OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 - 2025

Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 - 2025

Numer dokumentu: 83
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 83/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016 - 2025 wraz z objaśnieniami podlega przedstawieniu Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


U C H W A Ł A NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2016 – 2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2016-2025 zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2016 –2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014
roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015-2023.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór


Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowanej Gminy Włoszakowice

W przedstawianym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice uwzględnia się dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanym w Dzienniku Ustaw 2014 roku pod pozycją 1127 stosując obowiazujące wzory załączników.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano:
1) historyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 i 2014 oraz plan na 30 września 2015 w porównaniu z przewidywanym wykonanim na koniec roku 2015, gdzie uwzględniono dane z ostatniej zmiany aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015-2023 wprowadzonej uchwałą Nr IX/72/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku,
2) założenia polityki finansowej państwa,
3) zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
4) wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy w odniesieniu szczególnie do danych roku 2015, 2016 i następnych,
5) uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych tak z tytułu zobowiązań jak i udzielenia poręczenia wekslowego.
Wyznacznikiem wymagalnego okresu opracowania WPF jest:
1. Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 2008 roku dotyczącej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zgodnie z którą poręczenie wekslowe obejmuje okres do 2023 roku. Wykazane kwoty poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wynikają właśnie z tej uchwały.
2. Zmiana szacowanych danych przyjętych w obowiązującej obecnie WPF na lata 2015 - 2023 powodująca założenie dalszego zadłużenia się gminy, a co za tym idzie wydłużenia okresu spłaty, które dotyczą między innymi:
1) aktualizacji danych z ostatniej zmiany WPF według planu za III kwartał 2015 roku,
2) danych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2015, które wykazano według powyższych wskazań,
3) danych dotyczących roku 2016, które są zgodne z danymi przygotowanego projektu budżetu na tenże rok,
4) uaktualnienia planowanych dochodów i realizowanych wydatków w oparciu o analizę wzrostu wykonania jednych i drugich w ostatnich latach,
5) wprowadzenia kwot przychodów ( kredyty i pożyczki ) pokrywających przewidywany deficyt, co powoduje wzrost kwoty długu w poszczególnych latach, wzrost środków na obsługę długu oraz wydłużenie okresu jego spłaty.
W danych dotyczących prognozy spłaty długu wykazano:
1) aktualnie obowiązujące zadłużenie i wielkość rat w oparciu o umowy kredytowe ( ING Bank Śląski w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu i BS Włoszakowice ),
2) założenia do spłaty planowanych do pobrania kredytów w latach 2015 - 2020.
Na koniec 2015 roku zadłużenie w ING wynosić będzie 2.800.000,00 złotych, w BS Włoszakowice 1.975.000,00 złotych i w WFOŚiGW w Poznaniu 267.242,20 złotych, co łącznie daje 5.042.242,20 złotych. W kwotach określonych w WPF uwzględniono kredyt planowany na rok 2015 w kwocie 1.700.000,00 złotych, kredyt planowany na rok 2016 w kwocie 2.800.000,00 złotych, kredyt na rok 2017 w kwocie 2.850.000,00 złotych, kredyt na rok 2018 w kwocie 2.300.000,00 złotych, kredyt na rok 2019 w kwocie 3.000.000,00 złotych i kredyt na 2020 w kwocie 3.000.000,00 złotych.
Przyczyną założenia wyżej omówionych zmian jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2016-2019 pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice za kwotę 10.635.000,00 złotych, rozszerzenie zakresu wprowadzonego już przedsięwzięcia pn. Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych przedłużając okres realizacji do roku 2018 i zwiększając nakłady z 610.000,00 złotych do 2.410.000,00 złotych. Ponadto, w związku z występującymi trudnościami technicznymi w realizacji zadania może dojść do przesunięcia zakończenia przesięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie, a co za tym idzie przesunięcie i zwiększenie płatności. Dodatkowo Zarząd Dróg Gminnych zwiększa zakres modernizacji i budowy dróg, na co dodatkowo Gmina musi zapewnić środki.
Dotychczasowe wykonanie budżetu w roku 2015 przebiega jak zawsze nie do końca zgodnie z planem, czyli proporcjonalnie w odniesieniu do minionego okresu, co najprawdopodobniej będzie przyczyną wprowadzenia dalszych zmian w planie. Istotne zmiany budżetu roku 2015 mogą spowodować potrzebę wprowadzenia zmian jeszcze w tym roku również w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Omówione powyżej okoliczności, czyli wprowadzenie nowych i uaktualnienie przedsięwzięć, co przekłada się na całokształt WPF, wywarły wpływ na ostatecznie przygotowaną i przedstawioną Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Włoszakowice na lata 2016 - 2025.
Wszystkie wskazane powyżej okoliczności przemawiają za uchyleniem aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i zastąpienie jej przedkładanym projektem.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06