OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Numer dokumentu: 84
Rok: 2015

ZARZĄDZENIE NR 84/2015
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) projekt uchwały „w sprawie budżetu na 2016 rok” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzania,
4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2015 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 listopada 2015 roku


UCHWAŁA NR .......................................
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ..........................................................

w sprawie: budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.043.043,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 29.555.043,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 488.000,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.111.046,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 31.575.800,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 27.795.610,80 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.680.802,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.398.355,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.282.447,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.373.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.499.364,00 złote,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ponoszone w formie dotacji w wysokości 14.173,80 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w wysokości 3.780.190,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.111.046,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 14.173,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 1.532.757,80 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.800.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.267.242,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.236.873,00 złote,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 316.280,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 197.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.200.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu Gminy w kwocie 1.532.757,80 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.267.242,20 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.800.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.231,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.488,00 złotych,§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 listopada 2015 rokuObjaśnienia do projektu budżetu na 2016 rok


I Dochody

Dochody budżetu planuje się w wysokości 30.043.043,00 złote. Składają się na nie subwencja, dotacje, udziały w podatkach będących dochodami budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.
Subwencja to kwota ogółem 11.639.355,00 złotych i składa się ona z części oświatowej w wysokości 10.659.023,00 złote oraz części wyrównawczej w kwocie 980.332,00 złote składającej się w roku bieżącym tylko z kwoty uzupełniającej.
Gmina jak co roku otrzyma dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2016 ma to być odpowiednio kwota 3.109.246,00 złotych oraz 417.666,00 złotych. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 72.279,00 złotych, wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.672.860,00 złotych, prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 356.400,00 złotych i opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.707,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 1.121,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4.287,00 złote, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 9.505,00 złotych, prowadzenia GOPS-u w kwocie 4.728,00 złotych oraz przyjęto dotację na prowadzenie przedszkoli jako iloraz ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i proponowanej kwoty jednostkowej, co daje 74.385,00 złotych na oddziały prowadzony w szkołach i 323.640,00 złotych na pozostałe oddziały przedszkolne. Z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualnego rejestru wyborców jako dotację na zadanie zlecone zadeklarowano 1.800,00 złotych.
Prognozę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów określiło na kwotę 4.936.196,00 złotych, a jako udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się uzyskać 1.120.000,00 złotych. Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 389.500,00 złotych. Podatki pobierane bezpośrednio w urzędzie gminy ( rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz odsetki za zwłokę ) planuje się zrealizować w kwocie 5.634.900,00 złotych. Opłaty podatkowe ( targowa, miejscowa, skarbowa, eksploatacyjna, inne lokalne, pozostałe i różne ) realizowane w urzędzie szacuje się w wysokości 250.250,00 złotych. Szczególną opłatę stanowi opłata należna i pobierana za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,00 złotych. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od areału pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 5.300 złotych. Dochody z majątku wraz z odsetkami od ich nieterminowych wpłat szacuje się na 1.009.550,00 złotych, w tym zrealizowane przez ZDG 172.000,00 złotych. Pozostałe uzyskane przez ZDG poza opłatami to 2.500,00 złotych, wypracowane przez Przedszkole z odsetek 200,00 złotych, przez szkoły z odsetek bankowych 2.500,00 złotych, z zakresu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 44.200,00 złotych oraz z odsetek, udziału w opłatach pobieranych na rzecz wojewody i usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy 29.850,00 złotych i środki wypracowane przez GOSiR i urząd z prowadzonych usług turystycznych 200.200,00 złotych. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu winny wynieść 45.000 złotych. Inne środki to wpływy z pozostałych usług i różych dochodów oraz darowizny w łącznej kwocie 140.830,00 złotych, należności uzyskane z tytułu odsetek bankowych środków budżetu 10.500,00 złotych. Z opłaty za odbiór odpadów pobieranaej od mieszkańców 816.000 złotych oraz ze zwrotów z rozliczeń dotacji ( biblioteka,GOK, Gmina Święciechowa ) 37.500,00 złotych.
Ponadto powyższe dochody należałoby jeszcze podzielić na dwie podstawowe grupy, tj. dochody bieżące stanowiące 29.555.043,00 złote i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku w wysokości 488.000,00 złotych. Gmina na chwilę obecną nie posiada żadnych zapewnień na dofinansowanie planowanych inwestycji, na które byłaby możliwość uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Wobec powyższego, większość dochodów budżetu na rok 2016 stanowią dochody bieżące.
Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.
Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.500,00 złotych, z czego 7.500,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 42.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II Wydatki

