OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr VIII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Protokoł Nr VIII/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Numer dokumentu: VIII
Rok: 2015

P r o t o k ó ł Nr VIII/2015
-------------------------------------------
z VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 r. w sali wiejskiej w Grotnikach w godzinach od 12.00 – 13.20.
Otwarcia VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z tym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa”.
5. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.
Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść odpowiedzi na „zapytania” skierowane przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego do przewodniczącej, a dotyczące Klubu radnych „Samorząd dla Mieszkańców”. Odpowiedź jak w załącznik nr 3 do protokołu.
Po tych wstępnych informacjach o niektórych wydatkach budżetowych przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że kontakt z mieszkańcami w sprawie gazyfikacji w jaki włączyli się radni jest rzeczą oczywistą i nie podlega żadnej dyskusji. Obecnie jeszcze mieszkańcy kierują pytania do radnych w tej sprawie. Taka informacja dla mieszkańców była niezbędna.
Następnie przewodnicząca powiedziała, że wnioski złożone przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego dały możliwość wykonania kalkulacji jak kształtują się koszty przygotowania odpowiedzi na składane do urzędu wnioski o informację publiczną – można je sobie policzyć.
Jak stwierdziła przewodnicząca jawność życia publicznego warunkuje udzielanie informacji publicznych – takie jest prawo i odniosła się do jednego rodzaju wniosku składanego cyklicznie do Urzędu: - zadając pytanie – czy naprawdę jest niezbędne wnioskowanie o niektóre informacje ? składanie zaraz po każdej sesji, najczęściej tego samego dnia wniosku o przekazanie projektu protokołu z sesji wraz ze wszystkimi załącznikami ? Informacje te znajdują się w BIP-ie (biuletyn informacji publicznej).
Nie wystarczy, ze jest się w posiadaniu materiałów sesyjnych, że uczestniczyło się w sesji i ze się obrady nagrywało. Przewodnicząca stwierdziła, że jest to dla niej niezrozumiałe i poprosiła radnego, aby wyliczył sobie koszty jakie sam dodatkowo generuje.
Na koniec przewodnicząca powiedziała, że nie wie „czy taka jest nasza rola”, a refleksje pozostawiła radnym i widzom.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Treść protokołu poprzedniej sesji na wniosek radnego Zbysława Drożdżyńskiego została przedstawiona przez przewodniczącą Rady Gminy.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z ostatniej sesji został sporządzony po zapoznaniu się z zapisem audio-video z udziałem przewodniczącej, był do wglądu w biurze Rady, był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł uwagi do protokołu dotyczącą:
1) podania w treści protokołu imiona i nazwiska nieobecnych na sesji radnych, co jest związane z przestrzeganiem zapisów Statutowych;
2) zawartego w protokole określenia „polemika” pomiędzy radnym Zbysławem Drożdżyńskim a przewodniczącą Rady Gminy – co zdaniem radnego nie miało miejsca. Według radnego na sesji zadał jedynie pytanie kto jest dzierżawcą zbiornika w Zbarzewie, na co odpowiedź obiecała udzielić przewodnicząca.
Po wymianie zdań pomiędzy radnym Zbysławem Drożdżyńskim a przewodniczącą Rady Gminy projekt protokołu został poddany pod głosowanie.
W głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym przyjęto protokół w brzmieniu projektu bez wprowadzania poprawek.
Podczas uchwalania jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Włoszakowice w pkt. 3 porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice udzieliła odpowiedzi radnemu na pytanie dotyczące dzierżawcy terenu w Zbarzewie w tym m.in. zbiornika, co potwierdził obecny na sesji kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Mateusz Mroziński informując jednocześnie, że obecnie umowa wygasła. Na pytanie czy ta odpowiedź wystarczy radny Zbysław Drożdżyński powiedział że „i tak i nie”, gdyż chodziło o śmieci w zbiorniku. Na powyższe udzielił odpowiedzi kierownik Mateusz Mroziński informując, że na dzień oddania przedmiotu umowy dzierżawca uprzątnął teren w tym zbiornik.Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.
Informację na temat ustawowego obowiązku ogłaszania jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice uchwalonego w 2013 r. i zmienionego na jednej z ostatnich sesji przedstawił kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
Ponadto udzielił wyjaśnień w sprawie zgłoszonych przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego pytań dotyczących lokalu mieszkalnego w budynku w Jezierzycach Kościelnych nr 54.
Jak się ma zapis ujęcia tego lokalu w „wykazie lokali do likwidacji” przy innym zapisie remontu dachu na budynku.
