podpisy (według radnego to wójt polecił zebrać podpisy), a w Bukówcu w sprawie plebiscytu było 30% mieszkańców. Zdaniem radnego w sprawach nieistotnych pyta się mieszkańców, a w sprawach ważnych tego się nie robi. Na co przewodnicząca podjęła próbę przywołania radnego „do rzeczy”. Radny nie zareagował lecz oświadczył, że mówi „do rzeczy” mówi o szanowaniu demokracji.
Następnie radny odniósł się do konsultacji w Gminie Wschowa dot. elektrowni wiatrowych. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór ponownie przywołała radnego „do rzeczy” i poinformowała, że jeżeli nie wróci do tematu wolne głosy i wnioski to radnemu zostanie odebrany głos.
Następny wniosek radnego dotyczył kosztów jakie zostały poniesione w związku z informacją do mieszkańców Włoszakowic w sprawie podłączenia do sieci gazowej.
Radny Leszek Jagodzik wyjaśnił, że informacje powyższą roznosili do mieszkańców radni z Włoszakowic bezpłatnie.
Radny Zbysław Drożdżyński dodał, że kosztami są również; koszty kserowania i papieru.
Wystąpienie przerwała przewodnicząca przedstawiając inną sytuację dotycząca kserowania dokumentów na kierowane do Urzędu wnioski – 2 tygodnie pracy jednego biura Urzędu - ile to kosztowało ?
Następnie wywiązała się polemika pomiędzy radnym Zbysławem Drożdżyńskim, a przewodniczącą Rady Gminy Ireną Przezbór odnośnie zbiornika w Zbarzewie.

Innych wniosków nie było

Ad.8. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła VII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-04
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06