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 31.575.800,80 złotych. Są to wydatki bieżące w kwocie 27.795.610,80 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 3.780.190,00 złotych. Pierwsze stanowią 88, drugie zaś 12 procent całości.
Wydatki bieżące realizowane przez jednostki budżetowe ( Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkół w Dłużynie, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ) i przeznaczone są na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 22.680.802,00 złotych z czego oświaty i wychowania dotyczy 11.467.389,00 złotych, co stanowi 51 %. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 14.398.355,00 ( w oświacie 9.481.389,00 złotych, tj. 66% ) oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej ( wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności ) w kwocie 8.282.447,00 złotych, czego spraw oświatowych dotyczy 1.986.391,00 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia itp. Stanowią one 3.499.364,00 złote, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 2.667.587,00 złotych. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 1.373.980,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej z zakresu działalności bieżącej przeznacza się 205.000,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.012.700,00 złotych, na działalność klubów sportowych 121.280,00 złotych i dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania przez nią wykonywane 30.000,00 złotych. Dodatkową dotacją są środki przekazane do Miasta Leszna przeznaczone na wsparcie Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w kwocie 14.173,80 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego ( odsetki od wcześniej pobranych oraz planowanych do zaciągniecia kredytów i pożyczek ) w kwocie 200.000,00 złotych oraz środki na ewentualną spłatę poręczenia MZO Leszno w kwocie 27.291 złotych.
Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.111.046,00 złotych, na których wykonanie otrzymano w tejże kwocie dotację od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto wspomniana powyżej dotacja dla Miasta Leszna w kwocie 14.173,80 złotych stanowi dodatkowo wydatek związany z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w związku z przystąpieniem Gminy do w/w Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej.
Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 3.780.190,00 złotych. W formie dotacji realizowana ma być kwota 150.000,00 złotych planowana jako dopłaty do zakupionych i instalowanych przez mieszkańców Gminy urządzeń służących ochronie środowiska, tj. piecy na ekogroszek i usuwania pokryć dachowych zawierających azbest oraz kwota 15.000,00 złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup motopompy. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 75.500,00 złotych na zakupy w Zarządzie Dróg Gminnych sprzętu specjalistycznego, 264.700,00 złotych na wykupy gruntów pod planowane do poszerzenia drogi oraz 35.000,00 złotych na zakupy inwestycyjne ( kosiarka i siłownie napowietrzne ) realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pozostała kwota, tzn. 3.239.990,00 złotych dotyczy wydatków inwestycyjnych w jednostkach budżetowych. Część zadań, a szczególnie te z zakresu infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej w kwocie 72.000,00 złotych realizowana będzie przy współudziale merytorycznym i nadzorczym Gminnego Zakładu Komunalnego przy obsłudze finansowej prowadzonej przez urząd gminy, a są to: dokończenie projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie oraz rozpoczęcie dużego wieloletniego zadania pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice. Na podobnej zasadzie, a więc poprzez obsługę finansową urzędu, ale pod nadzorem merytorycznym spółki wodnej realizowana będzie dalsza zabudowa rowu w Bukówcu Górnym za 50.000,00 złotych oraz budowa zastawki na kanale boszkowskim za 70.000,00 zlotych. Samodzielnie poprzez urząd realizowana będzie budowa ogrodzenia parkingu w Boszkowie za 30.000,00 złotych, wymiana bramy w remizie w Krzycku Wielkim za 15.000,00 złotych, rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych za 360.000,00 złotych, instalacja ogrzewania gazowego w budynku ŚDS za 65.000,00 złotych i budowa zaplecza socjalno-sanitarnego wraz z ogrodzeniem na boisku w Dłużynie za 20.140,00 złotych. Poprzez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane będą zadania związane z drogami (projekty, przebudowa i modernizacja ) za 2.332.000,00 złotych, z czego zadania na drogach powiatowych za 65.000,00 złotych i prace modernizacyjne w parku za 55.850 złotych. Ponadto na wykonanie projektu przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim przeznacza się 20.000,00 złotych oraz rozbudowę domków letniskowych realizowaną przez GOSiR 150.000,00 złotych.
Przedstawiony projekt wydatków budżetu, porównywalny jest do budżetu realizowanego w latach poprzednich. Od dwóch lat zakres wykonywanych inwestycji zmalał w związku z koniecznością spłaty pobranych kredytów i pożyczki. Realizuje się jednak mniejsze niezbędne zadania oraz wykonuje prace przygotowawcze i wstępne, aby w momencie możliwości wystąpienia o dofinansowanie zewnętrzne móc z tego skorzystać wykorzystując narazie środki własne i w latach kolejnych sprężyć się do wykonania kolejnych znacznych inwestycji.
W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III Przychody

