OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł z IX Sesji Rady Gminy z dnia 16 października 2015 r.

Protokoł z IX Sesji Rady Gminy z dnia 16 października 2015 r.

Numer dokumentu: IX
Rok: 2015


P r o t o k ó ł Nr IX/2015
z IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 16 października 2015 r. w salce remizy OSP w Boszkowie w godzinach od 12.30 – 14.00.
Otwarcia IX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po uwzględnieniu wniosku radnej Anieli Poloszyk w zakresie włączenia do porządku dodatkowego punktu: informacja z posiedzeń komisji oraz odstąpienia od uchwalania wzorów druków informacji i deklaracji podatkowych.
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z posiedzeń komisji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie.
5. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
6. Uchwalenie wysokości stawek podatku:
- od nieruchomości,
- od środków transportowych.
7. Opinia dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
8. Zmiany budżetowe:
- zmiana budżetu Gminy na 2015 r.
- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015-2023.
9. Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019.
10. Informacja w sprawie chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel- Święciechowa”.
11. Uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie zachowania i poszerzenia nieodpłatnego dostępu do plaż nad Jeziorem Dominickim.
12. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Ponadto przedstawiła odpowiedź Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 7 października 2015 r. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła zakres wydatków poniesionych w na przebudowę ul. Strażackiej w Bukówcu Górnym od 2008 r., w związku z uwagą radnego Zbysława Drożdżyńskiego wniesioną na ostatniej sesji, że brak jest widocznego w terenie fizycznego zaangażowania środkó w.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radny Zbysław Drożdżyński wniósł o wprowadzenie poprawki do protokołu w punkcie: wolne głosy i wnioski, polegającej na zamianie wyrażenia „kompleks boisk” na słowo „boisko”.
Radni większością głosów przyjęli protokół w brzmieniu projektu bez wprowadzania poprawek (7 głosów za przyjęciem protokołu bez zmian, 5 głosów za przyjęciem protokołu z poprawką, 1 osoba wstrzymała się od głosowania).
Ad. 3. Informacja z posiedzeń Komisji.
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła radna Aniela Poloszyk.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie.
Radni wyrazili zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie tj. dz. Nr 65 o pow. 0,38 ha na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Dłużynie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/67/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 5. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Radni wprowadzili zmianę do uchwały określającej wysokość pomocy dla powiatu leszczyńskiego na odszkodowania z tytułu nabytych nieruchomości zajętych:
- pod chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo,
- pod parking przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/68/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

Ad. 6. Uchwalenie wysokości stawek podatku:
- od nieruchomości
Propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości ustalono na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Materiał pomocniczy – tabela - zawierająca dane dotyczące podatku od nieruchomości w gminie Włoszakowice w latach: 2013, 2014, 2015 oraz propozycji na rok 2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła
przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr IX/69/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

- od środków transportowych
Propozycje stawek podatku od środków transportowych uzgodniono na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych radni uwag nie wnieśli.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/70/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołuAd. 7. Opinia dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragment Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8. Zmiany budżetowe:
- zmiana budżetu Gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła propozycje do zmiany budżetu gminy na 2015 r. i poinformowała jednocześnie, że projekt niniejszej uchwały jest identyczny jak przekazany radnym w materiałach sesyjnych i omówiony na posiedzeniach komisji.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/71/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2015-2023
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z rozbudową szkoły w Jezierzycach Kościelnych będącą przedsięwzięciem wieloletnim zaszła konieczność wprowadzenia tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przy okazji dokonano uaktualnienia innych danych dotyczących 2015 r. Dokument ten pozwala stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy spełnia wymogi w zakresie zadłużenia jak i regulacji jego spłat.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/72/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołuAd. 9. Wybory ławników na kadencję 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie zgłoszony został jeden kandydat: Zbigniew Marian Andrzejewski. Radni zapoznali się z informacją Wojewódzkiego Komendanta Policji (załącznik nr 11) oraz z informacją zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (załącznik nr 12 do protokołu) dotyczącymi kandydata na ławnika.
W związku z koniecznością przeprowadzenia tajnego głosowania dokonano wybory komisji skrutacyjnej w składzie:
- radny Marek Wąsowicz
- radna Aniela Poloszyk
- radna Dorota Langner
Komisja przedstawiła protokół z przeprowadzonego głosowania – stanowi on załącznik do podjętej uchwały Nr IX/73/2015.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IX/73/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu


Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie został wybrany Zbigniew Marian Andrzejewski.

