OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 72
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 72/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 269.608,44 złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 268.760,44 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.466.719,60 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.967.679,60 złotych, w tym dochodów bieżących 29.444.179,60 złotych i dochodów majątkowych 523.500,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 269.608,44 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 269.608,44 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.183.801,60 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 16.940,44 złote i ogółem wynoszą 21.954.128,60 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 29.949,56 złotych i ogółem wynoszą 13.740.984,29 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 46.890,00 złotych i ogółem wynoszą 8.213.144,31 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 1.273.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 252.668,00 złotych i wynoszą 3.586.382,00 złote,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 340.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 268.760,44 złotych, które ogółem wynoszą 3.466.719,60 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.076.851,60 złotych, w tym wydatków bieżących 27.183.801,60 złotych i wydatków majątkowych 3.893.050,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Wójt Gminy
(-) Stanisław WaligóraUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów
1) zostają uaktualnione dotacje Wojewody Wielkopolskiego:
a) poprzez zwiększenie na:
- dofinansowanie zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.088,00 zł - sfinansowanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 259.850,00 zł
b) poprzez zmniejszenie na:
- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 36,56 zł
- opłacenie składek ubezpieczeniowych podopiecznym OPS w kwocie 240,00 zł
2) wprowadza się dotację Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie
wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 8.947,00 zł
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zadania wynikające z dotacji zwiększając środki dla:
a) GOPS-u o kwotę 260.698,00 zł
b) urzędu Gminy o kwotę 8.910,44 zł
2) przeniesienia między paragrafami w rozdziale na wniosek Zarządu Dróg Gminnych,
3) przeniesienia między paragrafami i rozdziałami na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06