W związku z niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane wydatki oraz niezbędne rozchody ( spłata rat kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych ) w budżecie planowanym na rok 2016 niezbędne jest zrównoważenie go przychodami. Jest to kredyt w kwocie 2.800.000 złotych pobrany z Banku wyłonionego w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada zadłużenie w ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w wysokości 2.875.000,00 złotych, w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach w wysokości 2.065.000 złotych oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 392.242,20 złotych. W roku bieżącym zakłada się jeszcze spłatę 75.000 złotych do ING Poznań, 90.000 złotych do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach oraz 125.000,00 złotych do WFOŚiGW w Poznaniu. Jeśli do końca roku zaistnieje potrzeba pobrania zakładanego w kwocie 1.700.000 złotych kredytu zwiększy się zadłużenie na koniec roku 2015, nie zwiększą się jednak rozchody, ponieważ w spłatach planowanych na rok 2016 jest uwzględniona pierwsza rata spłaty tego kredytu.

IV Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłatę rat pobranego w latach ubiegłych kredytu z ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 300.000 złotych, kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 350.000 złotych oraz pobranej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 267.242,20 złotych, zgodnie z zawartymi umowami i zakładane 350.000,00 złotych od ewentualnie pobranego kredytu do końca bieżącego roku.Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 listopada 2015 roku


Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu Gminy Włoszakowice
za III kwartał 2015 roku


W okresie trzech kwartałów 2015 roku planowane w kwocie 29.967.679,60 złotych dochody zrealizowano w wysokości 22.805.108,69 złotych, co stanowi 76 %. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 279.577,88 złotych na 523.500,00 złotych planowane co wynosi 53 %. Głównym wpływem z dochodów majątkowych jest dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymane poprzez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 150.000,00 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22.525.530,81 złotych na planowane 29.444.179,60 złotych, a więc w 77 %. Wzkaźnik realizacji dochodów bieżących oraz dochodów ogółem jest porównywalny do odpowiednich wskaźników z roku ubiegłego, natomiast wskaźnik realizacji dochodów majątkowych jest niższy, czego powodem jest nierealizowanie żadnej inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia załącznik Nr 1 do przedmiotowej informacji.
W tym samym okresie planowane w kwocie 31.076.851,60 złotych wydatki zostały wykonane w kwocie 20.545.793,84 złote, co stanowi 66 %.
Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.350.611,25 złotych na planowane 3.893.050,00 złotych, czyli w 60 %. Są zadania, które już zakończono i poniesiono z tego tytułu płatności, a więc przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrebie Zbarzewa, Charbielina, Boszkowa Letniska i Sądzi, wykonano planowane prace na drogach gminnych, dokończono budowę remizy w Boszkowie, przekazano dotację dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy, wykoupiono nieruchomość w Zbarzewie, zamontowano centralkę telefoniczną w urzędzie gminy, wybudowano sieć główną kanalizacji sanitarnej Bukówiec Górny – Sądzia i Grotniki – Dłużyna, zakupiono sprzęt do ćwiczeń na tereny zieleni. W trakcie realizacji są zakupy realizowane przez ZDG, prace projektowe budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie. Dokonano części wypłat dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańcom ponoszących nakłady na zadania z zakresu ochrony środowiska ( zakup i montaż pieca na ekogroszek). Część płatności na te zadania już poniesiono, część zostanie poniesiona w czwartym kwartale. Pozostałe wydatki będą realizowane w terminie późniejszym. W porownaniu do anologicznego okresu roku ubiegłego realizacja wydatków majątkowych jest o około jedną trzecią wyższa. Wydatki majątkowe realizowane w roku bieżącym ponoszone są w urzędzie w planowanej kwocie 2.105.400,00 złotych, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 10.000,00 złotych, w Zespole Szkół w Krzyckun Wielkim 20.000,00 złotych, w Przedszkolu w kwocie 50.000,00 złotych, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 10.000,00 złotych oraz Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach 1.697.650,00 złotych.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.195.182,59 złotych na 27.183.801,60 złotych planowane, czyli w 67 %. Wydatki bieżące realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez Zespoły Szkół i wyniosła 6.963.528,39 złotych, z czego w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym zrealizowano 1.120.117,68 złotych, w Zespole Szkół w Dłużynie 825.536,74 złote, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych 1.011.011,87 złotych, w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim 1.071.403,97 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 2.935.458,13 złotych. Przedszkole wydatkowało 958.800,72 złotych, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 285.796,63 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.448.890,25 złotych, w tym na świadczenia społeczne 1.862.759,32 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 428.358,16 złotych, Zarząd Dróg Gminnych 1.937.900,38 złotych i urząd gminy 5.171.908,06 złotych, z czego na dotacje na działalność bieżącą przedszkoli i instytucji kultury 933.466,13 złotych i obsługę długu 123.365,05 złotych. Szczegółowe wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 2 do przedmiotowej informacji. W oparciu o zawarte w nim dane, korzystając przede wszystkim z rozbicia na paragrafy, można dokonać wyliczenia kwot różnych rodzajów i grup wydatków oraz odnieść w stosunku do całego budżetu.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2015
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 listopada 2015 roku