Wyjaśniono radnemu, że zapis jest zgodny. Wyłączenie lokalu z wykazu lokali mieszkaniowych – tzw. likwidacja i przeznaczenie go do wykorzystywania przez szkołę nie ma nic do tematu remontu dachu, gdyż taki remont na wskazanym budynku jest konieczny.
Inna uwaga dotyczyła zapisanej w programie ilości lokali mieszkalnych w przedmiotowym obiekcie. Wyjaśniono radnemu jakie zasady obowiązują przy ogłaszaniu tekstów jednolitych aktów normatywnych i aktów prawa miejscowego.
Wyjaśnienia przyjęto.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/65/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

( protokół z części obrad w niniejszym punkcie został przeniesiony do pkt. 2)

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2015 r. oraz projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” do zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice.
Materiał niniejszy wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ponadto przewodnicząca poinformowała, że opinia jaką wyda Rada Gminy Włoszakowice nie jest wiążąca, dodając jednocześnie że od 11 września 2015 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa wprowadzająca zamiast opiniowania projektów, ich uzgadnianie (bez uzgodnień nie można będzie wyznaczyć obszarów chronionych). Stąd zdaniem przewodniczącej - pośpiech i procedowanie na obowiązujących do tego czasu przepisach, aby weszły w życie obostrzenia, które po 11 września wymagałyby uzgodnień z Radą Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na przebieg granic obszaru chronionego zawartego w projekcie. Obszarem chronionym objęto część Boguszyna potem skręcono i przebieg granicy zyskuje kształt „pętelki” mimo, że generalnie granica przebiega drogami.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowało, że tłumaczenie takiego przebiegu granic znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały, którego fragment przytoczyła „ (…) Na terenie gminy Włoszakowice z Obszaru wyłączono grunty zajęte przez budynki gospodarcze i mieszkalne o powierzchni 4 ha położone w centralnej części miejscowości Boguszyn. Na wyłączonym terenie brak jest zbiorników wodnych - (zbiornik jest w parku - stwierdziła) – oraz zadrzewień śródpolnych. Nie odnotowano cennych gatunków roślin i zwierząt i grzybów oraz siedlisk przyrodniczych. Teren ten nie posiada istotnego znaczenia jako korytarz ekologiczny, a wyłączenie go z Obszaru nie będzie miało wpływu na jego funkcje integralność, a także ochronę kompleksu leśnego. Wyłączony teren nie posiada walorów krajobrazowych. (…)”
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że nie wiadomo na podstawie czego ustalono, że po tej stronie jak to określiła w „pętelce” nie ma cennych gatunków zwierząt – żab a w sąsiedztwie żaby wymagają ochrony. Powiedziała, że ten komiczny przebieg granicy w tym miejscu wzbudza jej podejrzliwość. Następnie zwróciła się do radnych o ich zdanie – jaką opinię podjąć pozytywną czy negatywną.
Radny Arkadiusz Pawlak poruszył temat ewentualnego zaskarżenia uchwały po jej przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, czy uprawnienia takie posiada wójt ?
Radny Paweł Marcinek pytał o ewentualne rekompensaty dla właścicieli gruntów znajdujących się w obszarze chronionym oraz dla gminy.
Wyjaśnień udzielił radca prawny Hubert Patelka, informując że obszar chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel - Święciechowa” już istniał. Przy okazji proponowanych obecnie zamian granic nie zastosowano zmiany uchwały ale uchwał ę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego z zakazami zawartymi w art. 24 ustawy o ochronie przyrody obowiązującymi dla całego Obszaru. Tzn. przyjęto, że na całym tym Obszarze znajdują się cenne walory krajobrazowe w sytuacji kiedy obszar ten obejmuje zabudowę mieszkaniową wsi czyli tereny zurbanizowane i już zainwestowane gdzie ta ochrona jest zbyteczna. Granice Obszaru przebiegają drogami wewnątrz miejscowości. Zapis w projekcie uchwały, że niektóre zakazy nie dotyczą obszarów przeznaczonych pod zabudowę w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są nieprecyzyjne. Właściwsze byłoby skorygowanie granic i przesunięcie jej poza tereny wsi na obszary leśne gdzie taka ochrona ze względu na walory krajobrazowe jest wskazana.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragment z artykułu pt. Czy dojdzie do bankructwa gminy ?, - do końca sierpnia 2015 gmina Ostrowice ma przygotować program naprawczy. Jeżeli nie zostanie przyjęty przez regionalną izbę obrachunkową, droga do likwidacji gminy stanie otworem. „ (…) Do kłopotów tej gminy przyłożyły rękę nie tylko organa gminy, ale również nonszalancja rządu. Niestety prawo obciąża odpowiedzialnością za ewentualną upadłość wyłącznie gminę. (…)”. Wójt tej zadłużonej gminy„ (…) obarcza rząd winą za ustanowienie programu Natura 2000 na terenie całej gminy, w związku z czym nie ma możliwości kształtowania dochodów i pozyskiwania inwestorów. Nikt ustanawiając ten program, nie myślał o jej przyszłości. Nie powstał żaden mechanizm kompensacyjny w postaci dotacji czy subwencji dla gmin z przewagą obszarów Natura 2000. (…)”
Innych uwag ze strony radnych nie było.
