OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/81/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr X/81/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 81
Numer sesji: X
Rok: 2015

UCHWAŁA NR X/81/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 33.222,00 złote, z czego dochody bieżące zwiększa się o 32.072,00 złote, a dochody majatkowe o 1.150,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.272,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji 3.635.101,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.087.573,23 złote, w tym dochodów bieżących 29.730.404,23 złote i dochodów majątkowych 357.169,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 33.222,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 138.164,00 złote i ogółem po zmianie wynoszą 27.620.252,23 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 147.404,00 złote i ogółem wynoszą 22.507.484,73 złote, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 31.170,00 złotych i ogółem wynoszą 13.727.685,64 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 116.234,00 złote i ogółem wynoszą 8.779.799,09 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.275.500,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 9.240,00 złotych i wynoszą 3.607.476,50 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 104.942,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały i ogółem po zmianie wynoszą 3.576.493,00 złote, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.400,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 złotych.
3. Zwiększenia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.272,00 złote, których kwota ogółem wynosi 3.635.101,73 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.196.745,23 złotych, w tym wydatków bieżących 27.620.252,23 złote i wydatków majątkowych 3.576.493,00 złotych.


§ 3. Zwiększa się wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych o 42.321,00 złotych i po zmianie ogółem wynoszą 243.321,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacje Wojewody Wielkopolskiego na:
a) sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych 1.500 zł,
b) na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 22.841 zł,
c) dofinansowanie wydatków bieżących ŚDS-u 2.931 zł,
2) inne dochody pozaplanowe:
a) prowizja PZU dla przedszkola 1.400 zł,
b) prowizja PZU dla ZS w Bukówcu Górnym 1.400 zł,
c) odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków z GOPS-u 2.000 zł,
d) za sprzedaż samochodu ( Polonez ) 1.150 zł.

2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zmniejszenie
a) w Zarządzie Dróg Gminnych o 27.000 zł,
b) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o 72.000 zł,
c) w Przedszkolu o 30.000 zł,
2) zwiększenie
a) w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym o 1.400 zł,
b) w Przedszkolu o 1.400 zł,
c) w Środowiskowym Domu Samopomocy o 2.931 zł,
d) w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych o 99.000 zł,
e) w urzędzie o 57.491 zł,
3) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole we Włoszakowicach, ZSO we Włoszakowicach, ZS w Krzycku Wielkim, ZS w Jezierzycach Kościelnych, ZS w Dłużynie i ZS w Bukówcu Górnym, .


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06