OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr IX/69/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr IX/69/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5996 z dnia 23 października 2015 r.


U C H W A Ł A nr IX/ 69 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 roku poz. 849, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :
§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł
od 1m2 powierzchni,
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych 4,58 zł
od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł
od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem zajętych pod drogi wewnętrzne oznaczonych w
ewidencji gruntów jako drogi, a niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych,
dla których stawka wynosi 0,02 zł
od 1 m2 powierzchni ”

2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,70 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 17,00zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,50 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł
od 1m 2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,18 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała XXIX/237/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 rokuPrzewodniczący Rady Gminy


/ Irena Przezbór/Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06