OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr IX/71/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 71
Numer sesji: IX
Rok: 2015

UCHWAŁA NR IX/71/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 października 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 71.641,02 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 95.839,98 złotych i dochody majatkowe zmniejsza się o 167.481,00 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 239,98 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.466.959,58 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 29.896.038,58 złotych, w tym dochodów bieżących 29.540.019,58 złotych i dochodów majątkowych 356.019,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunęć oraz zmniejszenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 71.641,02 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się
1) wydatki bieżące o 139.973,98 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.323.775,58 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 279.665,98 złotych i ogółem wynoszą 22.233.794,58 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 62.016,00 złotych i ogółem wynoszą 13.803.000,29 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 217.649,98 złotych i ogółem wynoszą 8.430.794,29 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększają się o 2.000,00 złotych i wynoszą ogółem 1.275.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 1.692,00 złote i wynoszą 3.584.690,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 140.000,00 złotych i wynoszą po zmianie 200.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 211.615,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem po zmianie wynoszą 3.681.435,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.400,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 złotych.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 239,98 złotych, które ogółem wynoszą 3.466.959,58 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.005.210,58 złotych, w tym wydatków bieżących 27.323.775,58 złotych i wydatków majątkowych 3.681.435,00 złotych.

§ 3. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w § 8 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 23.000,00 złotych, które po zmianie wynoszą 203.000,00 złotych oraz wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o 23.000,00 złotych i po zmianie ogółem wynoszą 201.000,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach prac zleconych w kwocie 239,98 zł
2) różne dochody zrealizowane a zaplanowane w zaniżonej wysokości w okresie trzech kwartałów ( dochody z ośrodka w Boszkowie, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zwroty funduszu alimentacyjnego, opłaty za odpady ) w kwocie 95.600,00 zł
3) zmniejszenie realizacji z wpływów ze sprzedaży majątku gminy w kwocie
-167.481,00 zł
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zmniejszenie w ZS w Jezierzycach Kościelnych ( przeniesienie realizacji rozbudowy szkoły do urzędu 240.000,00 zł
2) zwiększenie
a) w Zarządzie Dróg Gminnych ( oświetlenie uliczne ) o 40.000,00 zł
b) w ZS w Dłużynie ( zastępstwa, chorobowe, urlop ) o 33.016,00 zł
c) we wszystkich szkołach na "Wyprawkę Szkolną" o 2.308,00 zł
d) w ZSO we Włoszakowicach ( wymiana pieca ) o 30.000,00 zł
e) w GOSiR ( działalność bieżąca i rozbudowa domków ) 18.000,00 zł
f) w urzędzie ( aktualizacja realizowanych zadań, wprowadzenie nowych i rezygnacja z innych ) 45.034,98 zł 3) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Zarząd Dróg Gminnych, ZSO we Włoszakowicach i ZS w Krzycku Wielkim.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-10-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06