Informacja o sytuacji finansowej Gminy
na koniec III kwartału 2015 roku


Dochody na 30 września 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.805.108,69 złotych, co stanowi 76 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 20.545.793,84 złotych, czyli wykonano je w stosunku do planu w 66 %. Wynikiem jest nadwyżka w kwocie 2.259.314,85 złotych, którą wykorzystano na spłatę pobranych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki w kwocie 860.000,00 złotych. Ponadto budżet zasilają wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 499.172,18 złotych oraz pożyczka spłacona przez GOK w kwocie 60.000,00 złotych, która udzielona była w roku ubiegłym na prace remontowe na sali w Bukówcu Górnym prowadzone przy współfinansowaniu unijnym. W bieżącym roku, na początku września Gmina w minimalnym stopniu korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym. Do spłaty w czwartym kwartale pozostaje czwarta rata do ING w kwocie 75.000 złotych, czwarta rata do BS w kwocie 90.000,00 złotych oraz czwarta rata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 125.000,00 złotych. Innych zobowiązań z tytułu zadłużeń Gmina nie posiada. Zobowiązanie wymagalne wykazane na koniec III kwartału w wysokości 51,66 złotych powstało w Urzędzie i dotyczy zapłaty należności za fakturę za usługę notarialną. W roku bieżącym Gmina ma zaplanowaną rezerwę na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 27.291 złotych. Poręczenie to dotyczy spłaty zobowiązań MZO w Lesznie w związku z pobranym przez niego kredytem na budowę zakładu przerobu śmieci w Trzebani i stanowi kolejną ratę z łącznej kwoty 388.802 złote, która aktualnie zmalała do 306.928,65 złotych. Kolejne raty będą wymagalne w następnych latach do roku 2023. W roku bieżącym realizowane inwestycje wykonywane są w zasadzie bez udziału środków zewnętrznych, tylko na budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Zbarzewo, Charbielin, Boszkowo Letnisko i Sądzia otrzymano dofinansowanie w wysokości około jednej trzeciej wydatków z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa remizy w Boszkowie", wykonane w całości ze środkow własnych, zostało zrealizowane w planowanym terminie i obiekt został oddany do użytkowania. Drugie z wprowadzonych w roku ubiegłym przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie" jest w trakcie realizacji. Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że również z zakresu wydatków bieżących gospodarka finansowa jest prowadzona bardzo oszczędnie, co być może uchroni Gminę przed dalszym zadłużaniem się planowanym w roku bieżącym w kwocie 1.700.000,00 złotych. W tej sytuacji zadłużenie na koniec roku bieżącego wyniosłoby 5.042.242,20 złotych, a nie jak zakłada się aktualnie w WPF 6.792.242,20 złotych. Porównując łączną wielkość realizowanych zadań majątkowych, po spadku w roku 2013, nastąpił systtematyczny wzrost. Na lata przyszłe Gmina planuje realizację kolejnych zadań z zakresu kanalizacji ściekowej, na co chce wystąpić o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Będzie to budowa sieci kanalizacyjnej w Dłużynie, Sądzi, Krzycku Wielkim, Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i Boszkowie. Zadania będą realizowane w miarę możliwości finansowych, możliwości dalszego zadłużania aby przy obecnych realiach dochodowych przestrzegając obowiązujące przepisy, móc zachować obowiązujące wskaźniki.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06