Ad. 10. Informacja w sprawie chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel- Święciechowa”.
Informację z portalu Panoramy Leszczyńskiej w sprawie chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” przedstawiła we fragmentach przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 11. Uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie zachowania i poszerzenia nieodpłatnego dostępu do plaż nad Jeziorem Dominickim.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła pismo przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna w sprawie petycji mieszkańców miasta Leszna dotyczącej zachowania i poszerzenia nieodpłatnego dostępu do plaż nad Jez.Dominickim. Temat został wywołany planowaną sprzedażą przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości nad jeziorem. Przewodnicząca poinformowała, że w międzyczasie nastąpiła sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w Boszkowie-Letnisku w związku z tym temat niniejszy jest nieaktualny. Materiał w tej sprawie został przekazany radnym i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 12. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła sprawozdania/informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za 2014 r. przekazane przez podmioty jakim zostały oświadczenia złożone. Informacje stanowią załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Rakowska wnioskowała w imieniu mieszkańców Skarżynia i Charbielina w sprawie: wymiany okien na sali w Skarżyniu; budowy chodnika z kostki brukowej do na odcinku od nieruchomości nr 11 do nr 15 w Skarżyniu; dodatkowego oświetlenia ulicznego w Charbielinie (wjazd ze strony miejscowości Dłużyna) – załącznik nr 17 do protokołu.
Radna Hanna Michalska wnioskowała o naprawę chodnika w Jezierzycach Kościelnych na zatoce autobusowej (odcinek od przystanku do szkoły) – załącznik nr 18 do protokołu.
Radny Marek Wąsowicz – wnioskował o ujęcie w planie finansowym wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Dominickiej i ul. Jaśminowej we Włoszakowicach – załącznik nr 19 do protokołu.
Radna Aniela Poloszyk – wnioskowała o przedstawienie etapu na jakim znajduje się realizacja uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.
Radny Zbysław Drożdżyński zgłosił następujące wnioski/uwagi/zapytania:
1) wnioskował o ustanowienie dyżurów radnych gminy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice raz w tygodniu przez jedną lub dwie godziny – wniosek stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
2) w związku z opublikowanym listem wójta do mieszkańców Włoszakowic - zwrócił się z pytaniem kiedy ustanowiono dopłatę w wysokości 1800 zł do instalacji pieców c.o. na gaz, skoro według radnego nie przypomina sobie uchwalenia takiej dopłaty, a na sesje chodzi od dwóch lat.
3) zapytanie w jakim celu powstał klub radnych, gdyż nie uzyskał odpowiedzi na złożone na ostatniej sesji zapytanie. Ponadto skierował zapytanie do radnych czy w klubach uczestniczy wójt.
4) odniósł się oświadczenia przewodniczącej nazwanej przez radnego „oświadczeniem prywatnym”, nieuzgodnionym z Radą Gminy w odniesieniu do inwestycji wiatrowych. Według radnego właściciele gruntów nie wyrazili zgody na budowę wiatrowni a tylko zainteresowanie budową.
5) poinformował o braku w materiale sesyjnym wyliczenia szacunkowych wpływów wynikających ze wzrostu wysokości podatków.
Pozostałe sprawy podnoszone przez radnego zostały wcześniej omówione na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 12 października 2015 r. W głosowaniu przeprowadzonym na posiedzeniu komisji postanowiono nie powtarzać tych tematów na sesji.

Wyjaśnień na ww. wnioski/uwagi/zapytania udzieliła: przewodnicząca Rady Gminy, Skarbnik Gminy oraz radni i w celu uporządkowania zapisów w protokóle zostały one zebrane i zapisane w jednej części.
- nad tematem dyżurów radni zastanowią i przedyskutują go na jednym z posiedzeń komisji;
- radna Hanna Michalska poinformowała, że dopłata do instalacji pieców c.o. na gaz była uchwalona jedną uchwałą wraz z dopłatą do montażu pieców na ekogroszek;
- przewodnicząca rady gminy ponownie wyjaśniła, że klub radnych powstał zgodnie z prawem i wolą radnych.
W przypadku potrzeby na spotkania klubu zapraszany jest wójt i w nich uczestniczy – co nie stanowi żadnej tajemnicy – wyjaśnił radny Marek Wąsowicz.
- radna Aniela Poloszyk wyjaśniła, że właściciele gruntów wyrazili zgody na udostępnienie gruntu pod budowę elektrowni wiatrowych u notariusza.
- skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że z materiałów jakie radni otrzymali dane pozwalają na indywidualne wyliczenie szacunkowych wpływów wynikających ze wzrostu wysokości podatków (radnym przekazano w zestawieniu tabelarycznym następujące dane: powierzchnia w m2, maksymalna stawka podatku za 1m2, uchwalona przez radę stawka podatku od 1m2 na rok 2016). Materiał niniejszy znajduje się w załączniku nr 5 do protokołu przy punkcie dotyczącym uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”.

Radna Marzena Ratajczak – wnioskowała w imieniu mieszkańców ul. Prymasa A. Krzyckiego nr 1-7 w Krzycku Wielkim o wykonanie rowu na wody opadowe w celu uniknięcia podtapiania nieruchomości przy wskazanych adresach.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła IX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór
Protokołowała: Mirosława Poloszyk-Miś


Załączniki Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10 i Nr 13 tj. Uchwały Nr IX/67-73/2015 zostały opublikowane w zakładce "Dokumenty i informacje - uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-13
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06