OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer dokumentu: 66
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 66/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 15.283,00 złote, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.560,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.197.959,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.697.371,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.173.871,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 15.283,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 15.283,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 26.913.493,16 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i wynoszą 21.934.330,16 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 13.770.657,85 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 8.163.672,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 15.283,00 złotych i wynoszą 3.335.872,00 złote,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.560,00 złotych, które ogółem wynoszą 3.197.959,16 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.806.543,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.913.493,16 złotych i wydatków majątkowych 3.893.050,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.


Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje:
1) Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 10.723,00 zł,
2) Krajowego Biura Wyborczego na zryczałtowane diety dla członków komisji ds. referendum ogólnokrajowego w kwocie 4.560,00 zł.
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zadania wynikające z dotacji poprzez zwiększenie środków dla:
a) ZS w Bukówcu Górnym o 4.179,55 zł,
b) ZS w Dłużynie o 1.326,38 zł,
c) ZS w Jezierzycach Kościelnych o 1.388,60 zł,
d) ZS w Krzycku Wielkim o 1.490,12 zł,
e) ZSO we Włoszakowicach o 2.338,35 zł,
f) urzędu o 4.560,00 zł.
2) przeniesienia między paragrafami na wnioski złożone przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06