OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 69
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 69/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 700,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.698.071,16 złotych, w tym dochodów bieżących 29.174.571,16 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunęć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 700,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarzadzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 700,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 26.914.193,16 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 2.858,00 złotych i ogółem wynoszą 21.937.188,16 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 276,00 złotych i ogółem wynoszą 13.770.933,85 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 2.582,00 złote i ogółem wynoszą 8.166.254,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 2.158,00 złotych i wynoszą 3.333.714,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Przesunięcia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 30.807.243,16 złotych, w tym wydatków bieżących 26.914.193,16 złotych i wydatków majątkowych 3.893.050,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzona dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie z zakresu dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 700 zł,
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zadanie wynikające z dotacji poprzez zwiększenie środków dla GOPS o kwotę 700zł,
2) przeniesienia między paragrafami na wnioski złożone przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3) przeniesienia między rozdziałami na wniosek GOPS-u i urzędu.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06