OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 80
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 80/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 2.307,50 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 2.307,50 złotych, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.054.351,23 złote, w tym dochodów bieżących 29.698.332,23 złote i dochodów majątkowych 356.019,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 2.307,50 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 2.307,50 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.482.088,23 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 1.273,00 złote i ogółem wynoszą 22.360.080,73 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2.610,00 złotych i ogółem wynoszą 13.696.515,64 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 1.337,00 złotych i ogółem wynoszą 8.663.565,09 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.275.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 1.034,50 złotych i wynoszą 3.616.716,50 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
3. Przesunięcia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, których kwota ogółem się nie zmienia i wynosi 3.607.829,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.163.523,23 złote, w tym wydatków bieżących 27.482.088,23 złotych i wydatków majątkowych 3.681.435,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Wójt Gminy
Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostaje wprowadzona dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów "Wyprawka Szkolna" w kwocie 2.307,50 zł.

2. Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień na wniosek złożony przez urząd gminy w zakresie wydatków dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu i wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz w związku z zapewnieniem w terminie wcześniejszym całości środków na "Wyprawkę szkolną" środki uzyskane z dotacji przenosi się na wypłatę pomocy uczniom w formie stypendium i na dofinansowanie działalności świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach w ramach działu 854 w kwocie 2.307,50 zł.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06