OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany budzetu

Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany budzetu

Numer dokumentu: 79
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 79/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 156.005,15 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 156.005,15 złotych i dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 140.870,15 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.607.829,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.052.043,73 złote, w tym dochodów bieżących 29.696.024,73 złote i dochodów majątkowych 356.019,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 156.005,15 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 156.005,15 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.479.780,73 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 125.013,15 złotych i ogółem wynoszą 22.358.807,73 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 109.094,65 złotych i ogółem wynoszą 13.693.905,64 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 234.107,80 złotych i ogółem wynoszą 8.664.902,09 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.275.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 30.992,00 złote i wynoszą 3.615.682,00 złote,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 140.870,15 złotych, które ogółem wynoszą 3.607.829,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.161.215,73 złotych, w tym wydatków bieżących 27.479.780,73 złotych i wydatków majątkowych 3.681.435,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.




Wójt Gminy

Stanisław Waligóra



Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacje Wojewody Wielkopolskiego na:
a) pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.140,00 zł,
b) wypłatę zasiłków stałych w kwocie 678,00 zł,
c) wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 5.817,00 zł,
d) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.500,00 zł,
e) wpłatę zwrotu akcyzy rolnikom w kwocie 133.790,15 zł,
2) dotacja KBW na wypłatę diet przy wyborach do Sejmu i Senatu w kwocie 7.080,00 zł.
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zwiększenie środków
a) dla GOPS o kwotę 7.995,00 zł,
b) dla urzędu gminy w kwocie 148.010,15 zł.
2) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ZSO we Włoszakowicach, ZS w Jezierzycach Kościelnych i ZS w Bukówcu Górnym.








Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06