Następnie przewodnicząca przedstawiła stanowisko klubu radnych „Samorząd dla Mieszkańców” – propozycję uzasadnienia do uchwały.
„W związku z otrzymanym od Zarządu Województwa Wielkopolskiego wnioskiem z dnia 27 lipca 2015, znak: DSR-III.0006.32.2014 doręczonym w dni 5 sierpnia 2015 roku o zaopiniowania przez Radę Gminy Włoszakowice projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie opinii. W ocenie Rady Gminy Włoszakowice, po zapoznaniu się z treścią uchwały, stanowiskiem Wójta oraz Sołtysów Sołectw objętych obszarem, przedłożony projekt uchwały jest wysoce szkodliwy dla rozwoju gospodarczego gminy, w szczególności dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarze objętym projektem. Do projektu są włączone całe miejscowości lub znaczne ich obszary w tym obszary inwestycyjne jak i tereny małych i dużych przedsiębiorstw. Zapisy projektu uchwały w oczywisty sposób ograniczają prawo własności. Przyjęcie tej uchwały, w sytuacji gdy wprowadzone do treści uchwały zakazy z art. 24 ustawy o ochronie przyrody obowiązywać mają na terenie całego obszaru niezależnie od przeznaczenia terenu, jego zurbanizowania i faktycznego zagospodarowania, doprowadzi do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić. W ocenie Rady granice Obszaru powinny przebiegać poza granicami miejscowości, a zakazy z art. 24 powinny zostać ograniczone do ściśle określonych terenów. Prowadzenie procedury wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu przed wejściem w życie w dniu 11 września 2015 roku noweli ustawy (Dz. U. z 2015 roku poz. 774), która zwiększy uprawnienia rad gmin, wprowadzając obowiązek uzgadniania z nimi projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu jest co najmniej nie na miejscu. Jak się okazuje urzędnicy w Poznaniu chcą przechytrzyć gminy objęte obszarem chronionego krajobrazu kierując uchwałę do procedowania na podstawie bardziej liberalnych dla nich przepisów. Ponownie w Poznaniu wiedzą lepiej. Urzędnicy nie są związani opinią lokalnych władz. W ocenie Rady jest to oczywista manipulacja i niesprawiedliwość, której należy się przeciwstawić. W tych okolicznościach opinia negatywna jest w pełni zasadna.”
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię sołtysów w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel - Święciechowa” – załącznik nr 6 do protokołu.
Innych uwag nie było. Postanowiono projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa zaopiniować negatywnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VIII/66/2015
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 5. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o naprawę nawierzchni asfaltowej na ul. Machcińskiej w Bukówcu Górnym (załącznik nr 8 do protokołu)
Radny Krzysztof Kasperski – w związku z uwagami mieszkańców Bukówca Górnego wnioskował o wykonanie przeglądu wszystkich studzienek kanalizacyjnych w Bukówcu Górnym (załącznik nr 9 do protokołu).
Radny Marek Wąsowicz – ponownie złożył wniosek w sprawie wykonania przejść dla pieszych we Włoszakowicach - na ul. Powstańców Wlkp. na wysokości marketu Biedronka oraz na skrzyżowaniu ulic Wolsztyńskiej i Powstańców Wlkp;
- wnioskował o modernizację/ naprawę drogi z Włoszakowic do Boszkowa-Letniska;
- wystąpił o ustawienie koszy na śmieci na ul. Powstańców Wlkp., ul. Wolsztyńskiej i Wolności. (załącznik Nr 10 do protokołu).
Radny Arkadiusz Pawlak – wnioskował o naprawę/wymianę pokrywy na studzience kanalizacyjnej we Włoszakowicach na ul. Zachodniej.
Radny Zbysław Drożdżyński – na podstawie broszur - informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r. jakie zostały radnym przekazane jak stwierdził radny 2 miesiące temu wywiązała się polemika pomiędzy radnym a skarbnikiem Gminy Marią Rolka i przewodniczącą Rady Gminy Ireną Przezbór, w której radny poruszył następujące sprawy:
- wydatków poniesionych na przebudowę drogi na ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym, skoro jak powiedział radny nie ma widocznego w terenie fizycznego zaangażowania środków,
- przyjmując, że wydatki dotyczą kosztów dokumentacji technicznej radny przedstawił zapis wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach, dla zastosowania podobnego określenia dla wydatków na ul. Strażackiej;
- uwagi do wysokości środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji technicznej na „budowę boiska” przy hali sportowej we Włoszakowicach. Radny nawiązał do stosowania priorytetów, przytaczając przykład rozwiązania problemu podtopień w Bukówcu Górnym oraz wystąpienia sołtysa wsi do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice o pomoc. Radny powiedział, ze projekt domu kosztuje to 2 – 3 tys. zł, a projekt boiska 43 tys. zł. ? To są „kosmiczne pieniądze.”
- uwaga w związku z „braniem” środków z zakrywania rowu w Bukówcu Górnym na inne zadania w tym daszek w Boguszynie na boisku. Radny też powiedział/zapytał dlaczego w ten sposób postępuje się, nazywając to zachwianymi priorytetami i twierdząc, że nie rozumie tego.

Wyjaśnień udzielała skarbnik Gminy Maria Rolka i przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór w trakcie podnoszonych uwag, pytań. W celu uporządkowania zapisów w protokóle odpowiedzi i wyjaśnienia na ww. pytania, uwagi itp. zostały zebrane i zapisane w jednej części.

Odpowiedzi:
- zapis w informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r. dotyczący przebudowy drogi na ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym jest prawidłowy, gdyż odzwierciedla nakłady poniesione na zadanie pod nazwą: przebudowa drogi na ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym - zadanie to realizowane jest w całości przez Gminę. Poinformowano też radnego, że szczegółowe poniesione dotychczas wydatki dotyczące tego zadania pod nazwą: przebudowa drogi na ul. Strażackiej zostaną ustalone i przedstawione.
- zapis w informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r. dotyczący wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach jest prawidłowy, gdyż odzwierciedla nakłady poniesione na zadanie pod nazwą: wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach - zadanie to obejmowało tylko prace dokumentacyjne. Natomiast budowa drogi nie będzie realizowana przez Gminę.
- wysokość środków na dokumentację techniczną na kompleks boisk przy hali sportowej we Włoszakowicach została uchwalona na poprzedniej sesji celem przygotowania dokumentacji technicznej i innych dokumentów na budowę całego kompleksu boisk, gdyż istnieje możliwość uzyskania środków zewnętrznych na budowę obiektu. Wyliczenia i uzgodnienia zostały przygotowane przez pracowników merytorycznych i widocznie tyle to kosztuje.
- priorytety – w związku z przedstawianym przez radnego problemie podtopień w Bukówcu Górnym – jest wykonana dokumentacja techniczna na kanalizację deszczową dot. Bukówca Górnego. Obecnie dokumentacja uzgadniana jest w ZUD-zie (Zakład Uzgodnień Dokumentacji Projektowych).
- uwaga w związku z „braniem” środków z zadania - zakrywanie rowu w Bukówcu Górnym na inne zadania. Radny też powiedział, że nie rozumie tak realizowanego budżetu.
Skarbnik Gminy odniosła się do wypowiedzi radnego wskazując, że określenie „zabieranie” jest błędne. Budżet jest uchwalany na rok i jeżeli zadanie nie będzie w danym roku realizowane to z budżetu wycofuje się te środki. Natomiast w przypadku pojawienia się nowego niezbędnego do wykonania zadania wprowadza się je do budżetu. Niekoniecznie te zmiany należy łączyć.
Zapisane zadania w budżecie są efektem pracy pracowników merytorycznych. Skarbnik ponadto starała się wyjaśnić szerzej zasady funkcjonowania budżetu w ciągu roku w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę.

Radny Zbysław Drożdżyński – wniósł uwagę do podjętej negatywnej opinii przez radnych w sprawie obszaru chronionego ze względu na ograniczenia dla właścicieli gruntów w nawiązaniu do wcześniej podjętej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Bukówiec Górny, Dłużyna wprowadzającej jego zdaniem ograniczenia dla właścicieli gruntów jakie znalazły się w planie.
Na uwagę radnego zareagowała radna Aniela Poloszyk informując, że są to całkiem różne sytuacje. W sprawie elektrowni wiatrowych odbyły się zebrania, a właściciele gruntów wyrazili zgodę na tego typu inwestycję.
Ad. 6. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła VIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Zał. Nr 4 i zał. Nr 7 tj. Uchwały: Nr VIII/65/2015 i Nr VIII/66/2015 znajdują się w zakładce "Dokumenty i informacje - Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06